Search result for

extras

(33 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extras-, *extras*, extra
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extrasystole; systole, extraการบีบตัวของหัวใจนอกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrasensory perceptionการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ [TU Subject Heading]
Extrasystoleเอ็กซตราซิสโตลล์,เอกซ์ตราซิสโตลี,หัวใจเต้นผิดจังหวะ,เอ็กซตราซิย์สโตล [การแพทย์]
Extrasystole, Ventricularการบีบตัวของหัวใจห้องล่างมากกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been doing some research on some PTSD patients... that may have developed an extrasensory perception.ฉันกำลังค้นคว้าบางอย่าง เกี่ยวกับคนไข้ทางจิตบางคน... ที่อาจถูกพัฒนาไป เป็นคนมีโทรจิต Passengers (2008)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Pilot (2008)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Grilled (2009)
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"ความเดิมตอนที่แล้วใน Breaking Bad Negro Y Azul (2009)
Come on, come on. Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV"แปลโดย luffy2529 Negro Y Azul (2009)
So I called the rental company and had them put a few extras on the truck.งั้นผมโทรบริษัทเช่าของนะครับ แล้วให้เขาเอาของเพิ่มใส่รถมาให้เรา แค่นี้ก็โอเคแล้ว In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You know those two extras zeroes at the end of my paycheck you like so much?คุณรู้มั้ย คนไร้ค่า 2 คนนั่น รอจ่ายเงินให้ผมอยู่ คุณชอบไม่ใช่เหรอ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
You don't have extras?ไม่มีลิ้นสำรองเลยเรอะ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Why are you carrying extras?ทำไมนายต้องพกสำรองไว้ด้วย The Gothowitz Deviation (2009)
A contract sometimes includes extras.บางทีอาจเป็นการรับจ้างฆ่า และต้องการสิ่งยืนยัน Reckoner (2009)
He uses a zip gun and then throws in extras.เขาใช้ปืนทำเอง และเพิ่มความเร็วที่ยิงออกไป Reckoner (2009)
The 100,000 must be for some serious extras.เงิน $100,000 คงต้อง เป็นเรื่องพิเศษบางอย่าง Reckoner (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extrasAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมนอกหลักสูตร[n. exp.] (kitjakam nøk laksūt) EN: extracurricular activity   FR: activités extrascolaires [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRAS    EH1 K S T R AH0 Z
EXTRASENSORY    EH2 K S T R AH0 S EH1 N S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extras    (n) (e1 k s t r @ z)
extrasensory    (j) (e2 k s t r @ s e1 n s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extrasystole {f}; vorzeitige Kontraktion des Herzmuskels [med.]extrasystole; premature heart contraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
プラスオン[, purasuon] (n,vs) extras (wasei [Add to Longdo]
期外収縮性不整脈[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia [Add to Longdo]
太陽系外惑星[たいようけいがいわくせい, taiyoukeigaiwakusei] (n) extrasolar planet [Add to Longdo]
超感覚的知覚[ちょうかんかくてきちかく, choukankakutekichikaku] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
超能力者[ちょうのうりょくしゃ, chounouryokusha] (n) person with supernatural power; person capable of extrasensory perception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extra \Ex"tra\, n.; pl. {Extras}.
   1. Something in addition to what is due, expected, or
    customary; esp., an added charge or fee, or something for
    which an additional charge is made; as, at some hotels air
    conditioning is an extra.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. An edition of a newspaper issued at a time other than the
    regular one.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Cricket) A run, as from a bye, credited to the general
    score but not made from a hit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Something of an extra quality or grade.
    [Webster 1913 Suppl.]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Extras [ɛkstraːs] (n) , pl.
   extras
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top