Search result for

externen

(50 entries)
(2.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -externen-, *externen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา externen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *externen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If this is a subversive terrorist attack from the inside or part of a coordinated external attack on the United States we have to secure the safety of the president and his Joint Chiefs of Staff.Wenn das ein subversiver Angriff von Terroristen von innen ist, oder Teil eines geplanten externen Angriffes auf die Vereinigten Staaten, müssen wir die Sicherheit des Präsidenten und seines Generalstabs gewährleisten. Utopia Now (1985)
This is my story and my tape, and I'll keep it.Vielleicht haben Ihre Quellen Recht, aber vielleicht wissen sie einfach nichts von externen Vertragsunternehmen. Stone's War (1986)
Someone could patch in through another studio... or even set up some sort of remote intercept.Über ein anderes Studio oder auch mit einer externen Sendestation. Steele on the Air (1986)
Here are the external candidates for the School Certificate.Herr Studienrat. Hier sind die externen Prüflinge für die Grundschule. Cinema Paradiso (1988)
I want around-the-clock manning of the sonar shack and the exterior cameras.Das Sonargerät und die externen Kameras sind rund um die Uhr zu besetzen. The Abyss (1989)
Since the police are not claiming responsibility, one can only assume that it was the work of an outside rival.Da sich die Polizei nicht einschaltet, kann man davon ausgehen, dass es das Werk eines externen Rivalen war. Double Impact (1991)
Can you recalibrate the station's external sensors to scan for energy sources inside the station?Können Sie die externen Sensoren neu einstellen, um nach Energiequellen in der Station zu suchen? Babylon 5: The Gathering (1993)
See if you can switch to external pickups.Versuchen Sie, auf externen Empfang umzuschalten. Babel (1993)
I tend to believe that the external sensors are correct.Ich nehme an, dass die externen Sensoren korrekt arbeiten. Parallax (1995)
I am bringing the external sensors online.Ich mache die externen Sensoren betriebsbereit. Star Trek: First Contact (1996)
Ambassador Sinclair, I'm picking something up on the external scanners.Botschafter SincIair, ich erfasse etwas mit den externen Scannern. War Without End: Part Two (1996)
All external stimuli are going to seem more pronounced.Alle externen Reize scheinen ausgeprägter zu sein. Rapture (1996)
Maybe it needs to interface with an outside source.Vielleicht braucht er ein Interface zu einer externen Quelle. Prototype (1996)
I've cut off all outside communication.Ich habe alle externen Kommunikationswege abgeschnitten. Speed 2: Cruise Control (1997)
"British secret service agent James Bond and his collaborator Wai Lin of the Chinese People's External Security Force were found dead this morning in Vietnam.Wai Lin von der Externen Chinesischen Sicherheitseinheit wurden heute Morgen... in Vietnam... tot aufgefunden." Tomorrow Never Dies (1997)
But less than a 7 has never been awarded to a lodge member´s son.Könnte ich meinem externen Prüfer Grüße übermitteln? 8 Personen lassen Sie aus Borås grüßen. Pandemonium (1997)
Working at a remote satellite link at this moment.'Wir arbeiten an einer externen Satellitenverbindung. Armageddon (1998)
Why? I want to recalibrate the external sensors before the night watch comes on duty.Ich wollte die externen Sensoren rekalibrieren, bevor die Nachtschicht ihren Dienst antritt. Change of Heart (1998)
The bad news is external sensors and the com system are down.Aber die externen Sensoren und das Com-System sind ausgefallen. One Little Ship (1998)
Either open the shutters or give me external sensors.Öffnen Sie die Schutzklappen oder geben Sie mir die externen Sensoren. One Little Ship (1998)
Start by getting external sensors back on line.Setz erst mal die externen Sensoren wieder in Betrieb. The Magnificent Ferengi (1998)
That would give us control of the drone but then, that'd be killing her.Über einen externen Computer hätten wir Kontrolle über die Drone, aber damit würden wir AMEE umbringen. Red Planet (2000)
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.Das Kampfchassis ist gepanzert und gehärtet... um externen Angriffen zu widerstehen. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
And you're going out of house.- Da holst du dir 'n Externen ins Haus? Basic (2003)
What do they want?Die ExternenThe Flying Classroom (2003)
I wouldn't have thought a local would have so much guts.Ich hätte einem Externen nicht so viel Mut zugetraut. The Flying Classroom (2003)
No, we took that from the local kids.Nein. Das ist Beute. Von den ExternenThe Flying Classroom (2003)
Some local kids stole our music list.Die Externen haben Kreuzkamm überfallen und die Noten gestohlen. The Flying Classroom (2003)
Get going. The locals are gathering in the park!Die Externen sammeln sich im Park! The Flying Classroom (2003)
Always. Last summer Matz stole a dinghy from one of the local kids.Matz hat das Schlauchboot der Externen gestohlen. The Flying Classroom (2003)
Accordingto intelligence provided by the Tok'ra, the power core of Anubis's new weapon must be cooled by a ventilation shaft on the exterior of the ship.(räuspert sich) Den Informationen der Tok'ra zufolge muss der Energiekern von Anubis' Waffe in einem externen Belüftungsschacht gekühlt werden. Fallen (2003)
The city is a huge external memory device after all.Schließlich ist diese Stadt nichts anderes, als ein gigantischer externen Speicher. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
Searching for all external connection points.Ãœberprüfe alle externen Verbindungspunkte. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
I closed down all the external connections.Ich habe alle externen Verbindungen geschlossen. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
He backs up everything on an off-site server.Alles ist auf einem externen Server gesichert. Resurrection (2004)
Well, we're gonna have to bring in outside counsel.Also werden wir einen externen Anwalt beauftragen. Come Home (2005)
But not only that ... I also succeeded in visualising and transferring the visions to other humans.Und nicht nur das ... es ist mir sogar gelungen die Vision sichtbar zu machen und externen Menschen zu übertragen. Psychotica (2006)
And a reliable friend for external students.Und ein verlässlicher Freund für die ExternenTKKG: The Secret of the Mysterious Mind Machine (2006)
You want to judge a fellow human being based solely on one external characteristic?Du willst entscheiden, dass ein Mitmensch einzig auf einem externen Merkmal basierte? Mary the Paralegal (2006)
He's not an employee, but they do a lot of outsourcing.Aber die arbeiten da auch viel mit Externen. Wieso? 911 (2006)
Is there an external drive?Sicherheitskopie gemacht, auf einem externen Speichermedium? Pilot (2007)
We did a study, the complication risk is lower than an external drainage.Eine Studie ergab, dass die Komplikationsrisiken geringer sind als bei einer externen Drainage. Officer Down (2007)
One-point-four-percent complication rate for endoscopic drainage versus 18 percent if done externally.Eine Komplikationsrate von 1,4 % bei endoskopischer Drainage gegen 80 % bei einer ExternenOfficer Down (2007)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong... a perfect storm, if you will.Michael entstand durch das perfekte Zusammenspiel von internen und externen Faktoren, die total außer Kontrolle gerieten. Ein vollendeter Orkan sozusagen. Halloween (2007)
Look, are the external sensors up and running?- Funktionieren die externen Sensoren? Submersion (2007)
Coleman, take a look at the drilling platform's external sensors. See what you turn up.Coleman, schauen Sie, was man mit den externen Sensoren der Bohrinsel erkennt. Submersion (2007)
If you made an appointment with an outside dentist, that might do the trick.Wenn du einen Termin bei einem externen Zahnarzt machst, klappt's vielleicht. Remember When (2007)
I get you're more of an outsider, more of an independent fly-by-the-seat-of-your-pants kind of guy.Ich seh Sie mehr als Externen, unabhängig, als einen, der immer seinen eigenen Weg geht. The Girlfriend Experience (2009)
Well, there are studies that suggest that many who go into the performing arts suffer from an external locus of identity.Nun, es gibt Studien, die suggerieren,... dass viele, die in die Schauspielkünste gehen, an einem externen Punkt der Identität leiden. The Maternal Capacitance (2009)
We can recruit Mikael Blomkvist as an external consultant.Wir könnten Mikael Blomkvist als externen Berater einsetzen. The Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top