Search result for

ext

(176 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ext-, *ext*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
extubate (vi ) เอาท่อออก (จากอวัวะ)

English-Thai: Longdo Dictionary
extension cord(n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, S. power extender, extension lead
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., S. involved, inescapable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extol[VT] สรรเสริญ, See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ, Syn. eulogize, laud, praise
extra[ADJ] เป็นพิเศษ, See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ, Syn. more
extra[N] สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา
extra[ADV] อย่างพิเศษ, Syn. exceptionally
extra[PRF] เลย, See also: ข้างนอก
extend[VT] ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป
extend[VI] ยื่น, See also: ยื่นออกไป, Syn. reach, spread, stretch
extend[VT] เสนอให้, See also: จัดหาให้, Syn. give, offer, provide
extent[N] ขอบเขต, See also: ขนาด, Syn. range, scope
extort[VT] ขู่เข็ญ (ให้ได้มา), See also: บังคับ, ข่มขู่ (ให้ได้มา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
extemporaneous(อิคซฺเทม'พะเรเนียส) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด,เฉพาะหน้า., See also: extemporaneousness,extemporaneity n., Syn. impromptu
extemporary(อิคซฺเทม'พะระรี) adj. ดูextemporaneous, See also: extemporarily adv.
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extend(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยายออก,ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง,เพิ่มขึ้น., See also: extendibility,extendability n. extendible,extendable adj., Syn. stretch,reach
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า

English-Thai: Nontri Dictionary
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
extend(vi,vt) ขยายออกไป,ยืดออก,แผ่ออก,กางออก,เพิ่มขึ้น,ไปถึง
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
extenuation(n) การลดหย่อน,การบรรเทา,การแบ่งเบา
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended boom single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยวยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
extended data-out RAM (EDORAM)แรมแบบขยายข้อมูลออก (อีดีโอแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended protestใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended sentenceคำพิพากษาเพิ่มโทษ (ในกรณีกระทำความผิดซ้ำหรือในกรณีที่ศาลเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended surfaceพื้นผิวเพิ่มถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]
Extendยืด,เหยียดขยายออก,เหยียด [การแพทย์]
Extendedเหยียด [การแพทย์]
Extended Family ครอบครัวขยาย
หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์]
Extended-Releaseยาออกฤทธิ์เนิ่น [การแพทย์]
Extenderเอกซ์เทนเดอร์ [การแพทย์]
Extensibilityการยืดตัว [การแพทย์]
Extensinเอ็กซ์เทนซิน [การแพทย์]
extensionส่วนขยายของแฟ้ม, สกุลแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extortionate (adj ) มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้
extract (vt ) สกัด
extractor (n ) เคื่องปั่นผ้าแห้ง
extractor (n ) เครื่องปั่นผ้าแห้ง คำเดิมตกตัว "ร" เป็นเคี่อง
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
Extrapolation {f} [math.] (n) บัญญัติยางค์
extravaganza (n ) มหกรรม
Extravertsคนชอบเข้าสังคม
extroverted (adj) เอาใจใส่
extrusion (n ) การอัดขึ้นรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
I was thinking we deserve an extra-long honeymoon.ฉันคิดว่าเราสมควรได้ฮันนีมูนอันสุดพิเศษบ้างนะ Committed (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
You said it was extremely risky.- แต่คุณพูดว่ามัน "เสี่ยงมาก" Not Cancer (2008)
What does extremely mean? Please.- "มาก" หมายความว่าอะไรล่ะ Not Cancer (2008)
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.แค่ต้องการให้คุณรู้ว่า\ มีมนุษย์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Birthmarks (2008)
It's got its own extensive online following.มันทำให้หลอดลมขยาย Lucky Thirteen (2008)
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
Find the extent of the heart damage.หาหัวใจที่เสียหาย Emancipation (2008)
Extended drug use can damage--ใช้ยาเกินขนาด สามารถทำลาย Emancipation (2008)
Same extreme hate shit.โคตรเกลียดแม่งเลยวะ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extHe has extracted a great many examples from the grammar book.
extExtremes meet.
extExtract an essence from the bark of a tree.
extThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
extThat job brings him in an extra 60,000 yen a month.
extThe school grounds extend as far as this fence.
extThe extent of the damage is inestimable.
extHe extorted a large amount of money from her.
extI agree with what you say to some extent.
extIt is extremely hot and humid in Bali in December.
extHe extended his right arm.
extI'll speak to anyone at extension 214.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เบา[ADV] very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
ขนาดใหญ่พิเศษ[N] extra large, See also: XL
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ครอบครัวขยาย[N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ของขึ้น[N] insanity, See also: extremely foolish action, Thai definition: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย
ขยายอำนาจ[V] increase power, See also: extend power, expand power, Syn. แผ่อำนาจ, Example: อังกฤษและฝรั่งเศสต่างมุ่งขยายอำนาจจากชายฝั่งพม่าและโคชินจีนขึ้นเหนือจนมาบรรจบประจันหน้ากันในการล่าอาณานิคม
แพร่หลาย[ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRA    EH1 K S T R AH0
EXTEL    EH1 K S T EH2 L
EXTON    EH1 K S T AH0 N
EXTOL    IH0 K S T OW1 L
EXTRAS    EH1 K S T R AH0 Z
EXTORT    IH0 K S T AO1 R T
EXTENT    IH0 K S T EH1 N T
EXTANT    EH1 K S T AH0 N T
EXTOLS    IH0 K S T OW1 L Z
EXTEND    IH0 K S T EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extol    (v) (i1 k s t ou1 l)
extra    (n) (e1 k s t r @)
extant    (j) (e1 k s t a1 n t)
extend    (v) (i1 k s t e1 n d)
extent    (n) (i1 k s t e1 n t)
extols    (v) (i1 k s t ou1 l z)
extort    (v) (i1 k s t oo1 t)
extras    (n) (e1 k s t r @ z)
extends    (v) (i1 k s t e1 n d z)
extinct    (j) (i1 k s t i1 ng t)

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
externe Effekte [econ.]externalities [Add to Longdo]
Extension {f}; Begriffsumfang {m}extension [Add to Longdo]
Externsortierung {f}external sorting [Add to Longdo]
Extrakt {m}; Auszug {m}extract [Add to Longdo]
Extrakt {m}; Extraktion {f}; Entziehung {f}; Entzug {m} | Extrakte {pl}extraction | extractions [Add to Longdo]
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent [Add to Longdo]
Extrapolation {f} [math.]extrapolation [Add to Longdo]
Extrapolymer {n} [chem.]extra polymer [Add to Longdo]
Extraversion {f}; Extravertiertheit {n}; nach außen gerichtetes Interesseextroversion [Add to Longdo]
Extrawurst {f}sth. special [Add to Longdo]
Extremum {n} [math.] | lokales Extremum | Extremum {n} unter Nebenbedingungenextremum | local extremum | constrained extremum [Add to Longdo]
Extremwert {m}extreme value [Add to Longdo]
Extruder {m}extruder [Add to Longdo]
Extrusion {f}; Extrudieren {n}extrusion [Add to Longdo]
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully [Add to Longdo]
之至[zhī zhì, ㄓ ㄓˋ, ] extremely [Add to Longdo]
[gèn, ㄍㄣˋ, / ] extend across; through [Add to Longdo]
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] extranet; company-external network [Add to Longdo]
伸展[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, ] extension [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] extravagant; wasteful; exaggerating [Add to Longdo]
[rǒng, ㄖㄨㄥˇ, ] extraneous [Add to Longdo]
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, ] extraordinary; exceptional; unusual [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble [Add to Longdo]
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, ] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] Extraktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top