Search result for

exact

(106 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exact-, *exact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exact[VT] ต้องการ, Syn. compel, extort, force
exact[ADJ] ถูกต้องแม่นยำ, Syn. accurate, correct
exactly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely
exacting[ADJ] ซึ่งต้องการความสนใจมาก, See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก, Syn. demanding
exactness[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision
exact from[PHRV] บังคับเรียกเก็บจาก, See also: บีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย), Syn. exact of
exactitude[N] ความถูกต้องแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. accuracy, precision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exact(อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ,การเรียกร้องความต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
exact(vt) เกณฑ์เอามา,บีบบังคับ,ต้องการ
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exact ageอายุตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exact differential equationสมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exact divisionการหารลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exactionการอ้างอำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ ใช้ในเรื่องของการเรียกเก็บภาษี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Exactly.ถูกต้อง Cheating Death (2008)
Exactly.ใช่แล้ว 52 Pickup (2008)
Exactly.ถูกเผ๋งเลย Capybara (2008)
Exactly.แน่นอน Committed (2008)
Exactly.ถูกต้อง! Episode #1.7 (2009)
- exactly.แน่นอน Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Exactly.ถูกต้อง Grey Matters (2009)
Exactly.ถูกต้อง Viper (2014)
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
And how exactly are you planning to do that? By showing up.และนายมีแผนอ่ะไร/ฉันจะทำให้ดูเอง New Haven Can Wait (2008)
And I don't exactly make you feelและฉันไม่ต้องการให้คุณรู้สึกว่า New Haven Can Wait (2008)
Whose maid is Larissa exactly?ใครคือแม่บ้านลาริซซ่ากันแ่น่? New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exactAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
exactAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
exactBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
exactBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
exactBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
exactCan you tell me the exact time, please?
exactChecking the clock it was exactly 21:00.
exactExact change, please.
exactExactly!
exactExplain exactly what the reasons are.
exactFollow me and do exactly the way I do it.
exactFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ[INT] Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
แม่นยำ[ADJ] accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
แม่น[ADV] accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
พอดิบพอดี[ADV] exactly, See also: just right, Syn. พอดี, Example: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี, Thai definition: ไม่ขาดไม่เกิน
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer
บ๊อแม่น[xp] (bø maen) EN: no, it isn't !   FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ใช่แล้ว [X] (chai laēo) EN: exactly   
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; almost exact   FR: approximativement ; à peu près
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
เห็นด้วย[xp] (hendūay) EN: right ; that's right ; you're right   FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
กะเกณฑ์[v.] (kakēn) EN: exact ; force ; compel   FR: exiger
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact   FR: adéquat ; approprié ; ad hoc

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACT    IH0 G Z AE1 K T
EXACTS    IH0 G Z AE1 K T S
EXACTED    IH0 G Z AE1 K T AH0 D
EXACTLY    IH0 G Z AE1 K T L IY0
EXACTING    IH0 G Z AE1 K T IH0 NG
EXACTION    IH0 G Z AE1 K SH AH0 N
EXACTIONS    IH0 G Z AE1 K SH AH0 N Z
EXACTITUDE    IH0 G Z AE1 K T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exact    (v) (i1 g z a1 k t)
exacts    (v) (i1 g z a1 k t s)
exacted    (v) (i1 g z a1 k t i d)
exactly    (a) (i1 g z a1 k t l ii)
exacting    (v) (i1 g z a1 k t i ng)
exaction    (n) (i1 g z a1 k sh @ n)
exactions    (n) (i1 g z a1 k sh @ n z)
exactness    (n) (i1 g z a1 k t n @ s)
exactitude    (n) (i1 g z a1 k t i t y uu d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; richtig; pünktlich {adj} | genauer | am genauesten; am genaustenexact | more exact | most exact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
かっちり[, kacchiri] (adv,n,vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ちょっきり[, chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]
どんぴしゃり;ドンピシャリ[, donpishari ; donpishari] (int) exactly right!; dead on [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just [Add to Longdo]
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just; precisely [Add to Longdo]
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exact \Ex*act"\, v. t. [imp. & p. p. {Exacted}; p. pr. & vb. n.
   {Exacting}.] [From L. exactus, p. p. of exigere; or fr. LL.
   exactare: cf. OF. exacter. See {Exact}, a.]
   To demand or require authoritatively or peremptorily, as a
   right; to enforce the payment of, or a yielding of; to compel
   to yield or to furnish; hence, to wrest, as a fee or reward
   when none is due; -- followed by from or of before the one
   subjected to exaction; as, to exact tribute, fees, obedience,
   etc., from or of some one.
   [1913 Webster]
 
      He said into them, Exact no more than that which is
      appointed you.              --Luke. iii.
                          13.
   [1913 Webster]
 
      Years of servise past
      From grateful souls exact reward at last --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      My designs
      Exact me in another place.        --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exact \Ex*act"\, a. [L. exactus precise, accurate, p. p. of
   exigere to drive out, to demand, enforce, finish, determine,
   measure; ex out + agere to drive; cf. F. exact. See {Agent},
   {Act}.]
   1. Precisely agreeing with a standard, a fact, or the truth;
    perfectly conforming; neither exceeding nor falling short
    in any respect; true; correct; precise; as, the clock
    keeps exact time; he paid the exact debt; an exact copy of
    a letter; exact accounts.
    [1913 Webster]
 
       I took a great pains to make out the exact truth.
                          --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
   2. Habitually careful to agree with a standard, a rule, or a
    promise; accurate; methodical; punctual; as, a man exact
    in observing an appointment; in my doings I was exact. "I
    see thou art exact of taste." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Precisely or definitely conceived or stated; strict.
    [1913 Webster]
 
       An exact command,
       Larded with many several sorts of reason. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exact \Ex*act"\, v. i.
   To practice exaction. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The anemy shall not exact upon him.   --Ps. lxxxix.
                          22.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exact
   adj 1: marked by strict and particular and complete accordance
       with fact; "an exact mind"; "an exact copy"; "hit the
       exact center of the target" [ant: {inexact}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]
   v 1: claim as due or just; "The bank demanded payment of the
      loan" [syn: {demand}, {exact}]
   2: take as an undesirable consequence of some event or state of
     affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work
     took its toll on her" [syn: {claim}, {take}, {exact}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 exact [ɛgza]
   exact
   correct; exact; proper; right
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 exact [ɛksɑkt]
   exact
   exactly
   exactly; sharp
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top