Search result for

essendes

(95 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essendes-, *essendes*, essende
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา essendes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *essendes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think it's because they are a bunch of dumb-ass, grease ball, Guinea, wop...Das liegt sicher daran, weil sie dämliche, schmierige, Spaghetti fressende ... The Wanderers (1979)
Beat it! Screw off! Come on.Fleischfressende Pflanzen seid ihr geworden. Hell of the Living Dead (1980)
What brought them to this state of terror? They're running from their children, their parents, their brothers. Transformed into vile creatures that feast on human flesh.Sie fliehen vor ihren toten Geschwistern, Eltern und Verwandten, die sich in fleischfressende Monster verwandelt haben und sie ohne Skrupel töten. Hell of the Living Dead (1980)
If this country was run by vegetarian women rather than flesh-eating men, this whole space disaster would never have happened.Wenn hier vegetarische Frauen statt Fleisch essender Männer regierten, wäre dieses ganze Weltraumunglück nie passiert. Airplane II: The Sequel (1982)
The sun is in the wrong spot? Come on. You know, this reminds me of a section of the Brooklyn Botanical Gardens, that part where it's got these crazy plants that eat things.Das erinnert mich an einen Teil des Botanischen Gartens in Brooklyn... mit den verrückten fleischfressenden Pflanzen. Glades (1984)
Cadaver-eating insects are divided into eight groups.Kadaverfressende Insekten sind in acht Gruppen unterteilt. Phenomena (1985)
Let me touch his hair! ... I want to touch his hair!Haltet eure Kinder fest, denn auch menschenfressende Ungeheuer gibt's hier! My Lucky Stars (1985)
Gentlemen. When you're in the tub and a man-eating spider crawls out of the faucet, you don't ask him to pass you the soap.Meine Herren, eine menschenfressende Spinne, die in ihrer Badewanne aus dem Hahn kriecht, bitten Sie ja auch nicht um die Seife. Morons from Outer Space (1985)
He completely devours my business expenses.Das ist ein völlig legitimierter Hostessendienst, Mann. Better Living Through Chemistry (1986)
Well, you slime-eating dogs.Na, ihr Schleim fressenden Hunde! ¡Three Amigos! (1986)
You dirt-eating piece of slime.Na, du Schmutz fressendes Stück Schleim! ¡Three Amigos! (1986)
The next time you withhold information from me, pal,- Arbeitete sie selbstständig? - Nein, für diesen Hostessendienst. By Hooker by Crook (1987)
- Switek. - Yeah, you caught me right in the middle of a magic trick.Sie sollen den Caprice Hostessendienst überprüfen. By Hooker by Crook (1987)
And then Miss Von Marburg's escort service... gets its pants pulled down on TV. And now you're here as a goodwill gesture?Dann zieht man Miss von Marburgs Hostessendienst im Fernsehen die Hosen runter. By Hooker by Crook (1987)
Yes, and carnivorous enough.Aber eine Fleisch fressende Pflanze. The Belly of an Architect (1987)
Home of some of the best carnivorous architecture in the Western world.Heimat der besten Fleisch fressenden Architektur der westlichen Welt. The Belly of an Architect (1987)
It's a plant that eats meat.Eine fleischfressende Pflanze! Creepshow 2 (1987)
Them man-eating dustmops got us roped up tighter than a blue-ribbon bull and all you folks can do is stand here and play kick-the-can with some punk kid!Die Fleisch fressenden Staubwedel halten uns mehr in Schach als ein Bulle und ihr müsst auf einem kleinen Jungen rumhacken. Critters 2 (1988)
His name is James Jessenden.Er heißt James Jessenden. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
I mean, with Tegoro's report card, why risk a direct approach?Er hat zweimal denselben Hostessendienst benutzt. Der spielt sein Spiel mit uns. Asian Cut (1989)
You gold-teeth, gold-chain-wearing, fried-chicken and biscuit-eating monkey, ape, baboon, big-thigh, fast-running, high-jumping, spear-chucking, 360-degree basketball-dunking, tizzun, spade, mulignan.Du Goldzahn-, Goldketten- tragender, Brathühnchen und Kekse-essender Affe, Pavian, großschenkliger, schnell laufender, hoch springender, Speer werfender, 360-Grad Basketball-schmetternder Do the Right Thing (1989)
You Goya-bean-eating, 15-in-a-car, 30-in-an-apartment, pointy shoes, red-wearing,Du Goyabohnen-essender, 15 in ein Auto, 30 in einer Wohnung, spitze Schuhe, Rot-tragender, Do the Right Thing (1989)
What would a woman that fine want with a fat, nasty, greasy, fat, stank, bloated, cheesy-backed, twelve-sandwich-eating bastard like him?Was würde sie mit so einem fetten, schmierigen... fetten, stinkenden, aufgedunsenen... zwölf-Sandwiches-fressenden Mistkerl wie ihm wollen? Harlem Nights (1989)
It takes only a few days for this harmless, potato eating abomination to annihilate the fruit of years of labor!Es dauert nur wenige Tage, bis diese Kartoffeln fressende Missgeburt den Lohn jahrelanger, mühevoller Schufterei einfach vernichtet hat. The Rainbow Thief (1990)
If you're so well-bred.Dein Name bedeutet "kotfressender Hund". The Swordsman (1990)
A blackmailing, adulterous husband, who is also the thief?Ihren erpressenden, ehebrecherischen Gatten, der auch ein Dieb ist? The Adventure of the Western Star (1990)
Of course you did. You're everywhere.natürlich, du bist ja aIIesfressendThere's No Disgrace Like Home (1990)
Any man-eating dinosaurs?Gibt's da Menschen fressende Saurier? Arachnophobia (1990)
You chicken¼­eating motherfuckerDu hühnerfressende Sackratte, komm raus! King of New York (1990)
- You're a slug-eating worm.- Du schneckenfressender Wurm. Hook (1991)
Tommy, you New York Italian son of a bitch!Tommy, du Nudel fressender New Yorker Penner! Hudson Hawk (1991)
That curry-goat-eating, skinny-ass, Fat Smitty.Der curryfressende Lahmarsch Fat Smitty. New Jack City (1991)
those man-eating hairballs that you do not believe in?Diese Menschen fressenden Haarbälle, an die du nicht glaubst. Critters 4 (1992)
Since the dawn of man, the vampires have walked among us, killing, feeding.Seit Menschengedenken hausen Vampire unter uns, mordend, fressend. DÜSTERES MITTELALTER Buffy the Vampire Slayer (1992)
Fuck you, you beans and rice son of a bitch! You need to have respect for me.Du kannst mich mal kreuzweise, du bohnenfressendes Arschloch. Juice (1992)
Just as running water lasting forever!Sie wie das fliessende Wasser des unendlichen Flusses! Royal Tramp II (1992)
Her pussy was a neat, discreet little cleft... but as soon as the animal within... was roused by my caresses, it would stir... draw aside the silken curtain covering its lair... and become a carnivorous flower... a baby's mouth... greedily sucking my finger.Ihre Muschi war eine hübsche, diskrete kleine Spalte. Aber sobald das Tier in ihrem Innern durch meine Liebkosungen erwacht war, regte es sich, zog den seidenen Vorhang vor seiner Höhle zur Seite und wurde zu einer Fleisch fressenden Pflanze. Zu dem Mund eines Babys, der gierig an meinem Finger sog. Bitter Moon (1992)
Earth pig. African, ant-eating mammal.Ameisenfressendes Säugetier Afrikas. Malcolm X (1992)
A sweet, innocent, harmless, leaf-eating, doe-eyed little deer.Einen sussen, kleinen, unschuldigen, harmlosen, Blaetter fressenden Hirsch. My Cousin Vinny (1992)
- Dung-eating fool!Du Mist-fressender Narr! Army of Darkness (1992)
Blind, blundering fool, where did you wander, forgetting her, forgetting yourself too?O Tor! Blöder, taumelnder Tor! Wo irrtest du hin, ihrer vergessend, deiner, deiner vergessendParsifal (1992)
"Felis catus is your taxonomic nomenclature, An endothermic quadruped, carnivorous by nature...""Felis catus ist eine taxonomische Nomenklatur, ein endothermischer Vierfüßler, fleischfressend..." A Fistful of Datas (1992)
An endothermic quadruped, carnivorous by nature.Ein endothermischer Vierfüßler, Fleisch fressend von Natur. Schisms (1992)
Man, I don't give a goddamn who that taco-eating motherfucker was.Mir ist egal, wer dieser taco-fressende Mexikaner war. Blood In, Blood Out (1993)
What we have here is a plant-eating Godzillasaur.Das ist ein pflanzenfressender Godzillasaurus. Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)
Are those meat-eating?Sind das... Fleisch fressende... Jurassic Park (1993)
Another relative of yours? No, not at all.Stammt die essende Kutte da auch aus Ihrer Familie? The Visitors (1993)
The way I see it, instead of shampoo... Itchy covers Scratchy's hair with barbecue sauce... opens a box of flesh-eating ants... and the rest writes itself.Itchy wäscht Scratchy die Haare mit Schaschliksauce... macht 'ne Dose Fleisch fressende Ameisen auf... und der Rest schreibt sich von selbst. The Front (1993)
You walk like a carnivorous rastipod.Sie gehen wie eine Fleisch fressende Rastipode. Progress (1993)
But what if, by some fluke of nature, a human was born who reverted to its most animal instincts?Was, wenn es durch einen Zufall der Natur... ..einen Mensch mit Tierinstinkten gäbe? Einen Fleisch fressenden Neandertaler? The Jersey Devil (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
FESSENDEN    F EH1 S AH0 N D AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressendefinition {f}address definition [Add to Longdo]
Bedeutung beimessen; Bedeutung beilegen; Wert legen (auf) | Bedeutung beimessend | Bedeutung beigemessen | nichts von Bedeutungto attach importance (to) | attaching importance | attached importance | nothing of any importance [Add to Longdo]
Fleisch fressend; fleischfressend {adj} | Fleisch fressende Pflanzen; Fleisch fressende Tierecarnivorous | carnivores [Add to Longdo]
Fleisch fressend; fleichfressend {adv}carnivorously [Add to Longdo]
ätzend; korrosiv; zerfressend; zerstörend {adj}corrosive [Add to Longdo]
alles fressendomnivorous [Add to Longdo]
all fressend {adv}omnivorously [Add to Longdo]
anfressendfretting [Add to Longdo]
anmessen | anmessendto measure for | measuring for [Add to Longdo]
anmessendproportionating [Add to Longdo]
aufessen | aufessend | aufgegessento eat up | eating up | eaten up [Add to Longdo]
auffressen; verschlingen | auffressend; verschlingend | aufgefressen; verschlungen | er/sie fraß auf; er/sie verschlang | jdn. mit den Augen verschlingento devour | devouring | devoured | he/she devoured | to devour sb. with one's eyes [Add to Longdo]
ausfressend; zerfressenderoding [Add to Longdo]
ausmessend; visierendgauging [Add to Longdo]
bemessendscrimping [Add to Longdo]
erpressen | erpressend | erpresst | erpresst | erpressteto extort | extorting | extorted | extorts | extorted [Add to Longdo]
erpressen | erpressend | erpresstto blackmail | blackmailing | blackmailed [Add to Longdo]
essen | essend | gegessen | ich esse | du isst (ißt [alt]) | ich/er/sie aß | wir/sie aßen | ich habe/hatte gegessen | ich/er/sie äße | iss! | sich satt essen | schnell etw. essento eat {ate; eaten} | eating | eaten | I eat | you eat | I/he/she ate | we/they ate | I have/had eaten | I/he/she would eat | eat! | to eat one's fill | to snatch a quick meal [Add to Longdo]
fressen (Tier) | fressend | gefressen | er/sie/es frisst (frißt [alt]) | ich/er/sie/es fraß | er/sie/es hat/hatte gefressen | ich/er/sie/es fräße | friss!to eat {ate; eaten} | eating | eaten | he/she/it eats | I/he/she/it ate | he/she/it has/had eaten | I/he/she/it would eat | eat! [Add to Longdo]
fressen | fressend | gefressen | fraßto gormandize; to guzzle; to munch; to rankle; to gorge | gormandizing; guzzling; munching | gormandized; guzzled; munched | gormandized; rankled [Add to Longdo]
fressendcankerous [Add to Longdo]
fressendcorroding [Add to Longdo]
fressendphaged [Add to Longdo]
insektenfressendinsectivorous [Add to Longdo]
messen | messend | gemessen | du misst (mißt [alt]) | er/sie misst (mißt [alt]) | ich/er/sie maß | er/sie hat/hatte gemessen | ich/er/sie mäße | miss! (miß [alt])to measure | measuring | measured | you measure | he/she measures | I/he/she measured | he/she has/had measured | I/he/she would measure | measure! [Add to Longdo]
messen | messendto meter | metering [Add to Longdo]
nachmessend; prüfendchecking [Add to Longdo]
neu messen | neu messendto remeasure | remeasuring [Add to Longdo]
pflanzenfressendherbivorous [Add to Longdo]
pressendhuddling [Add to Longdo]
pressend {adv}pressingly [Add to Longdo]
sich überessen | sich überessend | überessento overeat | overeating | overeaten [Add to Longdo]
vergessen | vergessend | vergessen | du vergisst (vergißt [alt]) | er/sie vergisst (vergißt [alt]) | ich/er/sie vergaß | er/sie hat/hatte vergessen | ich/er/sie vergäße | vergiss! (vergiß! [alt])to forget {forgot; forgotten} | forgetting | forgotten | you forget | he/she forgets | I/he/she forgot | he/she has/had forgotten | I/he/she would forget | forget! [Add to Longdo]
verpflegen; verproviantieren | verpflegend; essend | verpflegt | verpflegteto victual [Br.] | victualing | victuals | victualed [Add to Longdo]
vollfressendgorging [Add to Longdo]
zusammenpressendcompacting [Add to Longdo]
zusammenpressen | zusammenpressend | zusammengepresstto impact | impacting | impacted [Add to Longdo]
zusammenpressen | zusammenpressend | zusammengepresstto sandwich | sandwiching | sandwiched [Add to Longdo]
zusammenpressendcompressive [Add to Longdo]
fruchtfressend {adj}; von Früchten lebend [zool.]frugivorous [Add to Longdo]
chinesisch {adj} | Er spricht fliessend Chinesisch.Chinese | He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪山童子[せっせんどうじ, sessendouji] (n) {Buddh} (See 釈迦) young ascetic of the Himalayas; one of the Buddha's past lives [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]
走り書き[はしりがき, hashirigaki] fliessende_Schrift, fluechtige_Schrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top