หรือคุณหมายถึง eßenden?
Search result for

essenden

(51 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essenden-, *essenden*
Possible hiragana form: えっせんでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา essenden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *essenden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sun is in the wrong spot? Come on. You know, this reminds me of a section of the Brooklyn Botanical Gardens, that part where it's got these crazy plants that eat things.Das erinnert mich an einen Teil des Botanischen Gartens in Brooklyn... mit den verrückten fleischfressenden Pflanzen. Glades (1984)
Well, you slime-eating dogs.Na, ihr Schleim fressenden Hunde! ¡Three Amigos! (1986)
Home of some of the best carnivorous architecture in the Western world.Heimat der besten Fleisch fressenden Architektur der westlichen Welt. The Belly of an Architect (1987)
Them man-eating dustmops got us roped up tighter than a blue-ribbon bull and all you folks can do is stand here and play kick-the-can with some punk kid!Die Fleisch fressenden Staubwedel halten uns mehr in Schach als ein Bulle und ihr müsst auf einem kleinen Jungen rumhacken. Critters 2 (1988)
His name is James Jessenden.Er heißt James JessendenDirty Rotten Scoundrels (1988)
What would a woman that fine want with a fat, nasty, greasy, fat, stank, bloated, cheesy-backed, twelve-sandwich-eating bastard like him?Was würde sie mit so einem fetten, schmierigen... fetten, stinkenden, aufgedunsenen... zwölf-Sandwiches-fressenden Mistkerl wie ihm wollen? Harlem Nights (1989)
A blackmailing, adulterous husband, who is also the thief?Ihren erpressenden, ehebrecherischen Gatten, der auch ein Dieb ist? The Adventure of the Western Star (1990)
those man-eating hairballs that you do not believe in?Diese Menschen fressenden Haarbälle, an die du nicht glaubst. Critters 4 (1992)
Her pussy was a neat, discreet little cleft... but as soon as the animal within... was roused by my caresses, it would stir... draw aside the silken curtain covering its lair... and become a carnivorous flower... a baby's mouth... greedily sucking my finger.Ihre Muschi war eine hübsche, diskrete kleine Spalte. Aber sobald das Tier in ihrem Innern durch meine Liebkosungen erwacht war, regte es sich, zog den seidenen Vorhang vor seiner Höhle zur Seite und wurde zu einer Fleisch fressenden Pflanze. Zu dem Mund eines Babys, der gierig an meinem Finger sog. Bitter Moon (1992)
A sweet, innocent, harmless, leaf-eating, doe-eyed little deer.Einen sussen, kleinen, unschuldigen, harmlosen, Blaetter fressenden Hirsch. My Cousin Vinny (1992)
But what if, by some fluke of nature, a human was born who reverted to its most animal instincts?Was, wenn es durch einen Zufall der Natur... ..einen Mensch mit Tierinstinkten gäbe? Einen Fleisch fressenden Neandertaler? The Jersey Devil (1993)
Ah, Lise, won't it be great to cast off the shackles... of the soul-crushing hellhole that is Springfield Elementary?Lisa, wird das nicht toll, wenn wir die fesseln dieser... seeIenfressenden hölle namens grundschule SpringfieId sprengen? Bart Gets Famous (1994)
Before the horrid ravaging reduced her to the frail, the emaciated, worm-eaten thing... that she became.Bevor diese schrecklichen Gebrechen sie zu diesem zerbrechlichen ausgezehrten, wurmzerfressenden Ding gemacht haben. Ist so verdammt hell hier drin. Bordello of Blood (1996)
Of course, you had that lizard-eating clone to do the frug with.Aber Sie hatten ja diesen Eidechsen fressenden Klon zum Trösten. Swear to God, This Time We're Not Kidding (1996)
Using the satellite to transmit a data-eating virus to computers around the world.Der Satellit wird dazu benutzt, einen Daten fressenden Virus in Computer rund um die Welt einzuschleusen. The Dad Who Came in from the Cold (1996)
A program that creates an information-eating computer virus.Ein Programm, das einen informationsfressenden Virus kreiert. The Dad Who Came in from the Cold (1996)
By the time there's another invasion... _.of artificially intelligent, clung-eating robotic probes,... _.maybe their Uberchildren will have devised a way to save our planet.Wenn es eine zweite Invasion... ..von intelligenten, Dung fressenden Robotern gibt,... ..werden Ihre Überkinder vielleicht unseren Planeten retten. War of the Coprophages (1996)
We're just going over here so that we can get away from the horrible flesh-eating virus!Wir entfernen uns einfach nur ein bisschen von diesem furchtbaren, menschenfressenden Ungeheuer! The One After the Superbowl: Part 2 (1996)
Tales of monstrous, man-eating anacondas have been told for centuries by Amazon tribes.Seit Jahrhunderten berichten Stämme vom Amazonas - - Von gewaltigen, menschenfressenden Anakondas. Anaconda (1997)
He would miss school. But he is not sick... and he's not gonna spend the afternoon... with his pill-popping, alcoholic... beaver-banging excuse for a father.- Aber er ist nicht krank, er wird den Tag nicht mit seinem Pillen fressenden, alkoholsüchtigen, Deconstructing Harry (1997)
I still say we rely on our power-of-three thing and ix-nay the monster bride and her carnivorous bridesmaids.Ich sage trotzdem, wir sollten uns auf unsere Dreifach-Kraft verlassen, weg mit der Monsterbraut und ihren Fleisch fressenden Brautjungfern. The Wedding from Hell (1998)
Puh, well you show me one independent film that ISN'T about gay cowboys eating pudding.Welcher handelt denn nicht von Pudding essenden Cowboys? Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
I'm with my non-shellfish-eating friend, and I'm tapped out.Ich bin bei meinem koscher-essenden Freund und ich weiß nicht weiter. Denial, Anger, Acceptance (1999)
Where's the creep that turned me into a spider-eating man-bitch?Wo ist er, der mich zum spinnenfressenden Sklaven machte? Buffy vs. Dracula (2000)
Someone to spend my vast riches... and take care of my man-eating anteaters when I'm gone.Jemand, der mein Vermögen ausgibt... und sich um meine menschenfressenden Ameisenbären kümmert. The Deep South (2000)
Let's see how the girl-eating plant is doing.Mal nach der mädchenfressenden Pflanze sehen. Jimmy Neutron: Boy Genius (2001)
And how do I do that by defending a skirt-chasing ape?Und wie mache ich das bei einem frauenfressenden Neandertaler? Fear of Flirting (2001)
But the worst part wasn't some talking head in a bag, or Nomlies eating' haggis, or even Joshua gettin' hauled off by the po-po's.Aber das Schlimmste war nicht der sprechende Kopf im Sack oder die Haggis essenden Nomlies oder dass sie Joshua mitgenommen haben. Boo (2001)
And just because you and Redding made nice-nice doesn't mean I'm not gonna whack your taco-eating ass.Nur weil du und Redding auf heile Welt macht, heißt das nicht, dass ich dir deinen Taco fressenden Arsch nicht versohlen werde. Orpheus Descending (2001)
- From a liver-eating mutant.- Eines Leber fressenden Mutanten. Alone (2001)
The background must be sufficiently large... for the star to measure eight centimeters from point to point.Der Hintergrund muss ausreichend groß sein für den von Spitze zu Spitze 8 Zentimeter messenden Stern. The Pianist (2002)
I was... I was looking for Flesh-Eating Slug Repellent.Ich hab versucht, 'nen Fleisch fressenden Schneckenschutz zu finden. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Chompers was the animated, flesh-eating bacteria that narrated the special.Chomper waren die lebendigen, Fleisch fressenden Bakterien in der Sendung. My Lucky Day (2002)
Stay here with your boxes of shit and your shoe-eating dog and knock yourself out putting on the Rogaine and the speed stick.Bleib hier mit deinen Kisten voller Mist und deinem Schuhe fressenden Hund, und schmier dich mit Rogaine und Deo ein, bis der Arzt kommt. The Good Fight (2002)
I hate penis-eating minnows, and I hate freaky fruit.Ich hasse diese penisfressenden Fische und diese komischen Früchte. The Rundown (2003)
I felt odd in front of all those priests drinking and eating, and I was a bit scared, but they all looked at me kindly, except Father Manolo, who looked ready to cry."Ich fühlte mich unwohl zwischen den essenden Priestern." "Und ich hatte Angst. Bad Education (2004)
Are we the dining dead?Sind wir die essenden Toten? Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
You're on the wrong side of the road, You snail-eating puffs.Falsche Strassenseite, ihr schneckenfressenden Schwuchteln! EuroTrip (2004)
In the investigation that followed we were contacted by a Russian politician, Vladimir Neski.Im Laufe der anschliessenden Ermittlungen meldete sich der russische Politiker Vladimir Neski bei uns. The Bourne Supremacy (2004)
We'll save a spot for him next to the fire of the mangy, dung-licking...Wir halten ihm einen Platz neben dem Feuer frei... dem dreckigen, mistfressenden... The Girl in Question (2004)
We can't understand how to pronounce his fucking name, so we just call him the cat eating alien.Wir wissen nicht, wie man seinen blöden Namen ausspricht. Deshalb nennen wir ihn so wie den Katzen fressenden Alien. Domino (2005)
The man-eating wolves are going to have an early supper tonight.Die menschenfressenden Wölfe kriegen heute ein verfrühtes Abendessen, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
Yeah, well, since you asked, a family of mayonnaise-guzzling giants is trying to suck me into their suburban nightmare, and there's a solid chance that I have an Eriksen, the size of a 15-pound turkey, growing inside of me!Ja, also, da Du gefragt hast, eine Familie von Mayonnaise-fressenden Giganten versucht mich in Ihren Vororts - Albtraum zu ziehen, und es gibt eine große Chance das ich einen Eriksen, von der Größe eines 15 Pfund Truthahns in mir heranwächst ! Belly Full of Turkey (2005)
Flesh-eating kids of Carlton. Stop it you jerk-off.Die Fleisch fressenden Kinder von Carlton. Wicked Little Things (2006)
I would have made sure that we left the base as scheduled, but the reality is, for the time being, we are stuck here, trapped in this cave, surrounded by predatory insects, with no way of getting to the Stargate.Aber jetzt sitzen wir hier fest... in einer Höhle, umgeben von Fleisch fressenden Insekten... ohne Chance, zum Stargate zu gelangen. The Scourge (2006)
I mean, I see all these people driving these gas-guzzling SUVs, getting their Frappuccinos from Starbucks.Ich seh immer diese Typen, in ihren getunten, Benzin fressenden Kisten, die sich ihren Frappuccino bei Starbucks holen. Home of the Brave (2006)
She's cute! She can't have flesh-eating bacteria!Sie kann keine fleischfressenden Bakterien haben. Finding Judas (2006)
Cuz' instead of owing'em hummus-eating motherfuckers, you only owe me.Statt diesen Humus-essenden Motherfuckern, schuldest du nur mir etwas. A Pool and His Money (2007)
When are you looking for this offensive and irresponsible gas-guzzling heap?Wann suchst du nach diesem widerwärtigen und unverantwortlich spritfressenden Haufen? Balancing Act (2007)
Parasite, feeding off its host, mutating into a metal-eating bacteria, which means, any structures made of metal, could deteriorate just...Es könnte irgend 'ne Art von Parasit sein, der seinen Wirt auffuttert und mutiert ist zu einem Metall fressenden Bakterium. Das heißt, dass alles, was aus Metall ist, so zerfallen könnte wie... All That Glitters (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
FESSENDEN    F EH1 S AH0 N D AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top