หรือคุณหมายถึง eßende?
Search result for

essende

(54 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essende-, *essende*
Possible hiragana form: えっせんで
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา essende มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *essende*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think it's because they are a bunch of dumb-ass, grease ball, Guinea, wop...Das liegt sicher daran, weil sie dämliche, schmierige, Spaghetti fressende ... The Wanderers (1979)
Beat it! Screw off! Come on.Fleischfressende Pflanzen seid ihr geworden. Hell of the Living Dead (1980)
What brought them to this state of terror? They're running from their children, their parents, their brothers. Transformed into vile creatures that feast on human flesh.Sie fliehen vor ihren toten Geschwistern, Eltern und Verwandten, die sich in fleischfressende Monster verwandelt haben und sie ohne Skrupel töten. Hell of the Living Dead (1980)
If this country was run by vegetarian women rather than flesh-eating men, this whole space disaster would never have happened.Wenn hier vegetarische Frauen statt Fleisch essender Männer regierten, wäre dieses ganze Weltraumunglück nie passiert. Airplane II: The Sequel (1982)
The sun is in the wrong spot? Come on. You know, this reminds me of a section of the Brooklyn Botanical Gardens, that part where it's got these crazy plants that eat things.Das erinnert mich an einen Teil des Botanischen Gartens in Brooklyn... mit den verrückten fleischfressenden Pflanzen. Glades (1984)
Cadaver-eating insects are divided into eight groups.Kadaverfressende Insekten sind in acht Gruppen unterteilt. Phenomena (1985)
Let me touch his hair! ... I want to touch his hair!Haltet eure Kinder fest, denn auch menschenfressende Ungeheuer gibt's hier! My Lucky Stars (1985)
Gentlemen. When you're in the tub and a man-eating spider crawls out of the faucet, you don't ask him to pass you the soap.Meine Herren, eine menschenfressende Spinne, die in ihrer Badewanne aus dem Hahn kriecht, bitten Sie ja auch nicht um die Seife. Morons from Outer Space (1985)
Well, you slime-eating dogs.Na, ihr Schleim fressenden Hunde! ¡Three Amigos! (1986)
You dirt-eating piece of slime.Na, du Schmutz fressendes Stück Schleim! ¡Three Amigos! (1986)
Yes, and carnivorous enough.Aber eine Fleisch fressende Pflanze. The Belly of an Architect (1987)
Home of some of the best carnivorous architecture in the Western world.Heimat der besten Fleisch fressenden Architektur der westlichen Welt. The Belly of an Architect (1987)
It's a plant that eats meat.Eine fleischfressende Pflanze! Creepshow 2 (1987)
Them man-eating dustmops got us roped up tighter than a blue-ribbon bull and all you folks can do is stand here and play kick-the-can with some punk kid!Die Fleisch fressenden Staubwedel halten uns mehr in Schach als ein Bulle und ihr müsst auf einem kleinen Jungen rumhacken. Critters 2 (1988)
His name is James Jessenden.Er heißt James Jessenden. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
You gold-teeth, gold-chain-wearing, fried-chicken and biscuit-eating monkey, ape, baboon, big-thigh, fast-running, high-jumping, spear-chucking, 360-degree basketball-dunking, tizzun, spade, mulignan.Du Goldzahn-, Goldketten- tragender, Brathühnchen und Kekse-essender Affe, Pavian, großschenkliger, schnell laufender, hoch springender, Speer werfender, 360-Grad Basketball-schmetternder Do the Right Thing (1989)
You Goya-bean-eating, 15-in-a-car, 30-in-an-apartment, pointy shoes, red-wearing,Du Goyabohnen-essender, 15 in ein Auto, 30 in einer Wohnung, spitze Schuhe, Rot-tragender, Do the Right Thing (1989)
What would a woman that fine want with a fat, nasty, greasy, fat, stank, bloated, cheesy-backed, twelve-sandwich-eating bastard like him?Was würde sie mit so einem fetten, schmierigen... fetten, stinkenden, aufgedunsenen... zwölf-Sandwiches-fressenden Mistkerl wie ihm wollen? Harlem Nights (1989)
It takes only a few days for this harmless, potato eating abomination to annihilate the fruit of years of labor!Es dauert nur wenige Tage, bis diese Kartoffeln fressende Missgeburt den Lohn jahrelanger, mühevoller Schufterei einfach vernichtet hat. The Rainbow Thief (1990)
If you're so well-bred.Dein Name bedeutet "kotfressender Hund". The Swordsman (1990)
A blackmailing, adulterous husband, who is also the thief?Ihren erpressenden, ehebrecherischen Gatten, der auch ein Dieb ist? The Adventure of the Western Star (1990)
Any man-eating dinosaurs?Gibt's da Menschen fressende Saurier? Arachnophobia (1990)
You chicken¼­eating motherfuckerDu hühnerfressende Sackratte, komm raus! King of New York (1990)
- You're a slug-eating worm.- Du schneckenfressender Wurm. Hook (1991)
Tommy, you New York Italian son of a bitch!Tommy, du Nudel fressender New Yorker Penner! Hudson Hawk (1991)
That curry-goat-eating, skinny-ass, Fat Smitty.Der curryfressende Lahmarsch Fat Smitty. New Jack City (1991)
those man-eating hairballs that you do not believe in?Diese Menschen fressenden Haarbälle, an die du nicht glaubst. Critters 4 (1992)
Fuck you, you beans and rice son of a bitch! You need to have respect for me.Du kannst mich mal kreuzweise, du bohnenfressendes Arschloch. Juice (1992)
Just as running water lasting forever!Sie wie das fliessende Wasser des unendlichen Flusses! Royal Tramp II (1992)
Her pussy was a neat, discreet little cleft... but as soon as the animal within... was roused by my caresses, it would stir... draw aside the silken curtain covering its lair... and become a carnivorous flower... a baby's mouth... greedily sucking my finger.Ihre Muschi war eine hübsche, diskrete kleine Spalte. Aber sobald das Tier in ihrem Innern durch meine Liebkosungen erwacht war, regte es sich, zog den seidenen Vorhang vor seiner Höhle zur Seite und wurde zu einer Fleisch fressenden Pflanze. Zu dem Mund eines Babys, der gierig an meinem Finger sog. Bitter Moon (1992)
Earth pig. African, ant-eating mammal.Ameisenfressendes Säugetier Afrikas. Malcolm X (1992)
A sweet, innocent, harmless, leaf-eating, doe-eyed little deer.Einen sussen, kleinen, unschuldigen, harmlosen, Blaetter fressenden Hirsch. My Cousin Vinny (1992)
- Dung-eating fool!Du Mist-fressender Narr! Army of Darkness (1992)
Man, I don't give a goddamn who that taco-eating motherfucker was.Mir ist egal, wer dieser taco-fressende Mexikaner war. Blood In, Blood Out (1993)
What we have here is a plant-eating Godzillasaur.Das ist ein pflanzenfressender Godzillasaurus. Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)
Are those meat-eating?Sind das... Fleisch fressende... Jurassic Park (1993)
Another relative of yours? No, not at all.Stammt die essende Kutte da auch aus Ihrer Familie? The Visitors (1993)
The way I see it, instead of shampoo... Itchy covers Scratchy's hair with barbecue sauce... opens a box of flesh-eating ants... and the rest writes itself.Itchy wäscht Scratchy die Haare mit Schaschliksauce... macht 'ne Dose Fleisch fressende Ameisen auf... und der Rest schreibt sich von selbst. The Front (1993)
You walk like a carnivorous rastipod.Sie gehen wie eine Fleisch fressende Rastipode. Progress (1993)
But what if, by some fluke of nature, a human was born who reverted to its most animal instincts?Was, wenn es durch einen Zufall der Natur... ..einen Mensch mit Tierinstinkten gäbe? Einen Fleisch fressenden Neandertaler? The Jersey Devil (1993)
The man-eating lion launcher.Das Menschen fressende Löwenkatapult! Asterix in America (1994)
Listen to me, you yellow-snow-eating welfare-collecting redskin piece of shit.Hör zu, du gelbes, schneefressendes, wohlfahrtsabhängiges, rothäutiges Stück Scheiße. On Deadly Ground (1994)
I will take that bet, you bonbon-binging bozo!Die Wette nehme ich an, du bonbonfressender Dummkopf! The Legend of Ironhead Haynes (1994)
Ah, Lise, won't it be great to cast off the shackles... of the soul-crushing hellhole that is Springfield Elementary?Lisa, wird das nicht toll, wenn wir die fesseln dieser... seeIenfressenden hölle namens grundschule SpringfieId sprengen? Bart Gets Famous (1994)
The Rippers are a demonic army of bloodthirsty, human-eating purse-snatchin', mutant creatures.Die Ripper sind eine dämonische Armee blutrünstiger, menschenfressender langfingriger, mutierter Kreaturen. Tank Girl (1995)
when your gaze weighed me up to see ifl should beals dein messender Blick mein Bild sich stahl, Tristan und Isolde (1995)
- Dirt-eating mutt.- Du Dreck fressender Köter! Get the Dodge Out of Hell (1995)
I swam for hours and then when I didn't think I could go on any longer suddenly I was surrounded by a school of man-eating sharks when miraculously some dolphins chased them away swam me to safety.Ich schwamm stundenlang und als ich dachte, ich könnte nicht mehr... umkreiste mich plötzlich eine Schule Menschen fressender Haie... bis wundersamer Weise Delfine kamen und sie vertrieben... und mit mir ans Ufer schwammen. Ship Happens (1995)
Did you call my wife an ugly, useless, lazy, Oprah-watching bonbon-eating couch loafer?Hast du meine Frau eine hässliche, nutzlose, faule, de Mol-glotzende... Pralinen fressende Sofagammlerin genannt? The Weaker Sex (1995)
An eating mammal?- Ein fressendes Säugetier? Meltdown (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
FESSENDEN    F EH1 S AH0 N D AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressendefinition {f}address definition [Add to Longdo]
Fleisch fressend; fleischfressend {adj} | Fleisch fressende Pflanzen; Fleisch fressende Tierecarnivorous | carnivores [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
走り書き[はしりがき, hashirigaki] fliessende_Schrift, fluechtige_Schrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top