Search result for

erzwingen

(55 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erzwingen-, *erzwingen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erzwingen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erzwingen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyway, there's one bright side to it. A surprise.Es gibt Dinge, die man nicht erzwingen kann. Little White Frock (1958)
If only I could control it.Das kann man nicht erzwingenCroesus (1960)
Be brave.Doch, das kann man erzwingenCroesus (1960)
It is time for you to leave. I had to force you.Als der Tag deinerAbreise kam, wollte ich deine Liebe erzwingenViridiana (1961)
He'll get his quota of killing, if you're lucky to win.Dann wird er Opfer erzwingen, falls du gewinnst. Barabbas (1961)
Love cannot be forced.Liebe lässt sich nicht erzwingenPontius Pilate (1962)
# You'd never think of pressing your advantageDu würdest einen Vorteil nie erzwingen Mary Poppins (1964)
You mustn't force things.Sie dürfen nichts erzwingen wollen. The Witches (1966)
- They're trying to force a fight.- Sie wollen einen Kampf erzwingenElaan of Troyius (1968)
The conference at Munich is forcing a settlement on usDie Konferenz in München will eine Einigung in unserer Sache erzwingenCremator (1969)
We are going to capture Rommel and force a prisoner exchange.Wir werden Rommel gefangen nehmen und einen Gefangenentausch erzwingenCrittendon's Commandos (1970)
He didn't have to come into town that morning. He didn't have to cross the street and push it to a shooting. He could've given himself up.Er hätte auch nicht die Schießerei erzwingen sollen. Lawman (1971)
We saw the government would only make changes when we did become violent.Bis wir merkten, dass nur Gewalt Veränderungen erzwingen konnte. Punishment Park (1971)
We had to force help from your ship.Wir mussten Hilfe von Ihrem Schiff erzwingenThe Terratin Incident (1973)
A third person introduced by force.Immer eine dritte Person erzwingenEmmanuelle (1974)
A third person introduced by force...Immer eine dritte Person erzwingenEmmanuelle (1974)
A third person introduced by force.Immer eine dritte Person erzwingenEmmanuelle (1974)
We'll force our way out.- Den Weg raus erzwingenShaolin Temple (1976)
From Luzon, I can clamp a blockade... on all supplies from the south to Japan, thus forcing her to an early capitulation.Von Luzon aus kann ich die gesamte Versorgung aus dem Süden nach Japan... unterbinden und damit eine baldige Kapitulation erzwingenMacArthur (1977)
Ah, don't force it.Ah, erzwingen Sie es nicht. Lost Planet of the Gods: Part 2 (1978)
You tried to badger me into loving you, or corner me by winning over my parents.Und Sie haben ständig versucht, meine Gefühle zu erzwingen! Sie wollten mich gewinnen, indem Sie meine Eltern erobert haben! Love on the Run (1979)
Even Interpol can't conduct a forcible criminal investigation.Nicht einmal Interpol kann eine Untersuchung erzwingenLupin III: The Castle of Cagliostro (1979)
It is not my intention to force anybody, and to lay claim to a heart already bestowed.Es war nie meine Absicht eine Heirat zu erzwingenThe Miser (1980)
If you can't cross, don't run it through.Wenn ihr nicht abspielen könnt, nichts erzwingenVictory (1981)
You push me into court five days early, I lose my star witness and I can't get a continuance.Sie erzwingen einen Termin, ich verliere einen Zeugen,... ..und Sie verweigern eine Vertagung. The Verdict (1982)
Ah-ah, don't push it.Erzwingen Sie es nicht. Altared Steele (1983)
You say that love can't be forced, yet you want to make him love you.Du sagst, man kann Liebe nicht erzwingen, aber willst ihn dazu bringen, sich zu verlieben. Pauline at the Beach (1983)
What say we just wait for him to come home and then wring a confession out of him?Warum warten wir nicht und erzwingen sein Geständnis? Dreams of Steele (1984)
Laura, I repeat: I still think our best move is to wait... until he gets home and then wring a confession out of him.Ich finde, dass wir auf ihn warten und ein Geständnis erzwingen sollten. Dreams of Steele (1984)
Never force things.Niemals Dinge erzwingenEmmanuelle IV (1984)
Are you going to bully a confession out of her?Wollen Sie ein Geständnis erzwingenStronger Than Steele (1985)
Brilliance can't be rushed, Mrs. Swenson... but I'll try and do my best. Ja.- Genie kann man nicht erzwingen, aber ich versuche mein Bestes. Steele at Your Service (1986)
What I'm trying to say is you can't make it happen.Ich will nur sagen, dass du nichts erzwingen kannst. Pretty in Pink (1986)
You can't force something like this, Mark.Das kann man nicht erzwingen, Mark. Why Punish the Children? (1987)
But you can't force things.Aber das kann man nicht erzwingenLaw of Desire (1987)
We are going to have a festival if I have to get a shotgun and get people there myself.Das Fest findet statt und wenn ich die Leute mit Gewalt herzwingen muss. Batman (1989)
Bloody constraint.Das blutige ErzwingenHenry V (1989)
Therefore, in fierce tempest is he coming, in thunder and in earthquake, like a Jove, that if requiring fail, he will compel.Deswegen kommt er über Euer Land. Dem wilden Sturme gleich kommt er, mit Donner und Erdbeben, wie ein Zeus. Auf dass erzwingen wird, wenn kein Mahnen hilft. Henry V (1989)
Inspiration has no master.Die Inspiration kann man nicht erzwingenMarquis (1989)
Come on, give me that. Give me that!Wenn die glauben, die können eine Entschuldigung von mir erzwingen... Bart vs. Thanksgiving (1990)
I will continue, aboard this ship, to speak for the Borg, while they continue without further diversion to Sector 001, where they will force your unconditional surrender.Ich werde hier an Bord dieses Schiffs bleiben, um für die Borg zu sprechen, die weiterfliegen, ohne, dass sie jemand aufhält, bis zum Sektor 001, um dort eine bedingungslose Kapitulation zu erzwingenThe Best of Both Worlds: Part II (1990)
Eventually the Federation will force the government into concessions.Darum wird die Föderation von Rutia Zugeständnisse erzwingenThe High Ground (1990)
It is a voudon warning to remain silent.Eine Voodoo-Warnung, um mein Schweigen zu erzwingenWalking Dead (1991)
Don't force it.Nichts erzwingenThe Game (1991)
thus its guardian, repentant of his sin, hopes to hasten his end since he cannot die while he beholds it, and with his life to end his torment.so hofft sein sündenreu'ger Hüter, da er nicht sterben kann, wann je er ihn erschaut, sein Ende zu erzwingen, und mit dem Leben seine Qual zu enden. Parsifal (1992)
But you can't make someone love you.Aber Liebe lässt sich nicht erzwingenTrue Q (1992)
Apparently some of my men used force to get professional treatment - for one of their soldiers.Einige meiner Leute versuchten mit Waffengewalt bevorzugte Behandlung ...zu erzwingenStalingrad (1993)
"Order to produce evidence, compel testimony.""Befehl zur Beweisaufnahme. Zeugenaussagen erzwingenStrange Visitor (From Another Planet) (1993)
I guess I've always used violence as a way of getting attention.Ich wollte immer mit Gewalt nur Aufmerksamkeit erzwingen. Ja! Whacking Day (1993)
Not only did the Magistrate Liu Xe-Tung refuse to give a fair trial, he also forced him to plead guilty by using torture.Der Friedensrichter Liu Shi-Tung hat ihm eine faire Verhandlung verweigert. So konnte er ihn foltern und das Geständnis erzwingenA Chinese Torture Chamber Story (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Entscheidung erzwingento force an issue [Add to Longdo]
Vorfahrt {f}; Vortritt {m} | Vorfahrt haben | die Vorfahrt beachten | die Vorfahrt nicht beachten | jdm. die Vorfahrt nehmen | sich die Vorfahrt erzwingen | "Vorfahrt beachten"right of way | to have right of way | to observe the right of way | to ignore the right of way | to ignore somebody's right of way | to insist on one's right of way | give way [Br.]; yield [Am.] [Add to Longdo]
etw. erzwingen; etw. durchsetzen | erzwingend | erzwungen | er/sie erzwingt | ich/er/sie erzwang | er/sie hat/hatte erzwungen | nicht erzwungento enforce | enforcing | enforced | he/she enforces | I/he/she enforced | he/she has/had enforced | unenforced [Add to Longdo]
zwingen; erzwingen; aufzwingen; forcieren | zwingend; erzwingend; aufzwingend; forcierend | gezwungen; erzwungen; aufgezwungen; forciert | er/sie zwingt; er/sie erzwingt | ich/er/sie zwang; ich/er/sie erzwang | er/sie hat/hatte gezwungen; er/sie hat/hatte erzwungen | ich/er/sie zwänge; ich/er/sie erzwängeto force | forcing | forced | he/she forces | I/he/she forced | he/she has/had forced | I/he/she would force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  erzwingen [ɛrtsviŋən]
     enforce; to force
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top