Search result for

erkor

(71 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erkor-, *erkor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erkor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erkor*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What she chose is my choice too. Of what avail was my own will?Was sie erkor, das kiese auch ich was {rammte mir eignet Wme'? Die Walküre (1980)
It'll be in shape for the Air Corps, that's for sure.Danach bin ich fit fürs Fliegerkorps, soviel ist sicher. The Last Straw (1980)
Hand me that wastebasket, will you, honey?Gibst du mir bitte den Papierkorb, Liebling? The Medal (1980)
Pretty soon I expect you'll be going in the Air Corps.Ich nehme an, dass du bald zum Fliegerkorps gehst. The Travelling Man (1980)
But those motherfuckers they had to say that he was depressed and he was suicidal, and that he was fucked up.Aber diese Scheißkerle mussten sagen, dass er deprimiert war und dass er selbstmordgefährdet und verkorkst war. Fame (1980)
She wants me to take her to the prom tonight.Sie hat mich für heute Abend zu ihrem Tanzpartner erkoren. Prom Night (1980)
She's a little screwed up.Sie ist etwas verkorkst. Stardust Memories (1980)
Everything sure is rotten.Alles ist einfach total verkorkst. The Hot Rod (1981)
Oh, um, would you get me a wastepaper basket, please?Oh, ähm, holst du bitte einen Papierkorb? The Indiscretion (1981)
- I tripped over the wastebasket.Ich bin über den Papierkorb gestolpert. The Whirlwind (1981)
It was just a champagne cork, darling.Aber das ist doch nur ein Champagnerkorken gewesen, Liebling. The Death List (1981)
From a specíal correspondent.Von unserem Sonderkorrespondenten. Chariots of Fire (1981)
From a specíal correspondent.Von einem Sonderkorrespondenten. Chariots of Fire (1981)
You wanna help me out of this wastebasket?Hilfst du mir aus diesem Papierkorb? The Great Muppet Caper (1981)
Would that I had chosen death for l am so wretched!O hätt ich Tod erkoren, da ich so elend bin! Lohengrin (1982)
Whosoever is chosen to serve the Grail is armed by it with heavenly power;Wer nun dem Gral zu dienen ist erkoren, den rüstet er mit überirdischer Macht; Lohengrin (1982)
I don't think I've had ENOUGH to drink.- Mein Papierkorb. - Laura, wer ist es? In the Steele of the Night (1982)
- Maybe a lobster pot?Vielleicht ein Hummerkorb. BMX Bandits (1983)
It was straight of him not to cook up a Reader's Digest condensation... of his screwed up life for our entertainment.Er war umsichtig genug, uns keinen Reader's Digest Abriss seines verkorksten Lebens anzudrehen. The Big Chill (1983)
I'd crumple them up and drop them in the waste basket.Aber statt sie ihm zu geben, habe ich sie in den Papierkorb geworfen. The ComDads (1983)
A wastebasket?Einen Papierkorb? Superman III (1983)
This goes to the wastebasket, too.Und auch das ist für den Papierkorb. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Nothing obvious, but I- I pulled these from some wastepaper baskets.- Nichts Eindeutiges. Aber ich habe das hier in einem Papierkorb gefunden. Second Base Steele (1984)
I will just propose a toast in your honor and thank you publicly for the happiness you're giving me by choosing me as your husband, for your appreciation of me and for believing in my sincerity.Ich werde nur auf Sie trinken und Ihnen dafür danken, dass Sie mich auserkoren haben, dass Sie mich und meine Gefühle hoch einschätzen. A Cruel Romance (1984)
And there's the favored man himself, Miss Ashton's beau and intended.Da ist ja der Erkorene, Miss Ashtons Verehrer und Zukünftiger. Episode #1.4 (1985)
I've been assigned to staff duty at the Engineer Corps in Washington.Ich wurde dem Stabsdienst zugewiesen im Pionierkorps in Washington. Episode #1.4 (1985)
When he picked me for it, it was like being drafted by the Yankees.Als er mich auserkor, war es, als wäre ich zu den Yankees berufen worden. We're Off to See the Wizard (1985)
- Don't mess it up.- Verkorks es dir nicht. The Falcon and the Snowman (1985)
He thinks that they are grooming me as a new Hitler.Er glaubt, sie hätten mich zum neuen Hitler auserkoren. The Holcroft Covenant (1985)
Inside a trash can in Par Monceau?In einen Papierkorb! - Ja! Three Men and a Cradle (1985)
You know, it took me a while to perfect the basket trick.Schon gut. Ich weiß: Der Papierkorbtrick ist nicht perfekt. The Wish Child (1986)
Isn't that the gang from the Overtown project?Ist die Gemeinde so verkorkst? The Good Collar (1986)
What kind of alien planet is this? Airplane hell. [Gun firing]In den Aufenthaltsräumen des Altersheimes Miami, flechten sie hässliche Körbe aus zerbrochenen Träumen und verkorksten Plänen. Trust Fund Pirates (1986)
Forgive me if I don't uncork the champagne, but who is Chelsea Nash?Verzeihung, dass der Champagnerkorken noch nicht fliegt, aber wer ist Chelsea Nash? Steele in the Spotlight (1986)
He's gonna be a fry cook at Venus.Er wird am Frittierkorb bei Venus stehen. Ferris Bueller's Day Off (1986)
I hope you took the grass out of the glove compartment.Ich hoffe, du hast das Glas aus dem Papierkorb genommen! Short Circuit (1986)
The electrified cages, the cold-steel chutes, the air-powered head hammers.Der elektrische Förderkorb, die Kaltstahl-Rinnen, die luftbetriebenen Kopfhammer. The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Some of god's chosen ones are tormented creatures."Gott hat einige seiner Geschöpfe dazu auserkoren, Leiden zu ertragen. The Poison Pen (1987)
Legend in her own mind, you mean. Come on, man.Das Mädchen ist mit Sicherheit durch zu lange Zeit im Rampenlicht verkorkst. Like a Hurricane (1987)
The οnly way I'd get rich is tο sell up and I'm nοt dοing it.Wieso haben Sie uns auserkoren? Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I have it in like semi-literate form, so it's wastebasket time.Aber ich kann nicht gescheit schreiben und es landete im Papierkorb. No Way Out (1987)
Correcting for tracking system error.- CB-System, Fehlerkorrektur! Akira (1988)
But because while the Lord didn't see it fit to give him no pigment he made up for it by endowing him with the spiritual inheritance of Jefferson and Broonzy.Sondern weil der Herr entschieden hat, ihm kein Pigment zu geben, und ihn dafür entschädigt hat, indem er ihn zum geistigen Erben von Jefferson und Broonzy auserkoren hat. Bird (1988)
I put your copy in the damned garbage. You picked it up, you put it in your damned briefcase.Deins legte ich in den Papierkorb, aber du nahmst es in deiner Mappe mit. D.O.A. (1988)
I was painfully surprised to find myself blamed by you too without being listened to and also expelled from the teaching corps...war ich schmerzlich überrascht, auch von Ihnen verurteilt zu werden. Sie haben mich aus dem Lehrerkorps entlassen... A Clod of Clay (1989)
Who are you? Who am I?Stuart Orr Whitley, Sonderkorrespondent der "New York Times". Asian Cut (1989)
I guess you, me and the old man, we got all the wild genes.Mein Alter, Mr Superkorrekt, hat nie im Leben 'n schlechten Tag gehabt. Hard Knocks (1989)
Somewhere your values got screwy.Deine Werte sind ziemlich verkorkst. Family Business (1989)
Willem van Mandarine, special envoy of the Low-Countries' Gazette in Paris.Willem Van Mandarine. Novellist und Sonderkorrespondent der Niederländischen Gazette hier in Paris. Marquis (1989)
Willem van Mandarine, special envoy of the Low Countries' Gazette.Willem van Mandarine. Sonderkorrespondent der Niederländischen Gazette. Marquis (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlerkorrektur {f}; Fehlerbehebung {f} | automatische Fehlerkorrektur {f}error correction | automatic error correction [Add to Longdo]
Fehlerkorrektur {f}; Fehlerbehebung {f}error-correcting [Add to Longdo]
Fehlerkorrekturcode {m}error correcting code [Add to Longdo]
Fehlerkorrekturprogramm {n}error correcting program [Add to Longdo]
vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur (Empfangsende)forward error correction [Add to Longdo]
Mutterkorn {n}ergot [Add to Longdo]
Papierkorb {m} | Papierkörbe {pl}wastebasket | wastebaskets [Add to Longdo]
Pfefferkorn {n} | Pfefferkörner {pl}peppercorn | peppercorns [Add to Longdo]
auserkoren; erkorenselected; predestined [Add to Longdo]
küren; erküren; auswählen (zu) | kürend; erkürend; auswählend | gekürt; gekoren; erkoren; ausgewählt | er/sie kürt; er/sie erkürt | ich/er/sie kürte; ich/er/sie erkürte | er/sie hat/hatte gekürt; er/sie hat/hatte erkorento choose; to elect (as; to be) | choosing; electing | chosen; elected | he/she chooses; he/she elects | I/he/she chose; I/he/she elected | he/she has/had chosen; he/she has/had elected [Add to Longdo]
verkorksento bugger up [Add to Longdo]
zukorken; verkorken | zukorkend; verkorkend | zugekorkt; verkorktto cork; to cork up | corking; corking up | corked; corked up [Add to Longdo]
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism [Add to Longdo]
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral [Add to Longdo]
Bohnenkoralle {f}; Hammerkoralle {f} (Euphyllia ancora) [zool.]hammer(head) coral [Add to Longdo]
Fingerkoralle {f} (Caulastrea spp.) [zool.]branch coral [Add to Longdo]
Fingerkoralle {f} (Lobophytum spp.) [zool.]finger mushroom coral [Add to Longdo]
Gelappte Lederkoralle {f} (Sinularia dura) [zool.]cabbage coral [Add to Longdo]
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]mushroom coral [Add to Longdo]
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral [Add to Longdo]
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top