Search result for

erfroren

(70 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erfroren-, *erfroren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erfroren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erfroren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And so blatant.Und vor allem so unverfrorenThe Official Visit (1980)
In winter, every inch of water in Zeelem turned to ice and the body predators that worried Appis slept, froze or otherwise temporarily capitulated.Im Winter verwandelte sich das Wasser in Zeelem zu Eis, und die Körperfresser, die Appis Sorgen machten, erfroren oder kapitulierten zeitweise. The Falls (1980)
It's lucky he found me or I would've froze to death.Zum Glück hat er mich gefunden, sonst wäre ich erfrorenThe Long Good Friday (1980)
Then suddenly I notice that my toes are frozen.Da merk' ich, dass mir die Zehen erfroren sind. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
And I want to die. Because I'm not allowed in the stable where it's warm and because my feet are frozen.Und da möcht' ich viel lieber sterben, weil ich ja nicht im Stall sein darf, wo es warm ist, und mir die Füsse erfroren sind. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
He knew we had to keep moving or we'd freeze to death there and then and that would be the end of it.Wir mussten in Bewegung bleiben oder wir wären an Ort und Stelle erfroren, und das hätte das Ende bedeutet. Tarzan the Ape Man (1981)
Then last winter, we forgot to take them out and they all froze solid.Letzten Winter vergaßen wir, sie herauszunehmen und sie erfrorenDiner (1982)
I think you will all agree that it was a most audacious plan, brilliantly executed.Ein unverfrorener Plan, glänzend in die Tat umgesetzt. Evil Under the Sun (1982)
It will freeze a man instantly. Saliho's bride froze two days ago. And two of her kids.Vor zw ei Tagen ist Saliho's Sc hw ie gertoc hter dort erfroren." Yol (1982)
My condolences.Sie ist erfrorenYol (1982)
He spits and stomps every which way and farts quite unabashedly.Er spuckt und trampelt kreuz und quer und furzt ganz unverfrorenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
But you look like you're freezing.Du siehst verfroren aus Staying Alive (1983)
[ Mews ]Ist das nicht zu unverfroren, Mr. Steele? Hounded Steele (1984)
And I'd be frozen stiff by now if it wasn't for you.Und ohne dich wäre ich inzwischen erfrorenCharity Begins at Home (1984)
And look, the same devilish pride.Und genau dieselbe Unverfrorenheit. Once Upon a Time in America (1984)
If Grant hadn't had that tactical officer send someone to relieve you... you might have frozen to death.Wenn Grant nicht einen Offizier geschickt hätte, um dich abzulösen, wärst du noch erfrorenEpisode #1.1 (1985)
That's a pretty bold offer, son.Ganz schön unverfroren, mein Sohn. Knight Racer (1985)
- He had the nerve, the audacity... the unmitigated gall to show up on my doorstep and threaten me.- Er besaß tatsächlich die Frechheit, die Unverfrorenheit, vor meiner Tür aufzutauchen und mich zu bedrohen. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
You must be chilled to the bone!Du bist ja halb erfrorenThe Great Mouse Detective (1986)
Ten people here, sir, all frozen. No vital signs.Hier sind zehn Menschen, alle erfrorenThe Naked Now (1987)
Frozen? How?ErfrorenThe Naked Now (1987)
It froze with us, it glows around and sees.Es ist mit uns erfroren, es glüht umher und sieht. Der Fluch (1988)
It froze with us, it glows around and sees."Es ist mit uns erfroren, es glüht umher und sieht." Der Fluch (1988)
Angelheaded hipsters burning for The ancient heavenly connection"Sie schleppten sich auf erfrorenen Füßen durchs Land..." Hairspray (1988)
Honey, you look frozen.Mein Lieber, Sie sehen erfroren aus. Scrooged (1988)
You must be solid ice.Sind Sie nicht erfrorenChodník cez Dunaj (1989)
I'd have frozen to death if you hadn't come along when you did.- Ich wäre heute Nacht erfroren. - Bitte sehr. Better Off Dead (1989)
The night you left the Senate without voting, a baby froze to death."In der Nacht, als Sie im Senat nicht abgestimmt hatten, "ist ein Baby erfrorenHiver 54, l'abbé Pierre (1989)
A woman froze to death on the pavement of Sebastopol Boulevard.Gerade ist eine Frau auf dem Boulevard Sébastopol erfrorenHiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Audrey's frozen from the waist down.- Audrey ist ab der Taille erfrorenNational Lampoon's Christmas Vacation (1989)
- We're going to die as heroes, freezing in a bus.- Wir werden als Helden sterben, erfroren in einem Bus. The Winter War (1989)
They've gotta be in this area... or they would have frozen in the woods.Sie müssen hier gewesen sein oder sie wären in den Wäldern erfrorenWe're No Angels (1989)
My love's flower died Frost killed my faithDie zarte Blume ist verloren, die Hoffnung ist erfrorenThe Match Factory Girl (1990)
Finally I'm back home, freezing, only to give you parting words~ Und wenn ich verfroren heimkehre, falle ich zeternd über dich her. ~ Boiling Point (1990)
I'm very sensitive to cold.Ich bin sehr verfrorenLa discrète (1990)
Well, we froze to death in Arizona, saw these Indian caves in Mesa Verde, and met this weird lunatic near Grover's Bend.Wir sind in Arizona fast erfroren. Haben die Indianerlager in der Mesa Verde besucht. Und trafen diesen komischen Irren in Grovers Bend. Critters 3 (1991)
That arrogant, scumbag, motherfucker.Dieses arrogante unverfrorene Arschloch. Showdown in Little Tokyo (1991)
If I don't freeze to death first.Falls ich nicht vorher erfroren bin. Darmok (1991)
But only by actually passing through the crimson drawing room could one see The Return of Spring, the much-discussed nude by Bouguereau which Beaufort had had the audacity to hang in plain sight.Aber erst wenn man den karmesinroten Salon durchschritt, konnte man die Wiederkehr des Frühlings sehen, den umstritten Akt Bouguereaus, den Beaufort in seiner Unverfrorenheit für jeden sichtbar aufgehängt hatte. The Age of Innocence (1993)
I have been stabbed, shot, poisoned frozen, hung, electrocuted and burned.Ich bin erstochen worden, erschossen, vergiftet bin erfroren, gehenkt, unter Strom gesetzt und verbrannt worden. Groundhog Day (1993)
she was devoured by wolves, because my father, on his way to the tavern, fell in the icy lake due to his club foot.Wölfe haben sie gefressen, weil mein Vater sich in der Taverne von Ducheneau betrank. Und dann ist er im See erfroren, weil er ein zu langes Holzbein hatte. The Visitors (1993)
What's wrong?Ach, nur gebrochen. Macht nichts, wir sind halb erfrorenThe Stand (1994)
"Over the buffalo's back... "and under the frozen people. ""Über den Büffelrücken und unter den erfrorenen Leuten." City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
"Over the buffalo's back and under the frozen people! ""Über den Büffelrücken und unter den erfrorenen Leuten." City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
He was also right about the frozen people.- Auch bei den erfrorenen Leuten. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
- Marmee, you're frozen.- Mami, du bist ja halb erfrorenLittle Women (1994)
Tomorrow morning, about 7:00 a.m., he's going to be out there shoveling old Miss Beryl's driveway, ten below, fingers freezing. Then, all of a sudden, it's going to occur to him, "Hey, I could be indoorsDenn morgen früh, so um 7 Uhr herum, steht er bei Miss Beryl in der Einfahrt und schaufelt Schnee. 10 Grad minus, erfrorene Finger und auf einmal fällt es ihm wieder ein. "Hey, jetzt könnt ich gemütlich drinnen im Warmen arbeiten. Nobody's Fool (1994)
The weather's been fierce. They've been frostbitten!Sie waren halb erfrorenSquanto: A Warrior's Tale (1994)
That he was found stone-cold frozen dead in the snow.Dass man ihn eiskalt und steinhart erfroren im Schnee gefunden hat. Thumbelina (1994)
You always looked so tired and cold.Sie wirkten immer so müde und verfrorenSeason's Greedings (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f}boldness [Add to Longdo]
Unverfrorenheit {f}insolence; impudence [Add to Longdo]
Unverschämtheit {f}; Zumutung {f}; Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f} | Unverschämtheiten {pl}; Zumutungen {pl}; Dreistigkeiten {pl}impertinence | impertinences [Add to Longdo]
erfrieren | erfrierend | erfriert | erfror | erfrorento freeze to death | freezing to death | freezes to death | froze to death | frozen to death [Add to Longdo]
erfroren {adj}; durch Frost geschädigtfrostbitten [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]
unverfroren {adv}blatantly [Add to Longdo]
unverfrorenunabashed [Add to Longdo]
unverfroren; kaltblütig; kaltschnäuzig; dreist {adv}coolly; audaciously [Add to Longdo]
unverfroren; dreist {adj}audacious [Add to Longdo]
unverfroren; unverschämt; frech {adj}barefaced [Add to Longdo]
unverfroren; dreist {adv}boldly [Add to Longdo]
unverfroren {adv}unabashedly [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren; schamlos {adj}bald-faced [Am.] [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}brazen; brazen-faced [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}insolent [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adv}insolently [Add to Longdo]
verfrieren | verfrierend | verfroren | verfrierst | verfriert | verfrorto be chilled through | being chilled through | chilled through | are chilled through | is chilled through | was chilled through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  erfroren [ɛrfroːrən]
     frostbitten
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top