Search result for

erase

(78 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erase-, *erase*
Possible hiragana form: えらせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erase[VT] ลบ, See also: ลบออก, Syn. delete, obliterate, rub
erase[VT] ลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์, Syn. delete
eraser[N] ยางลบ, See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ, Syn. rubber
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group

English-Thai: Nontri Dictionary
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase headหัวลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What possessed you not to erase that droid's memory?อะไรทำให้เจ้าไม่ลบความจำของดรอยด์นั่น หือ? Downfall of a Droid (2008)
It appears this droid's mission memory has never been erased.ดูเหมือนความจำในภารกิจต่างๆของมัน ไม่เคยถูกลบเลย Duel of the Droids (2008)
Erase her from your memories Don't ever see her againลืมนางไปจากความทรงจำซะ อย่าได้หวนกลับมาพบนางอีก Portrait of a Beauty (2008)
Fine! I'll erase it! Look!โอ้พระเจ้า ก็ได้ ฉันจะลบมัน ดูสิ มันถูกลบไปหมดแล้ว Scandal Makers (2008)
That moment when you turned your back on me once again... not only erased all my pleasant memories about you, but even the fact you were related to me.เมื่อเจ้าหันหลังให้กับข้าอีกครั้งหนึ่ง มันได้ลบความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าสิ้นแล้ว แต่ความจริง เจ้าก็ยังเป็นญาติของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
Three. Erase every trace.ข้อสาม ลบล้างร่องรอยทุกอย่าง Bangkok Dangerous (2008)
We should erase every link.ฆ่าตัดตอนแม่งมันซะ Bangkok Dangerous (2008)
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน Frost/Nixon (2008)
Huh. This tunnel's been erased.อ่าห์ อุโมงค์นี้ถูกลบออกไปแล้ว City of Ember (2008)
[ Doon ] This tunnel was erased from Sul's map.อุโมงค์นั้นถูกลบไปจากแผนที่ของซัล City of Ember (2008)
Rebel's erased any trace of Eric Doyle.เรเบลลบทุกอย่างที่เป็นหลักฐานของ Eric doyle ไปแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Erased memories.ลบความทรงจำ Chapter Ten '1961' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eraseCan I borrow your eraser for a moment?
eraseHe erased his speech from the tape.
eraseMay I borrow your eraser?
erasePocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
eraseRub out these words with your eraser.
eraseTheir names were erased from the list.
eraseThe typist tried to erase the error.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase   FR: rayer ; barrer
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: eraser ; rubber ; rubber eraser   FR: gomme (à crayon/encre) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERASE    IH0 R EY1 S
ERASE    IY0 R EY1 S
ERASES    IH0 R EY1 S AH0 Z
ERASER    IY0 R EY1 S ER0
ERASER    IH0 R EY1 S ER0
ERASED    IY0 R EY1 S T
ERASED    IH0 R EY1 S T
ERASES    IY0 R EY1 S AH0 Z
ERASERS    IH0 R EY1 S ER0 Z
ERASERS    IY0 R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erase    (v) (i1 r ei1 z)
erased    (v) (i1 r ei1 z d)
eraser    (n) (i1 r ei1 z @ r)
erases    (v) (i1 r ei1 z i z)
erasers    (n) (i1 r ei1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschkopf {m}erase head [Add to Longdo]
radierfest {adj}erase proof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
イソメラーゼ[, isomera-ze] (n) isomerase [Add to Longdo]
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber [Add to Longdo]
イレーズ[, ire-zu] (n) {comp} erase [Add to Longdo]
インク消し[インクけし, inku keshi] (n) ink eraser [Add to Longdo]
エステラーゼ[, esutera-ze] (n) esterase [Add to Longdo]
オペラセリア[, operaseria] (n) opera seria (ita [Add to Longdo]
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[, kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis [Add to Longdo]
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa [Add to Longdo]
コリンエステラーゼ[, korin'esutera-ze] (n) cholinesterase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡皮搽[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, ] eraser [Add to Longdo]
橡皮擦[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, ] eraser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]
消去ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head [Add to Longdo]
イレーズ[いれーず, ire-zu] erase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erase \E*rase"\ ([-e]*r[=a]s"), v. t. [imp. & p. p. {Erased}
   ([-e]*r[=a]st"); p. pr. & vb. n.. {Erasing}.] [L. erasus, p.
   p. of eradere to erase; e out + radere to scrape, scratch,
   shave. See {Rase}.]
   1. To rub or scrape out, as letters or characters written,
    engraved, or painted; to efface; to expunge; to cross out;
    as, to erase a word or a name.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To obliterate; to expunge; to blot out; -- used of
    ideas in the mind or memory. --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erase
   v 1: remove from memory or existence; "The Turks erased the
      Armenians in 1915" [syn: {erase}, {wipe out}]
   2: remove by or as if by rubbing or erasing; "Please erase the
     formula on the blackboard--it is wrong!" [syn: {erase}, {rub
     out}, {score out}, {efface}, {wipe off}]
   3: wipe out digitally or magnetically recorded information; "Who
     erased the files form my hard disk?" [syn: {erase}, {delete}]
     [ant: {record}, {tape}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top