Search result for

enough

(61 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enough-, *enough*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough    [N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough    [ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough    [ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough    [INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
Enough is enough.    [IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
enough is as good as a feast    [IDM] ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enoughShe had enough sense to understand what he really meant.
enoughInvesting all his fortune would not be enough.
enoughHe was still strong enough to squeeze a switch.
enoughHe is old enough to travel alone.
enoughHe is old enough to drive a car.
enoughHe doesn't earn enough money to live on.
enoughHe was careful enough to make his daughter promise not to go out after dark.
enoughHe is rich enough to buy two cars.
enoughHe had enough and to spare.
enoughHe has enough and to spare of money.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเพียงพอ    [ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ    [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอทำพอกิน    [ADV] enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง    [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอแล้ว    [ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
เอาอยู่ [ADV] enough, Thai definition: พอสมควร
จุ    [ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
หลับไม่อิ่ม[v. exp.] (lap mai im) EN: not get enough sleep   
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté

CMU English Pronouncing Dictionary
ENOUGH    AH0 N AH1 F
ENOUGH    IY0 N AH1 F
ENOUGH'S    AH0 N AH1 F S
ENOUGH'S    IY0 N AH1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough    (n) (i1 n uh1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mehr als genugenough and to spare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, ] enough [Add to Longdo]
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath [Add to Longdo]
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enough \E*nough"\, n.
   A sufficiency; a quantity which satisfies desire, is adequate
   to the want, or is equal to the power or ability; as, he had
   enough to do take care of himself. "Enough is as good as a
   feast."
   [1913 Webster]
 
      And Esau said, I have enough, my brother. --Gen.
                          xxxiii. 9.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enough \E*nough"\ ([-e]*n[u^]f"), a. [OE. inoh, inow, enogh, AS.
   gen[=o]h, gen[=o]g, a. & adv. (akin to OS. gin[=o]g, D.
   genoeg, OHG. ginoug, G. genug, Icel. gn[=o]gr, Sw. nog, Dan.
   nok, Goth. gan[=o]hs), fr. geneah it suffices (akin to Goth.
   ganah); pref. ge- + a root akin to L. nancisci to get, Skr.
   na[,c], Gr. 'enegkei^n to carry.]
   Satisfying desire; giving content; adequate to meet the want;
   sufficient; -- usually, and more elegantly, following the
   noun to which it belongs.
   [1913 Webster]
 
      How many hired servants of my father's have bread
      enough and to spare!           --Luke xv. 17.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enough \E*nough"\, adv.
   1. In a degree or quantity that satisfies; to satisfaction;
    sufficiently.
    [1913 Webster]
 
   2. Fully; quite; -- used to express slight augmentation of
    the positive degree, and sometimes equivalent to very; as,
    he is ready enough to embrace the offer.
    [1913 Webster]
 
       I know you well enough; you are Signior Antonio.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou knowest well enough . . . that this is no time
       to lend money.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In a tolerable degree; -- used to express mere
    acceptableness or acquiescence, and implying a degree or
    quantity rather less than is desired; as, the song was
    well enough.
    [1913 Webster]
 
   Note: Enough usually follows the word it modifies.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enough \e*nough"\, interj.
   An exclamation denoting sufficiency, being a shortened form
   of it is enough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enough
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   adj 1: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the
       food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food
       enough" [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   n 1: an adequate quantity; a quantity that is large enough to
      achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there
      is more than a sufficiency of lawyers in this country"
      [syn: {enough}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top