Search result for

engen

(50 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engen-, *engen*
Possible hiragana form: えんげん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engender[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้มีขึ้น, Syn. create, generate
engender[VI] บังเกิด, See also: เกิดขึ้น, Syn. cause, create, generate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engender(เอนเจน'เดอะ) vt. ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด -vi. บังเกิด., See also: engenderer n. ดูengender engenderment n. ดูengender, Syn. produce

English-Thai: Nontri Dictionary
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
These things engender trust.มันจะก่อให้เกิดความเชื่อใจ The Stable Boy (2012)
If you can convince him that you're just like him, that you share the same beliefs as him, it will engender trust.ถ้าคุณสามารถโน้มน้าวให้เขา ที่คุณเพียงแค่ชอบเขา ที่คุณแบ่งปันความเชื่อเช่นเดียวกับเขาว่า มันทำให้เกิดความไว้วางใจ. Paranoia (2013)
I suppose feeling a certain interest in a person necessarily engenders a conviction that she's beautiful.ผมคิดว่าการที่รู้สึกสนใจใครสักคน ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเธอนั้นงดงาม The Best Offer (2013)
Yes, adjunct Professor Paul Friedman, which, as you can see, engenders a great deal of respect from the students.ใช่, ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ พอล ไฟด์แมน ตามที่คุณเห็น ที่นี่ได้มีการสร้างสรรการจัดการที่ดีเยี่ยม จากเด็กนักศึกษา Red in Tooth and Claw (2013)
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engenPoverty often engenders crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดปฏิกิริยา[V] react, See also: engender, response, Example: โคที่ได้รับการถ่ายเลือดซ้ำในเวลาใกล้ๆ กันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นได้, Thai definition: มีปฏิกิริยาขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive   FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; result in ; bring about ; engender   FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer
ทำให้เกิด[v.] (thamhaikoēt) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about   FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher
ทำขึ้น[v. exp.] (tham kheun) FR: créer ; engendrer
ถือกำเนิด[adj.] (theūkamnoēt) EN: engendered ; originated   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGEN    EH1 NG AH0 N
ENGENDER    EH0 N JH EH1 N D ER0
ENGENDER    AH0 N JH EH1 N D ER0
ENGENDERS    EH1 NG G AH0 N D ER0 Z
ENGENDERED    EH0 N JH EH1 N D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engender    (v) (i1 n jh e1 n d @ r)
engenders    (v) (i1 n jh e1 n d @ z)
engendered    (v) (i1 n jh e1 n d @ d)
engendering    (v) (i1 n jh e1 n d @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
anstrengend(adj adv) ที่ทำให้เหนื่อยล้า เครียด เช่น Der Straßenbau ist anstrengend. งานสร้างถนนเป็นงานที่เหนื่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) {comp} access authorizations [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] (n) {comp} global declaration [Add to Longdo]
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] (n) {comp} system declaration [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
スイッチング電源[スイッチングでんげん, suicchingu dengen] (n) {comp} switching regulator [Add to Longdo]
タカ蓬;タカ艾[タカよもぎ;タカヨモギ, taka yomogi ; takayomogi] (n) (uk) Artemisia selengensis [Add to Longdo]
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] system declaration [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top