Search result for

eilt

(101 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eilt-, *eilt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eilt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eilt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Conviction?VerurteiltMagnum Force (1973)
Hurry up.Beeilt euch. Tooth and Claw (2006)
Hurry up!Und nun beeilt euch. White Vengeance (2011)
Hurry. Hurry.Beeilt euch. Nothing Left to Fear (2013)
Let's go!- Beeilt euch! Rush (2013)
Hurry!Beeilt euch! Cutthroat Island (1995)
Watch.Beeilt euch! Dragon Crusaders (2011)
Kukaan meistä ei ollut ottamassa tätä kaupunkia muslimeilta.พวกเราไม่สามารถแย่งเมืองนี้จากพวกมุสลิม ! Kingdom of Heaven (2005)
- I am talking about, so you can not hear pissaamistani. - I came to bail you demoneilta.ฉันกำลังพูดกับคุณนะ ออกไปซะ ผมจะมาลักพาตัวคุณ.. Paranormal Activity (2007)
Well, I think my ankle's gone the same way.Mein Knöchel scheint ein ähnliches Schicksal ereilt zu haben. Zombie (1979)
Come on.Beeilt euch. The Wanderers (1979)
Pass those out.Verteilt die. The Wanderers (1979)
Now, would you say that is fair?Ist das fair geteiltKnockabout (1979)
Your words shall calm the heart.Vielleicht heilt dein Wort das bewegte Herzt? Nightmares (1979)
The Senate has sentenced him to death.Der Senat verurteilte ihn zum Tod. Caligula (1979)
It'll heal the cut.Sie heilt den Riss. Don't Go Near the Park (1979)
Where is your father now?wo weilt dein Vater jetzt? Die Walküre (1980)
With the boy he is still in the forest. Mother, mother!Mit dem Knaben noch weilt er im Forst Die Walküre (1980)
There are only eight of us: one of us is still missing.Bei dem braunen Wälsung weilt wohl noch Brünnhild' Die Walküre (1980)
To save her I have hurried to you to plead for you to protect me too, in my fear, from the blows of punishment.Sie zu retten, eilt' ich zu euch ob mich Bange auch ihr berget vor dem strafenden Streich! Die Walküre (1980)
Should any of you dare to linger with her and sustain the stricken one despite me, that fool shall share her fate.Wer von euch wagte, bei ihr zu weilen wer mir zum Trotz zu der Traurigen hielt' die Törin teilte ihr Los: Die Walküre (1980)
The land masses are divided into seven principle continents, twenty percent of which are unpopulated deserts.Die Landmasse ist in sieben Kontinente unterteilt. Zwanzig Prozent sind unbewohnte Wüste. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
And this quota system that they're forced to work under.Nach welchen Gesichtspunkten wird das Wasser verteiltSpace Croppers (1980)
Goodbye, Adama. You have condemned the children to death.Adama, Sie haben die Kinder zu Tode verurteiltSpaceball (1980)
Come on, move it!Beeilt euch! The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
We're getting out of here.Beeilt euch! The Super Scouts: Part 1 (1980)
GIRL 1: Well, how did I know? I can't see you.Beeilt euch, wir müssen weg. The Super Scouts: Part 2 (1980)
I feel like I'm all in bits and pieces, only the biggest piece is missing.Ich fühle mich, als sei ich in Stücke aufgeteilt, aber das größte davon fehlt. The Furlough (1980)
Mr. Godsey, did you receive a notice about four months ago telling you you had been reclassified to 1-A status?Mr. Godsey, haben Sie vor etwa 4 Monaten eine Nachricht erhalten, dass Sie neu dem 1-A-Status zugeteilt wurden? The Furlough (1980)
Come on, they're here!Beeilt euch, sie sind da! The Inspiration (1980)
And there's nothing like a good friend to mend a broken heart.Ein guter Freund heilt jedes gebrochene Herz. The Inspiration (1980)
And in our patriotic fervor, we sometimes failed to realize that those freedoms were too often not evenly distributed.Und manchmal war uns in unserem patriotischen Eifer nicht bewusst, dass diese Freiheit zu oft nicht gleichmäßig verteilt war. The Outrage: Part 1 (1980)
Rose says time heals all wounds.Rose sagt, die Zeit heilt alle Wunden. The Outrage: Part 2 (1980)
I rushed back here, that's why I was tiredIch bin hierher geeilt. Deswegen war ich müde. Two Champions of Death (1980)
I fear that coldness with which your sex repays the too warm proofs of an innocent love. Do not judge of me by others.Beurteilt mich nicht nach den anderen, The Miser (1980)
But she might say that you are going rather fast and that she ought to have at least a little time to consider...Aber sie könnte Euch einwenden, dass Ihr die Sache übereilt dass man warten sollte, um zu sehen, ob ihre Neigung... The Miser (1980)
Madam, to tell you the truth, I little expected such an event and my father surprised me when he told me to-day of his decision.Auf dieses Zusammentreffen war ich nicht gefasst. Mein Vater teilte mir erst eben seinen Entschluss mit. The Miser (1980)
Come to my arms, my children. Share the joy of your happy father.Umarmt mich, meine Kinder und teilt eure Freude mit der eures Vaters! The Miser (1980)
I would like to receive payment in the form of 2500 checkbooks.Es wäre schön, wenn die Summe auf 2500 Sparkassenbücher verteilt würde. Le guignolo (1980)
- Come on, girls, hurry up!- Beeilt euch, Mädchen! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Alexeyev was always an obedient and ready listener who shared with equal willingness Oblomov's silence, his conversation, and his way of thinking, whatever it might be.Alexejew hörte immer zu, er teilte das Schweigen von Oblomow ebenso sein Gespräch und seine Gedanken, wie sie auch sein mochten. Oblomov (1980)
I ran away from my guests to tell you something.Ich bin von den Gästen fortgeeilt, um Ihnen eine Sache mitzuteilen. Oblomov (1980)
You wanted to combine love with work with a shared activity, not only at nightDu möchtest eine Verbindung von Liebe und Arbeit mit geteilter Aktivität, nicht nur während der Nacht. Every Man for Himself (1980)
Two times seven, times four, divided by two...Zwei mal sieben, mal vier, geteilt durch zwei... Every Man for Himself (1980)
You said divided by two.Du sagtest durch zwei geteiltEvery Man for Himself (1980)
Sharing a pathetic bottleTeilten sich pathetisch eine Flasche. Every Man for Himself (1980)
- He's still with us.- Er weilt noch unter uns. Tom Horn (1980)
If he convicts you, he'll be a big hero.Wenn er Sie verurteilt, wird er zum großen Helden. Tom Horn (1980)
You boys split up.Ihr Jungs teilt euch auf. Tom Horn (1980)
I'm a little bored.Ich bin etwas gelangweiltTom Horn (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abseiltechnik {f}rappeling technique [Add to Longdo]
Bildschirm {m} [comp.] | Bildschirme {pl} | geteilter Bildschirm; Bildschirmaufteilungscreen | screens | split screen [Add to Longdo]
Feld {n} | Felder {pl} | in Felder aufgeteiltfield | fields | fielded [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Keiltreiber {m}key drift [Add to Longdo]
Linksgewinde {n} (Seiltrommel)left-hand groove [Add to Longdo]
Pfeiltaste {f}arrow key [Add to Longdo]
Rechtsgewinde {n} (Seiltrommel)right-hand groove [Add to Longdo]
Seiltänzer {m}; Seiltänzerin {f} | Seiltänzer {pl}tightrope walker | tightrope walkers [Add to Longdo]
Seiltrieb {m}rope drive [Add to Longdo]
Seiltriebgruppe {f}rope mechanism group [Add to Longdo]
Seiltrommel {f} | gerillte Seiltrommelhoisting drum; rope drum | rope drum with grooves [Add to Longdo]
eine einstweilige Verfügung erteilt bekommento obtain an injunction [Add to Longdo]
Verurteilte {m,f}; Verurteilter; Zuchthäusler {m}; Sträfling {m}convict [Add to Longdo]
in Zahlen aufgeteiltscalar [Add to Longdo]
abblenden; abteilen | abblendend; abteilend | abgeblendet; abgeteiltto screen off | screening off | screened off [Add to Longdo]
abfeilen | abfeilend | abgefeiltto file off | filing off | filed off [Add to Longdo]
abheilen; verheilen | abheilend; verheilend | abgeheilt; verheilt | es heilt ab; es verheilt | es heilte ab; es verheilte | es ist/war abgeheilt; es ist/war verheiltto heal (up) | healing | healed | it heals (up) | it healed (up) | it has/had healed (up) [Add to Longdo]
abseilen | abseilend | abgeseiltto rope down; to rappel; to abseil; to lower down on a rope | roping down | roped down [Add to Longdo]
anseilen | anseilend | angeseiltto rope up | roping up | roped up [Add to Longdo]
anteilsmäßig verteiltaveraged [Add to Longdo]
nicht aufgeteiltundistributed [Add to Longdo]
sich aufhalten; verweilen; weilen | aufhaltend; verweilend; weilend | aufgehalten; verweilt; geweilt | hält sich auf; verweilt; weilt | hielt sich auf; verweilte; weilteto sojourn | sojourning | sojourned | sojourns | sojourned [Add to Longdo]
aufteilen; teilen; unterteilen; abteilen (in) | aufteilend; teilend; unterteilend; abteilend | aufgeteilt; geteilt; unterteilt; abgeteilt | teilt auf; teilt; unterteilt | teilte auf; teilte; unterteilteto divide (into) | dividing | divided | divides | divides [Add to Longdo]
aufteilen; unterteilen; teilen | aufteilend; unterteilend; teilend | aufgeteilt; unterteilt; geteilt | nicht aufgeteiltto partition | partitioning | partitioned | unpartitioned [Add to Longdo]
ausgefeiltfiled [Add to Longdo]
ausgeheilthealed up [Add to Longdo]
ausgeteilt; verteiltedistributed [Add to Longdo]
sich beeilen; eilen | beeilend; eilend | beeilt; geeilt | beeilt sich; eilt | beeilte sich; eilteto hasten | hastening | hastened | hastens | hastened [Add to Longdo]
beeilt {adv}speedily [Add to Longdo]
bekannt; teilte mitacquainted [Add to Longdo]
beurteiltcriticizes [Add to Longdo]
beurteiltecriticized [Add to Longdo]
beurteiltejudged [Add to Longdo]
dispensiert; verteiltdispensed [Add to Longdo]
dividieren | dividiert; teiltto divide | divides [Add to Longdo]
durch {prp; +Akkusativ} | etw. durch Kurier schicken | durch List | 20 geteilt durch 4 [math.]by | to send sth. by courier | by stealth | 20 divided by 4 [Add to Longdo]
durcheilen | durcheilend | durcheilteto rush through | rushing through | rushed through [Add to Longdo]
durchtrennen; abtrennen; trennen; teilen | durchtrennend; abtrennend; trennend; teilend; | durchgetrennt; abgetrennt; getrennt; geteilt | trennt durch; trennt ab; trennt; teiltto sever | severing | severed | severs [Add to Longdo]
eilen; sich beeilen | eilend; sich beeilend | geeilt; beeilt | er/sie eilt; er/sie beeilt sich | ich/er/sie eilte; ich/er/sie beeilte sichto hurry | hurrying | hurried | he/she hurries | I/he/she hurried [Add to Longdo]
eilen | eilend | geeilt | eiltto haste | hasting | hasted | hastes [Add to Longdo]
eilen | eilend | eilt | eilteto hie | hieing | hies | hied [Add to Longdo]
eilen | eilend | eilt | eilteto scud | scudding | scuds | scudded [Add to Longdo]
eingeteiltdivided in [Add to Longdo]
eingeteiltrationed [Add to Longdo]
eingeteiltscaled [Add to Longdo]
eingeteiltsectional [Add to Longdo]
einkerben; kerben; schneiden; einschneiden; einfeilen | einkerbend; kerbend; schneidend; einschneidend; einfeilend | eingekerbt; gekerbt; geschnitten; eingeschnitten; eingefeilt | kerbt ein; kerbt | kerbte ein; kerbteto notch | notching | notched | notches | notched [Add to Longdo]
einstufen; einteilen; abstufen; klassifizieren | einstufend; einteilend; abstufend; klassifizierend | eingestuft; eingeteilt; abgestuft; klassifiziertto grade | grading | graded [Add to Longdo]
in Zonen einteilen; abgrenzen | einteilend; abgrenzend | eingeteilt; abgegrenztto zone | zoning | zoned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  eilt [ailt]
     hastes; hies; hurries; scuds
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top