Search result for

eff

(180 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eff-, *eff*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
effort (n ) 努力(どりょく)

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efface[VT] ลบออก, See also: ขจัด, Syn. delete, erase
effect[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์, Syn. bring about, cause
effect[N] ความตั้งใจ, Syn. intention, purport
effect[N] ความรู้สึกที่เกิดขึ้น, See also: ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
effect[N] ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
effete[ADJ] เสื่อมถอย, See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย, Syn. decadent, overrefined
effete[ADJ] อ่อนแอ, See also: หมดแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted, weakened, worn-out
effigy[N] รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, Syn. dummy, likeness, representation
effing[SL] คำเลี่ยงของคำว่า fucking
efflux[N] การไหลออก, See also: สิ่งที่ไหลออก, Syn. effusion, emanation, outflow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efface(อิเฟส') vt. ลบออก,ลบล้าง,ทำลาย, See also: effaceable adj. ดูefface effacement n.ดูefface effacer n. ดูefface, Syn. erase,
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ขาดกำลังวังชา,เป็นหมัน,ไร้สมรรถภาพ,ล้าสมัย,ไม่สามารถทำให้เกิดผล.
efficacious(เอฟฟะเค'เชิส) adj. มีประสิทธิภาพ,มีผล,ได้ผล., See also: efficaciousness n.
efficacy(เอฟ'ฟะคะซี) n. ประสิทธิภาพ,ความสามารถที่ทำให้เกิดผล, Syn. effectiveness
efficiency(อิฟิช'เชินซี) n. ความได้ผล,ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล, Syn. efficacy
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
effigiate(อิฟิจ'จิเกท) vt. ทำรูปจำลอง,ทำหุ่น., See also: effigiation n. ดูeffigiate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce

English-Thai: Nontri Dictionary
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
effect(vt) ทำให้เกิดผล,ยังผล,แสดงผล
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง,ความอ่อนแอ,ความเป็นผู้หญิง
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย
efferent(adj) ที่นำออกจากศูนย์กลาง
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effectผล, ผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of contractผลแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of obligationsผลแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect, primaryผลขั้นต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, recentผลใกล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, remoteผลห่างไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, secondaryผลขั้นตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, systemicผลทั่วกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, typicalผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effacementความบาง,ปากมดลูกบางตัวลง,การบางตัว,การสั้นบาง,การสั้นบางและการเปิด,ปากมดลูกบาง [การแพทย์]
Effacement, Fullyบางหมดแล้ว [การแพทย์]
Effacement, Stage ofระยะที่ปากมดลูกเริ่มบางลง [การแพทย์]
Effectผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพท์ [การแพทย์]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of cadium onผลกระทบของแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Effect of dams onผลกระทบของเขื่อน [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of education onผลกระทบของการศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effectiveness (n) ประสิทธิผล
effects (n ) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว
effleurage[เอฟ เรอ ราจ'] (n ) การกดเบาๆในการนวด
effluxionการสิ้นสุดของสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา
effulgence (n ) แสงรัศมี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And while your efforts were admirable,และความพยายามของคุณก็น่าชื่นชมมาก Pret-a-Poor-J (2008)
The healing effect of the Sun... brought you back from death.ดวงอาทิตย์มีพลังในการรักษา ช่วยนายขึ้นมาจากความตาย Odyssey (2008)
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
Placebo effect.ผลของยาหลอก. Not Cancer (2008)
Vomiting's a side effect of the chemo.การอาเจียนเป็นผลข้างเคียงของ คีโม Not Cancer (2008)
Almost no side effects.เกือบไม่มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
But it's having limited effect.แต่มันก็มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
Not very effectively.ดูเหมือนจะไม่ได้ผล Birthmarks (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effMuch of our daily living must consist of routine that requires little or no mental effort.
effHe wrote to me to the effect that he would visit me.
effThis is an effective remedy for crime.
effShe made great efforts to pass the examination.
effShe made an effort at joking but it fell quite flat.
effTheir effort resulted in success.
effHe failed in spite of his great efforts.
effChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
effThe small country is making great efforts to keep up with other developing countries.
effHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
effHe won first prize as a result of his great effort.
effHe made every effort to avoid yielding to the temptation to start drinking again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมีประสิทธิภาพ[ADV] efficiently, Example: หลักสูตรใหม่สอนนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่, Thai definition: อย่างที่ทำให้เกิดผลในการงานดียิ่ง
ส่งผลลัพธ์[V] effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
สมรรถภาพ[N] efficiency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, พละกำลัง
มีประสิทธิภาพ[ADJ] effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ[ADV] effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
สมรรถภาพ[N] efficiency, See also: capability, effectiveness, Example: คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ แต่สมรรถภาพของมันกลับสูงขึ้น, Thai definition: คุณลักษณะที่ทำให้ทำงานได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวาน[ADV] as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai definition: ง่าย, สะดวก
แขนขวา[N] efficient assistance, See also: helper, Syn. มือขวา, คนสนิท, Ant. มือซ้าย, แขนซ้าย, Example: เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า, Count unit: คน, Thai definition: ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ความอุตสาหะ[N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
ผล[N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: effective   
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ใช้ได้ผล[v. exp.] (chai dāi phon) EN: be effective   
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adapté
เชฟฯ ยูฯ[TM] (Chēf-Yū) EN: Sheffield United   FR: Sheffield United

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFY    EH1 F IY0
EFFIE    EH1 F IY0
EFFACE    AH0 F EY1 S
EFFORT    EH1 F ER0 T
EFFLUX    EH1 F L AH0 K S
EFFRON    EH1 F R AH0 N
EFFIGY    EH1 F IH0 JH IY0
EFFETE    EH0 F IY1 T
EFFECT    IY1 F EH0 K T
EFFECT    AH0 F EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eff    (v) (e1 f)
effs    (v) (e1 f s)
effed    (v) (e1 f t)
efface    (v) (i1 f ei1 s)
effect    (v) (i1 f e1 k t)
effete    (j) (i1 f ii1 t)
effigy    (n) (e1 f i jh ii)
effing    (v) (e1 f i ng)
efflux    (n) (e1 f l uh k s)
effort    (n) (e1 f @ t)

German-Thai: Longdo Dictionary
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบคนใดคนหนึ่งโดยบังเอิญ
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบเจอ
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ถูกต้อง, See also: stimmen
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.
Neffe(n) |der, pl. Neffen| หลานชาย, See also: A. die Nichte,
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Effekt {m} | Effekte {pl}effect | effects [Add to Longdo]
Effekten {pl}stock exchange securities [Add to Longdo]
Effektenbesitzer {m} | Effektenbesitzer {pl}stockholder | stockholders [Add to Longdo]
Effektenhandel {m}dealing in stocks [Add to Longdo]
Effektenleihe {f}stock borrowing [Add to Longdo]
Effektenmakler {m}stockbroker [Add to Longdo]
Effektgarn {n}effect yarn [Add to Longdo]
Effekthascherei {f}claptrap [Add to Longdo]
Effekthascherei {f}straining after effect [Add to Longdo]
Effektivlohn {m}actual earnings [Add to Longdo]
Effektivität {f}effectiveness [Add to Longdo]
Effektivwert {m}effective value; mean [Add to Longdo]
Effektivwert {m}; Quadratmittel {n}root mean square (RMS) [Add to Longdo]
Effektor {m}effector [Add to Longdo]
Effizienz {f}efficiency [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] effort; active force; applied force [Add to Longdo]
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve [Add to Longdo]
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw) [Add to Longdo]
功效[gōng xiào, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] efficacy [Add to Longdo]
成效[chéng xiào, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effect; result [Add to Longdo]
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth [Add to Longdo]
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, ] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] effect; efficacy; imitate [Add to Longdo]
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] effect (e.g. greenhouse effect) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eff
   v 1: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
      everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
      intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in
      the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with},
      {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate},
      {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw},
      {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a
      go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EFF
     Electronic Frontier Foundation (Internet, org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top