Search result for

eds

(53 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eds-, *eds*, ed
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edsabbr. ehier danlos syndrome
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
needs(นีดซ) adv. จำเป็น,โดยจำเป็น
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return
redskin(เรด'สคิน) n. อินเดียนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
needs(n) ความจำเป็น,ความต้องการ
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
seedsman(n) คนหว่านเมล็ด,คนขายเมล็ดพันธุ์
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์,แถบไว้ทุกข์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seems to be an EDS line, probably through one of the Egyptian carriers.มันไม่ใช่เบอร์ปกติ เหมือนมีการโอนสายไปอียิปต์ด้วย Buried (2010)
- Get your finger on the EDS. Get ready to cut that pipe.เตรียมกดปุ่มสละหลุมฉุกเฉิน Deepwater Horizon (2016)
- You need to hit the EDS.เราต้องเปิดระบบสละหลุมฉุกเฉิน Deepwater Horizon (2016)
- Andrea, get my hands on the EDS.แอนเดรีย พาผมไปกดปุ่มสละหลุมฉุกเฉินหน่อย Deepwater Horizon (2016)
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action   FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action   FR: bonne action [f]
การนวดเท้า[n. exp.] (kān nūat thāo) EN: foot massage   FR: massage des pieds [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDSEL    EH1 D S AH0 L
EDSON    EH1 D S AH0 N
EDSALL    AH0 D S AO1 L
EDSTROM    EH1 D S T R AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
イーディーエス[, i-dei-esu] (n) {comp} EDS [Add to Longdo]
エドサック[, edosakku] (n) {comp} EDSAC [Add to Longdo]
シーズ[, shi-zu] (n) seeds [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]
イーディーエス[いーでいーえす, i-dei-esu] EDS [Add to Longdo]
ニーズ[にーず, ni-zu] NEEDS [Add to Longdo]
エドサック[えどさっく, edosakku] EDSAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EDS
   n 1: a rapid automatic system to detect plastic explosives in
      passengers' luggage using X-ray technology and computers;
      designed for use in airports [syn: {explosive detection
      system}, {EDS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EDS
     Electronic Data Systems [corporation] (provider, USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top