Search result for

ebender

(60 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebender-, *ebender*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ebender มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ebender*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't need to tell you anything. - Firebenders!ข้าไม่จำเป็นต้องบอกอะไรกับเจ้า\ผู้ควบคุมไฟ The Last Airbender (2010)
- The Firebenders started a war. - I left a few days ago.ชนเผ่าไฟก่อสงคราม\ข้าจากไปไม่กี่วัน The Last Airbender (2010)
All Airbenders should be dead. Kill him! Firebenders, positions!ผู้ควบคุมลมทุกคนต้องตาย ฆ่ามัน\ผู้ควบคุมไฟ ประจำการ The Last Airbender (2010)
It will give all Firebenders the ability of the highest Firebenders,มันจะมอบพลังภายในที่สูงขึ้นและศักยภาพที่สูงขึ้นแก่ชนชาวไฟ The Last Airbender (2010)
Which is 20 taels of gold.Dein dich liebender Onkel. 4. Juni dieses Jahres. Knockabout (1979)
Yes. My last grandson.Ja, mein einziger noch lebender Enkel. Caligula (1979)
Oh, the statue of David, by Michelangelo, was a truly inspiring sight.Ach, die Statue Davids von Michelangelo war ein solch erhebender Anblick. The Inspiration (1980)
A loving husband?Liebender Mann? Altered States (1980)
He was a loving man.Er war ein liebender Mann. The Changeling (1980)
Throper, oologist, infant polymath, collector of bird jokes in English, Greek, German and Vionester, was Catch-Hanger's youngest nephew and the survivor of twins.Throper, Oologe, vielseitiger Gelehrter, Sammler von Vogelwitzen in Englisch, Griechisch, Deutsch und Vionester, war Catch-Hangers jüngster Neffe und Überlebender von Zwillingen. The Falls (1980)
Your scabby eyes, you heap of wretchedness, you living morass, only now and then do you open them.Deine grindigen Augen, Du Haufen Unglück, Du lebender Morast. machst Du nur manchmal noch auf.. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Yeah, but she is dead.- Ja, aber sie ist tot. Und er ist ein lebender Toter. Zombie Lake (1981)
And, I understand, I am to walk the earth in limbo - one of the living dead - ..until the wolf's bloodline is severed and the curse lifted.Ich muss mein Dasein in der Vorhölle fristen, als lebender Toter, bis die Blutlinie des Werwolfs unterbrochen und der Fluch gebannt ist. An American Werewolf in London (1981)
- A Gelfling alive?- Ein lebender Gelfling? The Dark Crystal (1982)
- A Gelfling!- Ein lebender Gelfling! The Dark Crystal (1982)
A live Gelfling.Ein lebender Gelfling. The Dark Crystal (1982)
- The living may not see God's face.Kein Lebender darf Gottes Angesicht sehen! Fanny and Alexander (1982)
Survivor of countless missions in enemy territory, killed in a dump for vagrancy!"Überlebender zahlloser Einsätze in feindlichem Gebiet, getötet in einem Kaff wegen Landstreicherei!" First Blood (1982)
But a live great white...Ein lebender weißer Hai wäre eine Sensation! Jaws 3-D (1983)
Now, wait up, Jack. Wait up.Ein lebender Hai ist interessant. Jaws 3-D (1983)
You're the Turkish express.Und jetzt bist du ein lebender Container, stimmt's? Le marginal (1983)
This guy's a walking Christmas morning.Der Kerl ist ein lebender Weihnachtsmorgen. Chopping Spree (1984)
Your loving father, Charlie. "Dein liebender Vater, Charlie A Knight in Shining Armor (1984)
Well, to quote someone, uh- "A living dog is better than a dead lion. "Zitat: "Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe." Puzzled Steele (1984)
You meet the ball, and you'll make a hit... - that no one will forget if they live. - Huh!Wenn Sie den Ball treffen, wird das kein Überlebender vergessen. Second Base Steele (1984)
Just remember that the first time out, all we want you to do is make contact, so once you get inside his dream, you're an observer, not a participant, okay?Wenn Sie sich in seinen Traum eingeklinkt haben, sind Sie nur Beobachter, kein Miterlebender, OK? - So was wie 'ne mentale Peepshow? Dreamscape (1984)
Like the other two giants, she's a peace-loving plant-eater.Wie die beiden anderen Riesen, ist er ein friedliebender Pflanzenfresser. Runaway (1984)
Instead of a dead moon, a living, breathing planet now exists, capable of sustaining whatever life forms we see fit to deposit on it.Aus einem toten Mond wird ein lebender Planet der jede Lebensform, die wir dort aussetzen, unterstützen kann. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
For the most part, I'm a lover, not a fighter.Ich bin eher Liebender als Kämpfer. Episode #1.4 (1985)
Sporty, not too outlandish, the kind a young architect might drive.Sportlich... nicht zu exotisch... So was fährt ein junger, aufstrebender Architekt. The Prodigal (1985)
Two years ago in Sausalito... an aspiring young wrestler named Darryl Simmons... saw his flower shop going under.Vor zwei Jahren ging ein aufstrebender Wrestler namens Darryll Simmons in Sausalito mit seinem Blumenladen pleite. Grappling Steele (1985)
A real millionaire!Wow, ein richtiger lebender Millionär. My Lucky Stars (1985)
Here's to Jack, riddle solver, dancing fool and fairy friend.Auf Jack, liebender Narr und Feenfreund. Legend (1985)
A living dog is better than a dead lion you may find.Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe ... denkt man vielleicht. Lady Jane (1986)
- Oh, just hopin' that some... half-assed, pro-life, whale-lovin' terrorist didn't do it... so the bureau doesn't have to get involved, and we can leave it in your good hands.- Hoffen, dass es kein Wale liebender Anti-Abtreibungsfanatiker war und dass das fbi die Sache Ihnen überlassen kann. Raw Deal (1986)
Remember, it's better to be a live dog than a dead lion.Besser ein lebender Hund als ein toter Löwe. Something Wild (1986)
It's better to be a live dog than a dead lion.Besser ein lebender Hund als ein toter Löwe. Something Wild (1986)
He was a beloved husband and father, a dear and loyal friend.Er war ein liebender Ehemann und Vater. Ein zuverlässiger Freund. D. O. A.: MacGyver (1987)
She said I represented death, but how can a living being represent death?Ich soll den Tod verkörpern! Wie kann ein Lebender den Tod verkörpern? The Cry of the Owl (1987)
Your loving...Dein dich liebenderRaising Arizona (1987)
I dreamt I was as light as the ether, a floating' spirit, visiting' things to come.Im Traum war ich leicht wie Äther,... ..ein schwebender Geist, der die Zukunft besuchte. Raising Arizona (1987)
In loving MEMORYIn liebender erinnerung The Sicilian (1987)
Now I will summon him from the hindrance of death and return him to the living.Erhöre unser Gebet, damit ich ihn von den Toten zurückrufen kann. Er möge wieder als Lebender unter seinen Brüdern weilen. Tails I Live, Heads You Die (1988)
Soon you will walk amongst us again.Er möge wieder als Lebender unter seinen Brüdern weilen. Tails I Live, Heads You Die (1988)
Jesse is an up-and-coming advertising jingle writer, he's a musician--Jesse ist ein aufstrebender Werbemusik-Komponist, ein Musiker... A Little Romance (1989)
That's when he ordered me to bail out. He said he wanted at least one survivor to organise a rescue mission.Er gab mir den Befehl, abzuspringen, damit wenigstens ein Überlebender eine Bergung organisieren könne. Gold Rush (1989)
- But... what? - Nobody's ever crossed the Rainbow Bridge to Asgaard.- Kein Lebender ist da je rübergegangen. Erik the Viking (1989)
No living man has ever entered the Halls of Asgaard...Kein Lebender hat je Asgaard betreten. Erik the Viking (1989)
We'll yet enlarge that man, though Cambridge, Scroop and Grey, in their dear care and tender preservation... of our person would have him punished.Ja, entlassen wir den Mann aus seiner Haft. Obgleich Cambridge, Scroop und Grey aus edler, treuer Sorge und aus liebender Behütung unserer Person sich wünschen, dass er bestraft wird. Henry V (1989)
Bunch a no-good nigger-loving bastards.Eine Bande niggerliebender Mistschweine! Last Exit to Brooklyn (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Industriezweig {m}; Industriebranche {f} | aufstrebender, innovativer Industriezweigbranch of industry | sunrise industry [Add to Longdo]
Politiker {m}; Politikerin {f} | Politiker {pl} | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]
Saprobie {f}; von faulenden Stoffen lebender Organismus [biol.]saprobity [Add to Longdo]
Überlebende {m,f}; Überlebender | Überlebenden {pl}; Überlebendesurvivor | survivors [Add to Longdo]
belebend; spritzig; schmissig {adj} | belebender; spritziger; schmissiger | am belebensten; am spritzigsten; am schmissigstenzippy | zippier | zippiest [Add to Longdo]
entscheidend; ausschlaggebend {adj} | entscheidender; ausschlaggebender | am entscheidensten; am ausschlaggebendstendecisive | more decisive; decisivier | most decisive; decisiviest [Add to Longdo]
wahrheitsliebend {adj} | wahrheitsliebender | am wahrheitsliebendstenveracious | more veracious | most veracious [Add to Longdo]
widerstrebend {adj} | widerstrebender | am widerstrebendstenresisting | more resisting | most resisting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
野猿[やえん, yaen] wildlebender_Affe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top