Search result for

easting

(675 entries)
(0.0583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easting-, *easting*, east
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา easting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *easting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
east[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ที่อยู่ทางตะวันออก
east[N] ทิศตะวันออก, See also: บุริมทิศ, บูรพาทิศ, บูรพา
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast[SL] ผู้หญิงที่น่าเกลียด
feast[N] งานฉลอง, See also: งานเลี้ยง, งานเทศกาล, Syn. banquet, festival, carnival
feast[VI] เลี้ยง, See also: กินเลี้ยง, เลี้ยงรับรอง, จัดงานเลี้ยง, Syn. banquet, feed, attend
least[ADJ] น้อยที่สุด, See also: ต่ำที่สุด
least[ADV] อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
yeast[N] การเตรียมการอบ, See also: การเตรียมการย่าง
yeast[N] เชื้อราเซลล์เดียวซี่งสืบพันธุ์ด้วยวิธีแตกหน่อ
yeast[N] ส่าเหล้า, See also: ยีสต์, ส่าเหล้า, เชื้อเหล้า, เชื้อหมัก
yeast[N] ฟอง
yeast[VI] หมัก, See also: ทำให้เกิดการหมักหรือการบูด
breast[N] หน้าอก, Syn. bosom
breast[VT] เผชิญหน้า
Easter[N] เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
yeasty[ADJ] เกี่ยวกับยีสต์
yeasty[ADJ] ทำให้เกิดกระบวนการหมัก
yeasty[ADJ] ปกคลุมไปด้วยฟอง
yeasty[ADJ] กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด
yeasty[ADJ] ซึ่งมีพลัง, See also: ซึ่งมีกำลังวังชา
yeasty[ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, เหลาะแหละ
abreast[ADJ] เคียงข้าง, Syn. side by side, beside, alongside
abreast[ADV] เคียงข้าง, See also: เคียงบ่าเคียงไหล่
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
eastern[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern[ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
at least[ADV] อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
at least[IDM] อย่างน้อยที่สุด
easterly[ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly[ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly[N] ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind
eastward[N] จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
eastward[ADV] ในทางตะวันออก, See also: ด้านตะวันออก, ไปทางตะวันออก
eastward[ADJ] ไปทางตะวันออก, See also: ในทางตะวันออก, ด้านตะวันออก, Syn. eastwards, oriental
Far East[N] กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก
nor'east[ABBR] คำย่อของ northeast
eastbound[ADJ] ซึ่งเดินทางไปทางด้านตะวันออก, Syn. eastward
easterner[N] คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
northeast[ADJ] เกี่ยวกับตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: ทางอีสาน
northeast[N] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: ตะวันออกเฉียงเหนือ
redbreast[N] นกชนิดหนึ่งซึ่งมีอกสีแดง
southeast[N] ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast[ADJ] ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, See also: , Syn. southeastern, southeasterly, southeastward
southeast[ADV] ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
breastbone[N] กระดูกหน้าอก, Syn. sternum
breastfeed[VI] ให้ลูกดูดนมจากอก
breastfeed[VT] ให้ลูกดูดนมจากอก
Easter egg[N] ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter), See also: ไข่ช็อกโกแล็ตที่ให้เป็นของขวัญในเทศกาลอีสเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
breast wheeln. กังหันทดน้ำแบบหนึ่ง
breast-feedvt. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) ,ดูดนม
breast-high(เบรสท'ไฮ) adj. สูงเทียมหน้าอก
breastpin(เบรสท'พิน) n. เข็มเสียบที่หน้าอกหรือผ้าผูกคอส่วนที่ทาบอก
breastplaten. เกราะหน้าอก
breaststroken. การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
chicken breast)n. หน้าอกไก่
east(อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลาง), See also: eastness n. ดูeast
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
eastwardlyadj.,adv. ไปทางตะวันออก
far eastn. ประเทศทั้งหลายในตะวันออกไกล,เอเชียตอนใต้และเอเชียอาคเนย์. -Far Eastern adj.,n.
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
feastfuladj. ร่าเริง,สนุกสนาน, Syn. festive
king of beasts() n. สิงโต
least(ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด, Syn. slightest
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
leastwise(ลีสทฺ'ไวซ) adv. อย่างน้อยที่สุด,อย่างไรก็ตาม., Syn. leastways
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
north by eastจุดบนเข็มทิศที่อยู่ห่างจากทิศเหนือไปทางตะวันออก 11 องศา 15'; อุดรภาคบูรพา
northeast(นอร์ธอีสทฺ') n.,adj.,adv. (ไปทาง) ภาคอีสาน,อุตรีสาน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ., Syn. northeastern
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
pigeon breastn. อกไก่,อกแฟบ., Syn. pigeon chest
southeast(เซาธฺอีสทฺ') n.,adv. (ไปหรือมาจาก) ทิศตะวันออกเฉียงใต้,อาคเนย์,ภาคอาคเนย์,, See also: southeastern adj. southeasternmost adj.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind
yeast(ยีสทฺ) n. เชื้อยีสต์ซึ่งเป็นราเซลล์เดียวและมักกลม,เชื้อฟู,เชื้อหมัก,ส่าเหล้า,เชื้อเหล้า vi. เกิดกระบวนการหมักฟู,ปกคลุมไปด้วยฟอง
yeasty(ยีส'ที) adj. ประกอบด้วยหรือคล้ายยีสต์,เป็นฟอง,อยู่ในวัยหนุ่มสาว,ร่าเริง,งอกงาม,ไร้แก่นสาร,ผิวเผิน,ไม่สงบ, See also: yeastily adv. yeastiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
breast(n) ทรวงอก,อก,เต้านม
breastplate(n) เกราะหุ้มหน้าอก
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
east(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางทิศบูรพา,ทางซีกตะวันออก,ทางภาคตะวันออก
east(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ซีกตะวันออก,ภาคตะวันออก
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
feast(n) งานกินเลี้ยง,งานฉลอง,พิธีฉลอง,อาหาร
feast(vi) กินเลี้ยง,ร่วมงานฉลอง,ร่วมงานเลี้ยง
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
northeast(n) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคอีสาน
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
southeast(adj,adv) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast(n) ทิศอาคเนย์,ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
yeast(n) เชื้อหมัก,ยีสต์,ส่าเหล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus carinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus gallinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump, breast; ventouseเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breastหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least developed countryประเทศพัฒนาน้อยที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
least integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ ceiling] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least upper boundขอบเขตบนน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ supremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least-square, method ofวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sternum; bone, breastกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory breastเต้านมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, mammary; abscess, breastฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, breast; abscess, mammaryฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast; mammaเต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast abscess; abscess, mammaryฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast bone; sternumกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast flushภาวะนมคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast presentationหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast pump; ventouseเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast, accessoryเต้านมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breastfeedingการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bone, breast; sternumกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beast of burdenสัตว์พาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mamma; breastเต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary abscess; abscess, breastฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
method of least squaresวิธีกำลังสองน้อยสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
method of least-squareวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chest, keeled; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, pigeon; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flush, breastภาวะนมคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
east-west mountingการวางขวาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventouse; pump, breastเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keeled chest; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
East-West relationsความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
East-West tradeการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
Breast milkน้ำนมคน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Association of Souteast Asian Nationsสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศสมาชิก ASEAN ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม [ธุรกิจ]
Yeast เชื้อยีสต์ [TU Subject Heading]
Yeast fungi ยีสต์ [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Yao language (Southeastern Asia) ภาษาเย้า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Art, East Africanศิลปะแอฟริกาตะวันออก [TU Subject Heading]
Art, East Asianศิลปะเอเชียตะวันออก [TU Subject Heading]
Art, East Europeanศิลปะยุโรปตะวันออก [TU Subject Heading]
Art, Southeast Asianศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [TU Subject Heading]
Association of Southeast Asian Nation - ASEANอาเซียน [TU Subject Heading]
Association of Southeast Asian Nation countriesกลุ่มประเทศอาเซียน [TU Subject Heading]
Black Tai (Southeast Asian people)ชาวไทดำ [TU Subject Heading]
Breastเต้านม [TU Subject Heading]
Breast diseasesโรคเต้านม [TU Subject Heading]
Breast feedingการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา [TU Subject Heading]
Breast neoplasmsเนื้องอกเต้านม [TU Subject Heading]
Cham (Southeast Asian people)ชาวจาม [TU Subject Heading]
China, Southeastจีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
East and Westตะวันออกกับตะวันตก [TU Subject Heading]
East Asiaเอเชียตะวันออก [TU Subject Heading]
East Indiansชาวอินเดีย [TU Subject Heading]
East Indiesอินเดียตะวันออก [TU Subject Heading]
East Timorติมอร์ตะวันออก [TU Subject Heading]
East-West Economic Corrideor (Asia)เส้นทางเชื่อมสายตะวันตก-ตะวันออก (เอเชีย) [TU Subject Heading]
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]
Europe, Easternยุโรปตะวันออก [TU Subject Heading]
Fasts and feastsเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา [TU Subject Heading]
Germany (East)เยอรมนี (ตะวันออก) [TU Subject Heading]
Golden Triangle (Southeastern Asia)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยง [TU Subject Heading]
Kayah (Southeast Asian people)ชาวคะยา [TU Subject Heading]
Khamti (Southeast Asian people)ชาวคำตี่ [TU Subject Heading]
Khmu' (Southeast Asian people)ชาวขมุ [TU Subject Heading]
Kyoto University. The Center for Southeast Asian Studies Libraryมหาวิทยาลัยเกียวโต. ห้องสมุดศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา [TU Subject Heading]
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
Lisu (Southeast Asian people)ชาวลีซอ [TU Subject Heading]
Middle Eastตะวันออกกลาง [TU Subject Heading]
Moken (Southeast Asian people)ชาวมอแกน [TU Subject Heading]
Mon (Southeast Asian people)ชาวมอญ [TU Subject Heading]
Northern Thai (Southeast Asian people)ชาวไทเหนือ [TU Subject Heading]
Phi Tong Luang (Southeast Asian people)ชาวผีตองเหลือง [TU Subject Heading]
Phu Thai (Southeast Asian people)ชาวผู้ไท [TU Subject Heading]
Phuan (Southeast Asian people)ชาวพวน [TU Subject Heading]
Pwo Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยงโปว์ [TU Subject Heading]
Samre (Southeast Asian people)ชาวสำเหร่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
breast tissue (n phrase ) เนื้อเยื่อเต้านม
breaststroke (n ) การว่ายน้ำท่ากบ
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n ) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)
freast[ฟรีสทฺ] (n ) การเเช่เเข็ง
last but not leastสุดท้าย แต่สำคัญไม่น้อยกว่าคน หรือเรื่อง หรือสิ่ง ที่กล่าวมาแล้ว
to say the least (phrase) เป็น phase ที่ใช้เพื่อแสดงอาการเห็นด้วย (show agreement)
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast?บีสต์น่ะหรอ ? Who Am I? (2013)
A beast!อสูร Beauty and the Beast (2017)
I...Ich lebe an der Eastside. Choices (2015)
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
Can, um, can you at least take meอืม.. พ่อให้หนู New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
A weekend curfew of 1:00 a.M. Is that eastern or pacific?วันเสาร์อาทิตย์ ห้ามกลับบ้านหลังตี 1 Chuck in Real Life (2008)
We could at least try, right? Fine.อย่างน้อยพวกเราก็ควรพยายาม ใช่ไหม ได้ Chuck in Real Life (2008)
Real estate is not on the list, at least not in new york.ความจริงคือดินนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ และอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ค Chuck in Real Life (2008)
Aren't you the least bit worried I'll succeed?คุณไม่ได้เลวที่สุดหรอก ผมทำสำเร็จแน่? Chuck in Real Life (2008)
At least, I hope we are. What about you?ก็อย่าน้อย ฉันขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วเธอล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
Can I at least have my dress back?งั้นฉันเอาชุดของฉันกลับไปด้วยได้ไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
At least he felt a little bad about it. not her.อย่างน้อยชัคก็รู้สึกผิด ไม่ใช่แบล์ร Pret-a-Poor-J (2008)
Or at least a monosyllabic "wow," but...หรืออย่างน้อย ก็พูดว่า "ว้าวว" แต่ . . Pret-a-Poor-J (2008)
At least it will be memorable.อย่างน้อยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำ Pret-a-Poor-J (2008)
Can I at least have my dress back?- หนูขอเอาชุดที่เหลือของหนูคืนได้ไหม ? There Might be Blood (2008)
At least your brother and the lodger- อย่างน้อยพี่ชายเธอกับคนที่มาอยู่ใหม่คงออกไปดูหนังแล้วล่ะ There Might be Blood (2008)
At least she's with nate. He'll watch out forอย่างน้อยเราก้เห็นเธออยู่กับเนท เค้าจะดูแลเธอได้ There Might be Blood (2008)
At least this way you won't go to hell.อย่างน้อยด้วยวิธีก็จะทำให้เธอต้องทรมานนะ There Might be Blood (2008)
At the very least, this could prove Mr. Luther is still alive.และเท่าที่รู้เราท์เตอร์นั่นหายไปจากเรดาห์แล้ว Committed (2008)
At least three couples in the last two weeks have vanished without a trace.โคลอี้กับจิมมี่ไม่ใช่คู่เดียวที่หายไป, คลาร์ก Committed (2008)
Well, the guest list will be the least of your worries.แต่ถ้าไม่... Committed (2008)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Then at least let's contact the church.อย่าน้อยเราควรติดต่อโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)
At the very least we need to know what we're dealing with.เราต้องรู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไร Dead Space: Downfall (2008)
He's got at least five gene mutations.เค้าจะมีความผิดปกติของยีนส์อย่างน้อย 5 ที่ Adverse Events (2008)
Diameter is at least eight centimeters.เส้นผ่าศุนย์กลางน้อยกว่า 8ซ.ม. Birthmarks (2008)
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Eight units in this building, there's gotta be a pervert like me living in at least one of them.มีแปดห้องชุดในตึกนี้ นั่นมันแปลกเหมือนฉัน อยู่ในห้องที่เล็กที่สุดของตึก Lucky Thirteen (2008)
At least you could've let her finish.อย่างน้อยคุณน่าทำให้จบ Lucky Thirteen (2008)
I'm not breaking her legs, she probably has a pimp, or at least an older brother, or younger brother, or overprotective sister...ฉันไม่ได้ทำขาเธอหัก เธออาจมีแมงดา หรืออย่างน้อยก็พี่ชาย Lucky Thirteen (2008)
Because at least she knows she's not qualified for the job.เพราะว่าอย่างน้อยเธอก็รู้ เธอไม่ดีพอที่จะเอามาเลี้ยง Joy (2008)
I usually don't get the stigmata until Easter.ปกติฉันจะไม่มีรอยตะปูของพระคริสต์จนกระทั่งอีสเตอร์ The Itch (2008)
At least compared to life in prison,ยังไม่แย่มาก ถ้าเปรียบกับชีวิตในคุก Last Resort (2008)
At least one of them's gonna do something inexcusable.อย่างน้อยหนึ่งในพวกเขา ก็ได้ทำบางสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ Last Resort (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
It's been two or three months, at least.ก็สองหรือสามเดือนเป็นอย่างน้อย Dying Changes Everything (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
Saving it is a fantasy. That was at least three seconds.การทำให้ปลอดภัยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ นั่นมากกว่า 3 วินาที Dying Changes Everything (2008)
Don't forget the breast pumpอย่าลืมที่หัวอกปั๊ม Gas Pills (2008)
-but you can at least hurry up, come on!\ N การ-แต่คุณสามารถอย่างน้อยจ้ำมาใน! Gas Pills (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Well, he may have escaped last night, but at least we now know who we're looking for.เมื่อคืนเขาอาจหลบหนีไปได้ แต่สุดท้ายเราก็รู้เเล้วว่าใครคนที่เรากำลังตามหาอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
At least some good would have come from the drought, then!อย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีอย่างที่ได้มาจากฤดูแล้ง ฉะนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
I still think Eddie's a lost cause,but... you know,at least he's trying to do something to better himself,you know?ฉันยังคิดว่าเอ็ดดี้เป็นสาเหตุ ของความล้มเหลว แต่... คุณรู้มั๊ย อย่างน้อยเขาก็พยายามทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตัวเขาเองดีขึ้น And How Does That Make You Kill? (2008)
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
east1. Finely chop the chicken breast meat.
eastA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
eastAccidents will happen when they are least expected.
eastAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
eastA contented mind is a perpetual feast.
eastA frenzied feasting tells of the beginning.
eastAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
eastAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
eastAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
eastA tiger is a beast of prey.
eastAt least 49 percent of students go on to university.
eastAt least let me help with the table.
eastAt least, not that one. You see, I give the lecture.
eastAt least they should have a map.
eastAt least thirty students were absent.
eastAt the least there is nobody who equals Madonna.
eastAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
eastBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
eastBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
eastBread is made from flour, water, and often yeast.
eastBread is made from flour, water and yeast.
eastBrush your teeth twice a day at least.
eastChestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.
eastClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
eastClint Eastwood was elected mayor of Carmel.
eastCome at least at six.
eastCultures of the East and the West are mixed in this country.
eastDeal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.
eastDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
eastDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.
eastDon't eat for at least three hours.
east"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."
eastEaster is near at hand.
eastEaster will soon come around.
eastEnough is as good as a feast.
eastEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
eastEvery reporter sent his stories with the least possible delay.
eastFirst they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).
eastForks were used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.
eastFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
eastFriday is when I am least busy.
eastHappy Easter.
eastHe breasted it out against difficulties.
eastHe didn't have the least idea of the book.
eastHe felt patriotism rise in his breast.
eastHe has at least one thousand books.
eastHe has never really got over malaria he caught in the East during the war.
eastHe has studied the cultures of Eastern Countries.
eastHe has the least money of us all.
eastHe is frugal, to say the least of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคอีสาน[N] the north-eastern part, See also: the Northeast, Syn. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ยีสต์[N] yeast, Syn. ส่า, ส่าเหล้า, Example: เราใช้เทคโนโลยีการหมักในการผลิตสินค้าต่างๆ ที่เป็นจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์สำหรับทำขนมปัง, Thai definition: เชื้อจากการหมัก, Notes: (อังกฤษ)
ค.ร.น.[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
ซีเกมส์[N] Southeast Asia Games, See also: SEA GAMES, Syn. กีฬาซีเกมส์
อาเซียน[N] Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] South-east Asia, See also: SEA
สไบ[N] breast cloth, Example: ผู้หญิงสมัย ร.6 เลิกนุ่งโจงกระเบนแต่ยังคงห่มสไบพาดทับเสื้อผ้าดอกลูกไม้อยู่, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าที่มีลักษณะเป็นแถบยาวใช้ห่มพาดไหล่ของผู้หญิง
ยุโรปตะวันออก[N] East Europe, Ant. ยุโรปตะวันตก, Example: คู่แข่งของไทยเกี่ยวกับอุตสาหกกรมสิ่งทอในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ยุโรปตะวันออก, แอฟริกาเหนือ, แคริบเบียนและอเมริกากลาง
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] Greenpeace Southeast Asia Foundation, Example: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน, Thai definition: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันออก[N] east, Syn. ทิศบูรพา, Ant. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, Example: ประเทศไทยมีอาณาเขตทิศตะวันออกจดประเทศลาว และประเทศกัมพูชา, Thai definition: ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ทิศอาคเนย์[N] southeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศพายัพ, Example: เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ลมจะพัดมาทางทิศอาคเนย์, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้
ทิศอีสาน[N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศหรดี, Example: ลมในบริเวณนี้มักจะพัดจากทิศอีสานสู่ทิศหรดี เรียกกันว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก
เทศกาล[N] festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
มหา[N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
หมอลำ[N] northeastern-style singer, Example: นักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหมอลำมาก่อน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการขับร้อง, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หน้าอก[N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก
อก[N] breast, See also: bosom, bust, Syn. หน้าอก, ทรวงอก, Example: การตกจากที่สูงและหกล้มรุนแรงอาจทำอันตรายต่อแนวอกของกระดูก, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอและท้อง
อย่างน้อย[ADV] at least, See also: minimally, Example: กุลีจีนคนหนึ่งแบกข้าวบนหลังได้อย่างน้อยสามกระสอบ, Thai definition: จำนวนต่ำสุด
เทียมบ่าเทียมไหล่[V] run neck and neck, See also: keep abreast of each other, Syn. เสมอ, ทัดเทียม, เทียม, Example: เขาพยายามกระเสือกกระสนทำตัวให้เทียมบ่าเทียมไหล่กับคนในสังคม
คู่เคียง[V] be close, See also: be adjacent, be contiguous, be abreast, Syn. เคียงคู่, เคียง, Example: ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะไม่คู่เคียงไปกับความเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรม
คูณร่วมน้อย[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
เคียงข้าง[V] be closely, See also: be abreast, be adjacent, Syn. เคียงคู่, ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด, Ant. ไกล, ห่างไกล, Example: ผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เคียงคู่[V] be closely, See also: be adjacently, be abreast, Syn. เดินคู่, Example: เจ้าบ่าวเคียงคู่กับเจ้าสาวขึ้นมาบนเวทีแล้ว
งาน[N] festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count unit: งาน, Thai definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งานฉลอง[N] celebration, See also: festivity, festival, feast, party, Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, Example: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่, Count unit: งาน
งานเลี้ยง[N] banquet, See also: feast, dinner, dinner party, Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์, Example: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ, Count unit: งาน
งานเลี้ยงต้อนรับ[N] welcoming party, See also: banquet, feast, Syn. งานต้อนรับ, Example: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่, Count unit: งาน
แป้งเหล้า[N] flour for fermentation, See also: yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
แป้งข้าวหมาก[N] yeast, Syn. แป้งข้าวหมัก, Example: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น, Count unit: ก้อน, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
มุกดาหาร[N] Mukdahan, See also: name of a province in north-eastern Thailand, Syn. จังหวัดมุกดาหาร, Example: มุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรี มีวิถีชีวิตแบบชนบท, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของไทย
มัดหมี่[N] kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
แป้งข้าวหมาก[N] yeast, Syn. แป้งข้าวหมัก, Example: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น, Count unit: ก้อน, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
แป้งเหล้า[N] yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Example: ขนมนี้ฟูมากเกินไป คราวหน้าต้องลดแป้งเหล้าลง, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
มัดหมี่[N] kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
เรียงหน้ากระดาน[ADV] abreast, Thai definition: หันหน้าไปทางเดียวกันโดยเคียงบ่าเคียงไหล่, เดินเรียงไหล่กันไป
เลี้ยงข้าว[V] feast, See also: banquet, Example: วันนี้พ่อพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าว, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงโต๊ะ[V] banquet, See also: feast, give a party, Example: เพ็ญโฉมเชิญเพื่อนมาเลี้ยงโต๊ะ เพื่อเป็นการฉลองที่ได้หลานคนแรก, Thai definition: เลี้ยงแขกอย่างกินโต๊ะ, เลี้ยงแขกอย่างนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร
วาฬ[N] beast of prey, Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
อีสาน[N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และอีสานเกือบจะไม่มีป่าหลงเหลือให้เห็นอยู่เลย
อาคเนย์[N] southeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
อาคเนย์[ADJ] southeastern, Example: เอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันกลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากอเมริกา และยุโรป
ส่าเหล้า[N] brew's yeast, Thai definition: กากของเชื้อที่ทำเหล้า
สังวาล[N] breast chain, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้โปรดฯ ให้ถวายสังวาลนพรัตน์เป็นพุทธบูชาในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินถวายสักการะพระพุทธชินราช, Count unit: สาย, Thai definition: สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องสะพายแล่ง
ส่า[N] yeast, Syn. ยีสต์, Example: เรารู้จักส่าหมักสุราซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณกาล, Thai definition: สิ่งที่เป็นเชื้อ ทำให้ปรากฏเป็นฟอง รา หรือเม็ดผื่นเป็นต้นแก่สิ่งอื่นบางลักษณะ
หน้ากระดาน[ADJ] side by side, See also: abreast, Example: พวกเขายืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานคอยรับหน้าอ้ายเสือร้าย, Thai definition: มีลักษณะเป็นแนวยาวเหมือนแผ่นกระดาน
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ตัวคูณร่วมน้อย[N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast   
บุพทักษิณ[X] (bupphathaksin) EN: southeast   
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Chachoēngsao) EN: Chachoengsao (East)   FR: Chachoengsao (Est)
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อหมัก[n.] (cheūamak) EN: yeast   FR: levure [f]
ชลบุรี[n. prop.] (Chonburī) EN: Chonburi (East)   FR: Chonburi (Est)
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้[n. prop.] (Ēsīa Tawan-øk chīeng-tāi) EN: Southeast Asia   FR: Asie du Sud-Est [f] ; Sud-Est asiatique [m]
หัวอก[n.] (hūa-ǿk) EN: chest ; breast ; bosom   FR: poitrine [f]
อีสาน[n.] (īsān) EN: northeast   FR: nord-est [m]
อีสาน[n. prop.] (Īsān) EN: Isan ; Northeast   FR: Isan [m] ; Nord-Est [m]
จันทบุรี[n. prop.] (Janthaburī) EN: Chanthaburi (East)   FR: Chanthaburi (Est)
ไก่อก[n. exp.] (kai ǿk) EN: chicken breast   
กาฬสินธุ์[n. prop.] (Kālasin) EN: Kalasin (Northeast)   FR: Kalasin (Nord-Est)
การประชุมอาเซียน [n. exp.] (Kān Prachum Asīan) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Sommet de l'ASEAN [m]
คนอีสาน[n. prop.] (khon Isān) EN: Isan people ; Northeast people   FR: habitant du Nord-Est [m] ; personne de l'Isan [m]
ขอนแก่น[n. prop.] (Khøn Kaēn) EN: Khon Kaen (Northeast)   FR: Khon Kaen (Nord-Est)
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast   FR: participer à la noce
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast   FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กระดูกหน้าอก[n.] (kradūk nā ok) EN: breastbone ; sternum   FR: sternum [m]
กระดูกอก[n.] (kradūk ǿk) EN: breastbone ; sternum   FR: sternum [m]
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast   
เลย[n. prop.] (Loēi) EN: Loei (Northeast)   FR: Loei (Nord-Est)
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little   FR: pas même un peu
มหาสารคาม[n. prop.] (Mahā Sārakhām) EN: Maha Sarakham (Northeast)   FR: Maha Sarakham (Nord-Est)
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
เม่นใหญ่[n. exp.] (men yai) EN: East Asian Porcupine   
มุกดาหาร[n. prop.] (Mukdāhān) EN: Mukdahan (Northeast)   FR: Mukdahan (Nord-Est)
นครพนม[n. prop.] (Nakhøn Phanom) EN: Nakhon Phanom (Northeast)   FR: Nakhon Phanom (Nord-Est)
นครราชสีมา[n. prop.] (Nakhøn Rātchasīmā) EN: Nakhon Ratchasima (Northeast)   FR: Nakhon Ratchasima (Nord-Est)
นักภาพยนตร์[n. exp.] (nak phāpphayon) FR: cinéaste [m]
หน้าอก[n.] (nā-ok) EN: chest ; bust ; breast ; bosom   FR: buste [m] ; poitrine [f] ; torse [m]
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party   FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m]
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
นกอัญชันอกเทา[n. exp.] (nok anchan ok thao) EN: Slaty-breasted Rail   FR: Râle strié [m] ; Râle à long bec bicolore [m]
นกบั้งรอกเขียวอกแดง[n. exp.] (nok bang-røk khīo ǿk daēng) EN: Chestnut-breasted Malkoha   FR: Malcoha rouverdin [m]
นกเดินดงอกดำ[n. exp.] (nok doēn dong ok dam) EN: Black-breasted Thrush   FR: Merle à poitrine noire [f] ; Grive à poitrine noire [f]
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūa khwān dāng hūa daēng ok lāi) EN: Stripe-breasted Woodpecker   FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[n. exp.] (nok hūa khwān dāng ok lāi jut) EN: Fulvous-breasted Woodpecker   FR: Pic de Macé [m]
นกหัวขวานเขียวคอเขียว[n. exp.] (nok hūa khwān khīo khø khīo) EN: Streak-breasted Woodpecker   FR: Pic verdâtre [m] ; Pic à poitrine striée [m]
นกหัวขวานอกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān ok daēng) EN: Crimson-breasted Woodpecker   FR: Pic à plastron rouge [m]
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกจับแมลงคอแดง[n. exp.] (nok jap malaēng khø daēng) EN: Red-throated Flycatcher ; Red-breasted Flycatcher   FR: Gobemouche nain [m] ; Gobemouche rougeâtre = Gobe-mouches rougeâtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EAST    IY1 S T
YEAST    Y IY1 S T
WEAST    W IY1 S T
BEAST    B IY1 S T
FEAST    F IY1 S T
LEAST    L IY1 S T
KEAST    K IY1 S T
EASTON    IY1 S T AH0 N
EAST'S    IY1 S T S
FEASTS    F IY1 S S
EASTER    IY1 S T ER0
FEASTS    F IY1 S
FEASTS    F IY1 S T S
BREAST    B R EH1 S T
EASTEP    IY1 Z T EH0 P
BEASTS    B IY1 S T S
EASTIN    IY1 Z T IH2 N
YEASTS    Y IY1 S T S
EASTES    IY1 S T S
EASTHAM    IY1 S T AH0 M
EASTMAN    IY1 S T M AH0 N
FEASTED    F IY1 S T AH0 D
FEASTER    F IY1 S T ER0
EASTPAC    IY1 S T P AE2 K
HEASTON    HH IY1 S T AH0 N
EASTERN    IY1 S T ER0 N
EASTMET    IY1 S T M EH2 T
BEASTON    B IY1 S T AH0 N
BEASTIE    B IY1 S T IY0
MIDEAST    M IH1 D IY2 S T
BREASTS    B R EH1 S T S
EASTDIL    IY1 S T D IH2 L
EASTEND    IY1 Z T EH2 N D
TEASTER    T IY1 S T ER0
ABREAST    AH0 B R EH1 S T
EASTLAND    IY1 S L AH0 N D
EASTLAND    IY1 S L AE0 N D
EASTLAND    IY1 S T L AE0 N D
BANKEAST    B AE2 NG K IY1 S T
EASTLICK    IY1 S T L IH2 K
EASTWOOD    IY1 S T W UH2 D
EASTLAND    IY1 S T L AH0 N D
SEASTROM    S IY1 S T R AH0 M
FEASTING    F IY1 S T IH0 NG
EASTOVER    IY1 S T OW2 V ER0
EASTWICK    IY1 S T W IH2 K
EASTWARD    IY1 S T W ER0 D
EASTBURN    IY1 S T B ER2 N
EASTERLY    IY1 S T ER0 L IY0
TREASTER    T R IY1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
east    (n) (ii1 s t)
beast    (n) (b ii1 s t)
feast    (v) (f ii1 s t)
least    (n) (l ii1 s t)
yeast    (n) (y ii1 s t)
Easter    (n) (ii1 s t @ r)
beasts    (n) (b ii1 s t s)
breast    (v) (b r e1 s t)
feasts    (v) (f ii1 s t s)
yeasty    (j) (y ii1 s t ii)
Mideast    (n) (m i1 d ii s t)
Easters    (n) (ii1 s t @ z)
abreast    (a) (@1 b r e1 s t)
beastly    (j) (b ii1 s t l ii)
breasts    (v) (b r e1 s t s)
eastern    (j) (ii1 s t @ n)
feasted    (v) (f ii1 s t i d)
Breaston    (n) (b r ii1 s t @ n)
breasted    (v) (b r e1 s t i d)
easterly    (j) (ii1 s t @ l ii)
eastward    (j) (ii1 s t w @ d)
feasting    (v) (f ii1 s t i ng)
yeastier    (j) (y ii1 s t i@ r)
Eastleigh    (n) (ii1 s t l ii)
beanfeast    (n) (b ii1 n f ii s t)
beastlier    (j) (b ii1 s t l i@ r)
breastfed    (v) (b r e1 s t f e d)
breasting    (v) (b r e1 s t i ng)
eastwards    (a) (ii1 s t w @ d z)
feast-day    (n) - (f ii1 s t - d ei)
leastways    (a) (l ii1 s t w ei z)
leastwise    (a) (l ii1 s t w ai z)
nor'-east    (n) - (n oo2 r - ii1 s t)
northeast    (n) (n oo1 th ii1 s t)
redbreast    (n) (r e1 d b r e s t)
sou'-east    (n) - (s au2 - ii1 s t)
southeast    (n) (s au1 th ii1 s t)
yeastiest    (j) (y ii1 s t i i s t)
Eastbourne    (n) (ii1 s b oo n)
beanfeasts    (n) (b ii1 n f ii s t s)
beastliest    (j) (b ii1 s t l i i s t)
breast-fed    (j) - (b r e1 s t - f e d)
breastfeed    (v) (b r e1 s t f ii d)
breastwork    (n) (b r e1 s t w @@ k)
feast-days    (n) - (f ii1 s t - d ei z)
love-feast    (n) - (l uh1 v - f ii s t)
redbreasts    (n) (r e1 d b r e s t s)
beastliness    (n) (b ii1 s t l i n @ s)
breast-deep    (a) - (b r e1 s t - d ii p)
breast-high    (a) - (b r e1 s t - h ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenschande {f}crying shame; beastly shame [Add to Longdo]
Andeutung {f}; Ahnung {f} | Andeutungen {pl}; Ahnungen {pl} | nicht die leiseste Ahnunginkling | inklings | not the least inkling [Add to Longdo]
Augenweide {f}feast for the eyes [Add to Longdo]
Bierhefe {f}brewer's yeast [Add to Longdo]
Biest {n}; Bestie {f} | Biester {pl}; Bestien {pl} | kleines Biest [ugs.]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl}breast | breasts [Add to Longdo]
Brustbein {n} [anat.] | Brustbeine {pl}breastbone | breastbones [Add to Longdo]
Brustleier {f}breast drill [Add to Longdo]
Brustschwimmen {n} [sport]breaststroke [Add to Longdo]
Feiertag {m} | Feiertage {pl} | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
Festgelage {f}; Fest {n}feast [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}beastliness [Add to Longdo]
Hängebusen {m}; Hängebrust {f}sagging breasts [Add to Longdo]
Hefe {f}; Backhefe {f}; Germ {m} [Ös.] | Hefen {pl}yeast | yeasts [Add to Longdo]
Hühnchenbrust {f} [cook.]chicken breast [Add to Longdo]
Hundewetter {n}beastly weather [Add to Longdo]
Kinoliebhaber {m}cineast [Add to Longdo]
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil [Add to Longdo]
Lasttier {n}; Nutztier {n}beast of burden [Add to Longdo]
Mensch {m} | Menschen {pl} | Mensch und Tierman | men | man and beast [Add to Longdo]
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator [Add to Longdo]
Nordosten {m}northeast [Add to Longdo]
Nordostwind {m}northeaster [Add to Longdo]
Ossi {m}Ossi; easterner [Add to Longdo]
Ost; östlich {adj}east [Add to Longdo]
Osten {m} | nach Osten gehendEast | eastbound [Add to Longdo]
Osterhase {m}easter-bunny [Add to Longdo]
Ostküste {f}east coast [Add to Longdo]
Ostländer {m}easterner [Add to Longdo]
Putenbrust {f} [cook.]turkey breast [Add to Longdo]
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method [Add to Longdo]
Rotkehlchen {n} [ornith.] | Rotkehlchen {pl}redbreast; robin | redbreasts; robins [Add to Longdo]
Schaum {m}yeast [Add to Longdo]
Schmaus {m}good spread [coll.]; feast; feasting [Add to Longdo]
Schranke {f} [math.] | obere Schranke {f} [math.] | untere Schranke {f} [math.] | kleinste obere Schranke {f} [math.] | größte untere Schranke {f} [math.]bound | upper bound | lower bound | least upper bound | greatest lower bound [Add to Longdo]
mit der Zeit Schritt haltento keep abreast of the times [Add to Longdo]
Südosten {m}southeast; south-east [Add to Longdo]
Südostwind {m}southeaster [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}beast | beasts [Add to Longdo]
Trockenhefe {f} [cook.]dry yeast [Add to Longdo]
Untier {n}monster; beast [Add to Longdo]
Vielfaches [math.] | kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)multiple | least common multiple (LCM) [Add to Longdo]
Zweireiher {m}double-breasted suit [Add to Longdo]
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible [Add to Longdo]
alles eingestehento make a clean breast of [Add to Longdo]
einen Säugling anlegento give a baby the breast [Add to Longdo]
ergötzend; schlemmendfeasting [Add to Longdo]
ergötzt; festgelagenfeasts [Add to Longdo]
ergötzte; geschlemmtfeasted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative) [Add to Longdo]
でかぱい;デカパイ[, dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ぱいぱい;パイパイ[, paipai ; paipai] (n) (chn) (sl) boobs; female breasts; hooters [Add to Longdo]
ぺちゃぱい;ぺチャパイ[, pechapai ; pe chapai] (n) small breasts; flat-chested [Add to Longdo]
ぼいん[, boin] (n) big breasts [Add to Longdo]
めちゃぱい[, mechapai] (n) big breasts [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースター[, i-suta-] (n) Easter; (P) [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イースターエッグ[, i-suta-eggu] (n) easter egg [Add to Longdo]
イースターバニー[, i-suta-bani-] (n) Easter bunny [Add to Longdo]
イースター島[イースターとう, i-suta-tou] (n) Easter Island [Add to Longdo]
イースタエッグ[, i-sutaeggu] (n) {comp} Easter egging [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]
イースト[, i-suto] (n) (1) east; (2) yeast; (P) [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
イーストエンド[, i-sutoendo] (n) East End [Add to Longdo]
イーストコースト[, i-sutoko-suto] (n) East Coast [Add to Longdo]
イーストサイド[, i-sutosaido] (n) East Side [Add to Longdo]
イースト菌[イーストきん, i-suto kin] (n) yeast cell [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イギリス東インド会社[イギリスひがしインドがいしゃ, igirisu higashi indo gaisha] (n) British East India Company [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
オランダ東インド会社[オランダひがしインドがいしゃ, oranda higashi indo gaisha] (n) Dutch East India Company [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
クロテングギンザメ[, kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一点也不[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
三位博士[sān wèi bó shì, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] the Magi; the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story [Add to Longdo]
上座部[shàng zuò bù, ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, ] Theravada, the primary Buddhism, as spread to Sri Lanka and South-East Asia [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] supremum (math.); least upper bound [Add to Longdo]
不闻不问[bù wén bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] not to hear, not to question (成语 saw); to show no interest in sth; uncritical; not in the least concerned [Add to Longdo]
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast [Add to Longdo]
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, / ] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast [Add to Longdo]
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance together; advances together; keep abreast of [Add to Longdo]
并驾齐驱[bìng jià qí qū, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] to run neck and neck; to keep pace with; to keep abreast of; on a par with one another [Add to Longdo]
中东[Zhōng dōng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ, / ] East China; Middle East [Add to Longdo]
中东国家[Zhōng dōng guó jiā, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Nations of the Middle East; Middle East countries [Add to Longdo]
[rǔ, ㄖㄨˇ, ] breast; milk [Add to Longdo]
乳房[rǔ fáng, ㄖㄨˇ ㄈㄤˊ, ] breast; udder [Add to Longdo]
乳沟[rǔ gōu, ㄖㄨˇ ㄍㄡ, / ] cleavage (hollow between a woman's breasts) [Add to Longdo]
乳癌[rǔ ái, ㄖㄨˇ ㄞˊ, ] breast cancer [Add to Longdo]
乳腺癌[rǔ xiàn ái, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] breast cancer [Add to Longdo]
仙台[Xiān tái, ㄒㄧㄢ ㄊㄞˊ, ] Sendai (city in northeast Japan) [Add to Longdo]
[wǎ, ㄨㄚˇ, ] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia [Add to Longdo]
佤族[Wǎ zú, ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, ] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia [Add to Longdo]
佧佤族[Kǎ wǎ zú, ㄎㄚˇ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, ] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia [Add to Longdo]
侏罗[Zhū luó, ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ, / ] Jura mountains of eastern France and extending into Switzerland [Add to Longdo]
[Dǎi, ㄉㄞˇ, ] Dai or Thai minority of south China and southeast asia [Add to Longdo]
傣族[Dǎi zú, ㄉㄞˇ ㄗㄨˊ, ] Dai or Thai minority of south China and southeast asia [Add to Longdo]
两汉[liǎng Hàn, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄢˋ, / ] Han dynasty (206 BC-220 AD); refers to the Western Han and Eastern Han [Add to Longdo]
六朝[liù cháo, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ, ] the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈 [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard [Add to Longdo]
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝 [Add to Longdo]
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia [Add to Longdo]
勘察加[Kān chá jiā, ㄎㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ, ] Kamchatka (far eastern province of Russia) [Add to Longdo]
勘察加半岛[Kān chá jiā bàn dǎo, ㄎㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Kamchatka peninsula in the Russian far east [Add to Longdo]
十字军东征[shí zì jūn dōng zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄥ ㄓㄥ, / ] the Crusades; crusaders' eastern expedition [Add to Longdo]
千叶[Qiān yè, ㄑㄧㄢ ㄧㄝˋ, / ] Chiba, Japanese prefecture just to the East of Tokyo [Add to Longdo]
半点[bàn diǎn, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the least bit [Add to Longdo]
南昌[Nán chāng, ㄋㄢˊ ㄔㄤ, ] Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 in southeast China; also Nanchang county [Add to Longdo]
南昌市[Nán chāng shì, ㄋㄢˊ ㄔㄤ ㄕˋ, ] Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 in southeast China [Add to Longdo]
南朝[nán cháo, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ, ] southern dynasty; the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈; common term for Southern Song, Qi, Liang and Chen dynasties of 5th and 6th century [Add to Longdo]
南诏[Nán zhào, ㄋㄢˊ ㄓㄠˋ, / ] Nanzhao kingdom 738-937 in southwest China and southeast Asia [Add to Longdo]
博格达峰[Bó gé dá fēng, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄈㄥ, / ] Mt Bogda in eastern Tianshan [Add to Longdo]
卸套[xiè tào, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄠˋ, ] to loosen a yoke; to remove harness (from beast of burden) [Add to Longdo]
只欠东风[zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji [Add to Longdo]
吉林[Jí lín, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. 吉, capital 長春|长春; also Jilin prefecture level city, Jilin province [Add to Longdo]
吉林市[Jí lín shì, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ, ] Jilin prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China [Add to Longdo]
吉林省[Jí lín shěng, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄥˇ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. 吉, capital Changchun 長春|长春 [Add to Longdo]
向东[xiàng dōng, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ, / ] eastwards [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easting \East"ing\, n. (Naut. & Surv.)
   The distance measured toward the east between two meridians
   drawn through the extremities of a course; distance of
   departure eastward made by a vessel.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top