Search result for

dumpings

(292 entries)
(3.7525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dumpings-, *dumpings*, dumping
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dumpings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dumpings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dump[N] คลังเก็บอาวุธ (ทางทหาร)
dump[VT] ทิ้ง, See also: สุม, กอง, Syn. throw over, jilt
dump[N] ที่ทิ้งขยะ, See also: กองขยะ, Syn. trash pile, rubbish heap
dump[SL] อึ, See also: ถ่ายอุจจาระ
dumper[N] รถขนดินหรือหิน, Syn. dumptruck
dump on[PHRV] หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาเปรียบ
be down in the dumps[IDM] ไม่สุขสบาย, See also: ไม่มีความสุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
dumpling(ดัมพฺ'ลิง) n. ก้อนแห้งต้ม,ก้อนหมี่,ก้อนพูดดิ่งยัดไส้แอปเปิลหรือผลไม้อื่น
screen dumpการพิมพ์ภาพบนจอหมายถึง การสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพทั้งหมดออกมาทางเครื่องพิมพ์ มีความหมายเหมือน print screen

English-Thai: Nontri Dictionary
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
dump(n) ที่ทิ้งขยะ,กองขยะ,การทิ้ง
dump(vt) เท,ทิ้งขว้าง,ยกเลิก,ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syndrome, dumpingกลุ่มอาการอาหารเร่งทุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
antidumping tariffพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary dumpข้อมูลฐานสองเทออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dump๑. เท(ข้อมูล)๒. ข้อมูลเทออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dumpingการทุ่มตลาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dumpingการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dumping syndromeกลุ่มอาการอาหารเร่งทุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, antidumpingพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidumping dutyอากรป้องกันการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Dumpingการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Antidumping dutiesภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and the Other Matter (1972)อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของเสียและสสารอื่นๆ (ค.ศ. 1972) [TU Subject Heading]
Dumping (International trade)การทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
Dump เท, กอง, เทกอง
การนำขยะไปเทหรือสุมไว้โดยไม่มีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Dumping at Sea การทิ้ง(ลง)ทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Open Dumping การทิ้งขยะในที่โล่ง
การนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่โล่ง โดยปล่อยให้ย่อยสลายเองทางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Anti-Dumping Code ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด
ประมวลความประพฤติหรือข้อตกลงย่อย ที่ได้มีการเจรจากันในระหว่างการเจรจารอบเคนเนดี้ของแกตต์ ระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2510 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ในระหว่างการเจรจารอบโตเกียว (พ.ศ. 2516 - 2522) และการเจรจารอบอุรุกวัย (พ.ศ. 2529 - 2536) (ดู Tokyo Round และ Uruguay Round) ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาด ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาดจะกระทำได้ต่อเมื่อประเทศคู่ค้า ส่งสินค้าเข้ามาขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือราคาขายที่ควรขายตามปกติ จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ แล้วก็จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาดได้ อัตราธรรมเนียมโดยปกติจะเรียกเก็บ ณ อัตราที่ไม่เกินกว่าความแตกต่างระหว่างราคาที่ควรขายตามปกติกับราคาที่ทุ่ม ตลาด [สิ่งแวดล้อม]
Anti-dumping dutyภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บจากผู้นำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกในต่างประเทศได้ส่งสินค้านั้นเข้ามา เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายในประเทศของตน หรือในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต [การทูต]
dumpy levedumpy leve, กล้องระดับดัมปี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dumped riprapdumped riprap, หินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
off-highway dump truckรถบรรทุกเทท้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, pumpkin?Oh, Dumpfbacke? Al Goes Deep (1994)
Pumpkin!Dumpfbacke! Al Goes Deep (1994)
No wonder Serena dumped you.ฉันไม่สงสัยเล้ย ทำไมเซรีน่าถึงทิ้งนาย New Haven Can Wait (2008)
City dump?ที่ทิ้งขยะของเมือง Adverse Events (2008)
So you dump the person who matters the most to you!ดังนั้นนายทำให้คนที่ใกล้ชิดกับนายดูโง่ Birthmarks (2008)
And my mom would've stayed married to my dad that long, but he dumped her.และแม่ของฉันก็ยังแต่งงานกับ พ่อขี้แพ้ของฉันมาตั้งนาน แต่เขาก็ทิ้งเธอ Joy (2008)
Who picked this dump?ใครเลือกนี้สถานที่ไม่ดี ? Dying Changes Everything (2008)
She dumped me when I lost the last 85 pounds.เธอทิ้งผมไปตอนที่ลดน้ำหนักได้ 85 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
I'll draw 'em to the Dumpster.ผมเบี่ยงเบนความสนใจล่อพวกมันไปทางอื่น Pilot (2008)
Three months ago - we were together until last night when she dumped me.สามเดือนก่อน เราอยู่ด้วยกัน จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ที่เธอทิ้งผม And How Does That Make You Kill? (2008)
So you must have been pretty pissed,then, when she dumped you.งั้นคุณคงจะหัวเสียสิ ตอนเธอบอกเลิก And How Does That Make You Kill? (2008)
I don't think he would have had enough time to dump the murder weapon outside the property.ผมไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาพอที่ จะทิ้งอาวุธไว้ข้างนอกบริเวณนี้ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
That's the guy your sister dumped last night.นั่นเป็นผู้ชายที่น้องสาวเธอเลิกไปเมื่อคืน And How Does That Make You Kill? (2008)
A crypt where they dumped the bodies.ห้องใต้ดินที่พวกเขาใช้ทิ้งศพ The Bank Job (2008)
I'm so glad I dumped him.ฉันยินดีมาก ฉันทำให้เขาพูดไม่ออก Heartbreak Library (2008)
Oh, she dumped you.โฮ เธอไม่ได้บอกคุณ Heartbreak Library (2008)
Well, hello puppy. Did you come for some of grandma's butter bean dumplings?ว่าไงจ๊ะ ลูกหมาน้อย มาขออาหารเหรอจ๊ะ? Bolt (2008)
I said you are free to eat. Have a dumpling.เจ้ากินได้แล้ว กินซะ Kung Fu Panda (2008)
Called Tallboy Bomb. English dump in World War II.ระเบิดทอลบอย อังกฤษทิงตอนสงครามโลกครังที 2 Rambo (2008)
Tell them we'll come back and pick them up once we dump the scumbags.บอกว่าเราจะกลับไปและ รับพวกเขากลับมาหลังจากทิ้งพวกเลวนี่ก่อน The Dark Knight (2008)
It's a bit of a dump. Are you sure we're not in New Jersey?ที่นี่ดูโง่ๆนะ แน่ใจเหรอว่าเราไม่ได้อยู่นิวเจอร์ซี Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm taking the most incredible dump of all time, man.ฉันเพิ่งปล่อยก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You just dump trash.คุณนี่ เป็นที่ทิ้งขยะดีๆ นี่เอง. Episode #1.7 (2008)
Do you want to dump trash at the casino?คุณอยากไปเป็นที่ทิ้งขยะในคาสิโนหรือไม่? Episode #1.7 (2008)
Other than dump trash.นอกจากาเทขยะ. Episode #1.7 (2008)
How many times do I have to tell you don't dump dirty water in this sink.จะต้องให้บอกสักกี่ครั้ง อย่าทำให้อ่างมันสกปรก The Ramen Girl (2008)
She just got dumped.เปล่าเพิ่งโดนทิ้ง The Ramen Girl (2008)
Beat it. I gotta take a dump.ไปเร็ว ฉันอึจะราดแล้ว The Love Guru (2008)
Go to a garbage dump.ก็ให้ไปหาที่กองขยะ Bangkok Dangerous (2008)
Groden. There's a fire in the county dump-โกรเดน มีไฟไหม้ที่ที่ทิ้งขยะของเมือง Marley & Me (2008)
NURSE 1 : You know, just dump it;ทิ้งๆ มันไปเถอะ Changeling (2008)
They're dumping my odorless bleach idea.พวกนั้นไม่สนใจ น้ำยาพอกขาวไร้กลิ่นของแม่ WarGames: The Dead Code (2008)
It's one thing to take my ideas and keep all the profits, but to dump something because a new VP doesn't want to be upstaged by a woman...เป็นวิธีที่แม่เก็บสิ่งประดิษฐ์ แต่ทิ้งบางอย่าง เพราะผู้บริหารคนใหม่ ไม่อยากให้ผู้หญิงได้หน้า WarGames: The Dead Code (2008)
Pimpkin dumped you for him.พิ้มคิ้น ทิ้ง แกไปหามัน Made of Honor (2008)
We will have... 2 fried dumplings, 2 of the wantons... and 6 of the fried 'pork-thingies'.เราจะเอา... ป่อเปี้ยทอด 2 ที่ เกี้ยว 2 ที่ แล้วก็เอาหมูทอดที่ๆมา6อัน Made of Honor (2008)
And you're right. You should dump that bozo. No question about it.คุณพูดถูกคุณควรจะทิ้งไอ้บื้อนั่นซะที ผมเห็นด้วย Burn After Reading (2008)
He dumps a body in the Chesapeake Bay.เขาทิ้งศพที่อ่าวเชสเซอร์พีคครับ Burn After Reading (2008)
The camera dumped a digital copy to the LAPD servers.กล้องส่งภาพมาที่ LAPD Pilot (2008)
- I'm in the dumpster already.- ทำไม - ก็ฉันโดดลงมาในถังขยะแล้วนี่ Pineapple Express (2008)
You're gonna dump me. So, fuck it, have a good time.ยังไงคุณก็จะทิ้งผมอยู่แล้ว งั้นก็ขอให้สนุกละกัน Pineapple Express (2008)
We're near the highway, the trucks can get really close, they dump the earth and cover all the water.ยอดเยี่ยม ฟรังโก้ 85 เมตรครับ Gomorrah (2008)
As they were dumping, two drums opened and spilled on a truck driver.ขับเป็นป่ะ ? ไม่เป็นสักคน Gomorrah (2008)
My father wants to say the dumping you're doing on our land isn't garbage.เราต้องการมากกว่าเดิม ลูกชายคุณอธิบายให้ฟังแล้ว Gomorrah (2008)
A year's gone by with this dumping?แต่เราต้องคุยให้จบ Gomorrah (2008)
We were thinking, is it possible to do more dumping?ใหญ่กว่าและรถบรรทุกเข้าง่าย แต่... Gomorrah (2008)
More dumping?หมายความว่าไง 100 ยูโร ! Gomorrah (2008)
We have another piece of land for other dumping sites.อย่าพูดแทรก Gomorrah (2008)
More dumping we do, faster the ground gets filled.คุณต้องเพิ่มราคาให้เรา อยากให้เขาเลิกทิ้งที่นี่ไง ? Gomorrah (2008)
Still 100 Euros per dumping.เอาน้ำให้เขาหน่อย Gomorrah (2008)
You have to increase the price of each dumping.ขอทำงานหน่อย Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dumpWhen the singer appeared on stage the audience gave him the Bronx cheer, because he dumped his wife for another woman.
dump"Look! Thanks to you I'm getting dumped all the time." "Oh? Isn't it just because of your everyday behaviour?"
dumpHe was dumped by his girlfriend.
dumpIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
dumpNo dumping of rubbish here!
dumpHumpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again.
dumpWhy don't you just call a spade a spade and admit that she dumped you for that American guy she met at the English school?
dumpShe got tired of his waffling and dumped him.
dumpThe truck dumped the sand on the ground.
dumpYou've just been down in the dumps.
dumpHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
dumpDon't be so down in the dumps. You just got dumped, that's all.
dumpJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.
dumpWhen she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.
dumpBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
dumpTrucks came and dumped big stones on the road, then some trucks with little stones, then some trucks with tar and sand, and finally a steam roller came and rolled it all smooth, and the road was done.
dumpYou were about to dump her flat out, weren't you?
dumpThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
dumpIn the blink of an eye the tennis-ball-sized dumpling had disappeared.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่มทุน[V] dump money to, Example: ผู้กำกับละครทุ่มทุนมหาศาลสำหรับละครเรื่องนี้ โดยยกกองถ่ายบินถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Thai definition: นำเงินจำนวนมากไปลงทุน
ม่อต้อ[ADJ] dumpy, See also: short and plump, squat, stocky, Syn. ซึ่งเตี้ยล่ำ, Ant. ซึ่งสูงโปร่ง, Example: ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องให้บริการลูกค้า ไม่ค่อยมีใครที่รูปร่างม่อต้อ
ม่อต้อ[V] be dumpy, See also: be short and plump, be squat, be stocky, Syn. เตี้ยล่ำ, Ant. สูงโปร่ง, Example: ถึงเธอจะม่อต้อ แต่ผมว่าเธอน่ารักดีนะ
เกี๊ยว[N] dumpling, Example: อาหารสร้างชื่อของร้านนี้ก็มีบะหมี่-เกี๊ยว ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดง, Count unit: ตัว, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีเป็นแผ่นห่อหมูสับเป็นต้น, Notes: (จีน)
เด๋อ[ADJ] clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เด๋อด๋า[ADJ] awkward, See also: clumsy, foolish, silly, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อ, เปิ่น, เร่อร่า, Example: คนแก่สามสี่คนจูงมือเด็กๆ หน้าตาเด๋อด๋า
ระบายสินค้า[V] release products, See also: release commodity, dump, Example: ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากอเมริการะบายสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่มากจากปลายปีก่อน, Thai definition: ขายสินค้าที่ตกค้างให้มากที่สุด
ซาลาเปา[N] steamed stuff bun, See also: steamed dumpling, Example: พี่ชอบกินซาลาเปา, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลี ปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม, Notes: (จีน)
กะหรี่ปั๊บ[N] curry puff, See also: fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing), Example: ที่มวกเหล็กมีกะหรี่ปั๊บอร่อยมาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ใช้แป้งสาลีห่อไส้ผสมผงกะหรี่ แล้วจับจีบคล้ายหอยแครง ทอดน้ำมัน
ทุ่มตลาด[V] dumping, See also: import goods in order to sell at lower price, Syn. ตีตลาด, Thai definition: นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติของสินค้านั้น อันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ทุ่มตลาด[V] dumping, See also: flood the market with, out down the price to get hold of the market, Syn. ตีตลาด, Example: เขาทุ่มตลาด ด้วยการออกสินค้าตัวใหม่ในราคาต่ำกว่าสินค้าคู่แข่ง, Thai definition: นำสินค้าจำนวนมากออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ
โละทิ้ง[V] discard, See also: dump, get rid of, reject, Example: บาลสร้างโรงจอดรถใต้ดินและโละทิ้งที่จอดรถบนดินตามถนนหนทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัมพ์[v.] (dam) EN: dump   
การทุ่มตลาด[n. exp.] (kān thumtalāt) EN: dumping   FR: dumping [m] (anglic.)
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton   FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
กองขยะ[n. exp.] (khøng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump   FR: tas d'ordures [m]
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky   
มอเตอร์[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat   FR: trapu ; râblé
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkhā) EN: release products ; release commodity ; dump   
ซึ่งเตี้ยล่ำ[adj.] (seung tīa lam) EN: dumpy   
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage   FR: vider les ordures
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject   
ทุ่มตลาด[v.] (thumtalāt) EN: dump ; flood the market (with/by)   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUMP    D AH1 M P
DUMPY    D AH1 M P IY0
DUMPS    D AH1 M P S
DUMPTY    D AH1 M P T IY0
DUMPED    D AH1 M P T
DUMPER    D AH1 M P ER0
DUMPING    D AH1 M P IH0 NG
DUMPLING    D AH1 M P L IH0 NG
DUMPSTER    D AH1 M P S T ER0
DUMPTRUCK    D AH1 M P T R AH2 K
DUMPSTERS    D AH1 M P S T ER0 Z
DUMPLINGS    D AH1 M P L IH0 NG Z
DUMPTRUCKS    D AH1 M P T R AH2 K S
ANTIDUMPING    AE2 N T AY0 D AH1 M P IH0 NG
ANTIDUMPING    AE2 N T IY0 D AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dump    (v) (d uh1 m p)
dumps    (v) (d uh1 m p s)
dumpy    (j) (d uh1 m p ii)
dumped    (v) (d uh1 m p t)
dumper    (n) (d uh1 m p @ r)
dumpers    (n) (d uh1 m p @ z)
dumpier    (j) (d uh1 m p i@ r)
dumping    (v) (d uh1 m p i ng)
dumpiest    (j) (d uh1 m p i i s t)
dumpling    (n) (d uh1 m p l i ng)
dumplings    (n) (d uh1 m p l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]
Absteuerbeschleuniger {m}dump valve [Add to Longdo]
Abzug {m}; Dump {m} [comp.]dump [Add to Longdo]
Auslistung {f}dump [Add to Longdo]
Autofriedhof {m}car dump [Add to Longdo]
Bums {m}; dumpfer Schlag; Knuff {m}thump [Add to Longdo]
Depot {n} [mil.]dump [Add to Longdo]
Dünnsäureverklappung {f}dumping of dilute acid (into the sea) [Add to Longdo]
Dumpingverbotsgesetz {n}antidumping [Add to Longdo]
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump [Add to Longdo]
Einleiten {n} von Substanzendumping of substances [Add to Longdo]
Entsorgung {f}dumping [Add to Longdo]
Entsorgungsplatz {m}dump; burial ground [Add to Longdo]
Entsorgungsunternehmen {n}dumping enterprise [Add to Longdo]
Kaff {n}; Dreckloch {n}; Sauladen {m}dump [Add to Longdo]
Kartoffelknödel {m} [cook.]potato dumpling [Add to Longdo]
Kippe {f}tip; dump [Add to Longdo]
Kipper {m} (LKW)dump truck [Add to Longdo]
Kipplaster {m}dumper truck [Add to Longdo]
Knödel {m}; Kloß {m} [cook.] | Knödel {pl}; Klöße {pl}dumpling | dumplings [Add to Longdo]
Leberknödel {f} [cook.]liver dumpling [Add to Longdo]
Leberknödelsuppe {f} [cook.]liver dumpling soup [Add to Longdo]
Material {n}; Werkstoff {m}; Stoff {m} | Materialien {pl}; Werkstoffe {pl}; Stoffe {pl} | eingeleitetes Material | fehlerhaftes Material | leitfähiges Material | nahvernetztes Materialmaterial | materials | dumped material | defective material | conductive material | post-cured material [Add to Longdo]
Mülldeponie {f}; Müllhalde {f}; Müllplatz {m}rubbish tip; rubbish dump [Add to Longdo]
Mülldeponie {f}; Müllhalde {f}; Schutthalde {f}(garbage) dump; waste disposal site; landfill (site) [Am.] [Add to Longdo]
Munitionslager {n}; Munitionsdepot {n}munitions dump [Add to Longdo]
Plumpheit {f}dumpiness [Add to Longdo]
Schütthöhe {f}dumping height [Add to Longdo]
Schuttabladen {n}dumping [Add to Longdo]
Schutthaufen {m}; Abfallhaufen {m}dump [Add to Longdo]
Semmelknödel {m} [cook.]bread dumpling [Add to Longdo]
Speicherauszug bei Fehlernerror analysis dump [Add to Longdo]
Speicherinhalt anzeigento dump [Add to Longdo]
Verkippung {f}dumping [Add to Longdo]
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea [Add to Longdo]
Verklappungszone {f}dumping area [Add to Longdo]
abladen; schütten; auskippen; fallen lassento dump [Add to Longdo]
seine Probleme bei jdm. abladento dump in sb. [Add to Longdo]
jdn. abschieben; jdn. loswerdento dump someone [Add to Longdo]
abziehen; dumpen [comp.]to dump [Add to Longdo]
ausgebenddumping [Add to Longdo]
ausgegebendumped [Add to Longdo]
jdn. von oben herab behandelnto dump on sb. [Add to Longdo]
depressiv seinto be down in the dumps [Add to Longdo]
dumpf aufschlagen; dröhnen; aufschlagen; aufprallento thud [Add to Longdo]
fallen lassento dump down [Add to Longdo]
lagern; stapeln [mil.]to dump [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest [Add to Longdo]
plump {adv}dumpily [Add to Longdo]
schwerfällig; stumpf; dumpf; trübe {adj}dull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch) [Add to Longdo]
オンラインダンプ[, onraindanpu] (n) {comp} online dump [Add to Longdo]
カーダンパー[, ka-danpa-] (n) car dumper [Add to Longdo]
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents [Add to Longdo]
コアダンプ[, koadanpu] (n) {comp} core-dump [Add to Longdo]
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish [Add to Longdo]
ゴミ捨て場[ゴミすてば, gomi suteba] (n) dump site [Add to Longdo]
ソーシャルダンピング[, so-sharudanpingu] (n) social dumping [Add to Longdo]
ダストボックス[, dasutobokkusu] (n) dust box; dumpster; skip [Add to Longdo]
ダンピング[, danpingu] (n) dumping; (P) [Add to Longdo]
ダンピング関税[ダンピングかんぜい, danpingu kanzei] (n) anti-dumping duties [Add to Longdo]
ダンピング症候群[だんぴんぐしょうこうぐん, danpingushoukougun] (n) dumping syndrome [Add to Longdo]
ダンプ[, danpu] (n,vs) (1) dump; (2) (abbr) (See ダンプトラック) dump truck; (P) [Add to Longdo]
ダンプカー[, danpuka-] (n) dump truck (wasei [Add to Longdo]
ダンプトラック[, danputorakku] (n) dump truck [Add to Longdo]
ダンプリスト[, danpurisuto] (n) {comp} dump list [Add to Longdo]
ダンプリング[, danpuringu] (n) dumpling [Add to Longdo]
バイナリダンプ[, bainaridanpu] (n) binary dump [Add to Longdo]
フルダンプ[, furudanpu] (n) {comp} full dump [Add to Longdo]
ブルー[, buru-] (adj-na,n) (1) blue (colour, color); (2) sad; down (in the dumps); (P) [Add to Longdo]
メモリーダンプ[, memori-danpu] (n) memory dump [Add to Longdo]
メモリダンプ[, memoridanpu] (n) {comp} memory dump [Add to Longdo]
為替ダンピング[かわせダンピング, kawase danpingu] (n) exchange dumping [Add to Longdo]
雲呑;饂飩[ワンタン, wantan] (n) (uk) wonton (Chinese dumpling) (chi [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
海洋投棄[かいようとうき, kaiyoutouki] (n) dumping at sea [Add to Longdo]
海洋投棄規制条約[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters [Add to Longdo]
吉備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 吉備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings [Add to Longdo]
死体遺棄[したいいき, shitaiiki] (n) abandoning a corpse; dumping a body [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] (n) {comp} postmortem dump [Add to Longdo]
捨て所[すてどころ, sutedokoro] (n) dumping spot; place to kill oneself [Add to Longdo]
捨て場;捨場[すてば, suteba] (n) dumping ground; dump [Add to Longdo]
捨売り;捨て売り;棄て売り[すてうり, suteuri] (n,vs) sacrifice sale; selling for a song; dumping [Add to Longdo]
小籠包[しょうろうぽう;ちょうろんぽう;しょうろんぽう, shouroupou ; chouronpou ; shouronpou] (n) variety of Chinese dumplings [Add to Longdo]
焼売[しゅうまい;シューマイ, shuumai ; shu-mai] (n) steamed meat dumpling (Chinese-style) (chi [Add to Longdo]
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1,vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
塵溜め;芥溜め[ごみため, gomitame] (n) dump; rubbish dump [Add to Longdo]
青菜に塩[あおなにしお, aonanishio] (exp) feeling sad or downhearted; down in the dumps [Add to Longdo]
掃き溜め;掃溜め(io);掃溜(io)[はきだめ, hakidame] (n) rubbish heap; garbage dump [Add to Longdo]
掃き溜めを漁る[はきだめをあさる, hakidamewoasaru] (exp,v5r) to rummage a dustbin; to pick a garbage dump [Add to Longdo]
草団子[くさだんご, kusadango] (n) mugwort-flavored rice dumpling (flavoured) [Add to Longdo]
草餅;草餠[くさもち, kusamochi] (n) (See 蓬餅) rice-flour dumplings mixed with mugwort [Add to Longdo]
団子[だんご, dango] (n) (1) dango; dumpling (usu. sweet); doughboy; (2) ball-shaped object; something round; (3) lump; group; bunch; knot; tight crowd [Add to Longdo]
団子屋[だんごや, dangoya] (n) dumpling store; dumpling seller [Add to Longdo]
摘入[つみれ, tsumire] (n) (uk) fish balls; fish dumplings [Add to Longdo]
投げ下ろす;投下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards [Add to Longdo]
投げ入れる[なげいれる, nageireru] (v1,vt) to throw into; to dump in together [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾倒[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out [Add to Longdo]
倾卸[qīng xiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to tip; to dump by tipping from a vehicle [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products) [Add to Longdo]
元宵[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings [Add to Longdo]
小笼包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, / ] steamed soup dumpling [Add to Longdo]
弹药库[dàn yào kù, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] ammunition dump [Add to Longdo]
抛下[pāo xià, ㄆㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to throw down; to dump; to abandon; thrown down [Add to Longdo]
抛售[pāo shòu, ㄆㄠ ㄕㄡˋ, / ] to dump (selling abroad more cheaply than cost price at home) [Add to Longdo]
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, / ] discard; dump [Add to Longdo]
水饺[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
水饺儿[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水餃|水饺, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
煎饺[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
矮墩墩[ǎi dūn dūn, ㄞˇ ㄉㄨㄣ ㄉㄨㄣ, ] pudgy; dumpy; stumpy [Add to Longdo]
矮胖[ǎi pàng, ㄞˇ ㄆㄤˋ, ] short and stout; dumpy; roly-poly [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, ] rice dumplings wrapped in leaves [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] rice dumpling; variant of 糉 [Add to Longdo]
糯米糍[nuò mǐ cí, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ ㄘˊ, ] rice cake dumpling; sticky rice cake; mochi cake [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] dumpling [Add to Longdo]
团子[tuán zi, ㄊㄨㄢˊ ㄗ˙, / ] dango (Japanese dumpling) [Add to Longdo]
自卸车[zì xiè chē, ㄗˋ ㄒㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] dump truck [Add to Longdo]
蒸饺[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
虾饺[xiā jiǎo, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄠˇ, / ] prawn dumplings [Add to Longdo]
锅贴[guō tiē, ㄍㄨㄛ ㄊㄧㄝ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings with meat filling [Add to Longdo]
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker [Add to Longdo]
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダンプ[だんぷ, danpu] dump (vs) [Add to Longdo]
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump [Add to Longdo]
メモリダンプ[めもりだんぷ, memoridanpu] memory dump [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
変更域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鈍い[にぶい, nibui] stumpf, traege, schwerfaellig, dumpf, truebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top