Search result for

ducken

(59 entries)
(1.2614 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ducken-, *ducken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ducken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ducken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duck.DuckenNobody's Fool (1994)
New pepperjack Turducken Slammer -- limited time only.ใหม่ ชีสผสมพริกไทย ไก่งวงสอดไส้สแลมเมอร์ มีจำกัดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
And everybody's loving the Turducken.แล้วทุกคนก็หลงรัก ไก่งวงสอดไส้ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Is in the Turducken Slammer at Biggerson's.มันอยู่ในไก่งวงสอดไส้ สแลมเมอร์ ของร้านบิ๊กเกอร์สัน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Before the turducken?เรื่องก่อนหน้าไก่งวงนั่นเหรอ? How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
The food additive that I've introduced into the Turducken has a near-100% rate of effectiveness.สารเจือปนในอาหาร ที่ผมได้แนะนำ อยู่ในไก่งวงสอดไส้มีประสิทธิภาพในอัตรา เกือบร้อยเปอร์เซนต์ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
I bet you no one will even notice, 'cause first, he's gonna dumb us all down with Turducken-style munchies.พนันได้เลยว่า ไม่มีใครคิดสงสัยหรอก เพราะเหตุผลแรก เขาจะหลอกพวกเรา ด้วยอาหารว่าง แบบเทอร์ดั๊กเค่น The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Yeah, they -- they look like like those Turducken people.ใช่ พวกเขา-- พวกเขาดูเหมือน... เหมือนพวกนั้น พวกไก่งวงย่าง There Will Be Blood (2012)
Like turducken?เหมือนกับ เทอร์ดัคเคนหรอ? Lady of the Lake (2012)
Come on, dodging!Runter! Du bist steif wie ein Kaktus! DuckenBomber (1982)
Move. Faster!Da musst Du Dich genauso oft duckenBomber (1982)
Duck!Ducken ist das A und O! Bomber (1982)
Sometimes them suckers... are hunkered down there pretty low you can't hardly see 'em.Manchmal ducken Sie sich so tief, dass man sie nicht sieht. The Border (1982)
Without me, you'd still be in the bush, dodging spears.Ohne mich würdest du dich noch immer im Busch vor Speeren duckenGoliath: Part 1 (1983)
Keep the right up. Bob and weave in there. Come on.Und ducken, ausweichen. Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
Duck.DuckenCity Heat (1984)
- Um, you'd better duck. Just in case.- Ähm, ducken Sie sich sicherheitshalber. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
- I better duck?- DuckenWelcome to America, Mr. Brand (1985)
Come on, come on, come on, come on, get down!Kommen Sie, ducken Sie sich! Steele in the Spotlight (1986)
I've been too busy ducking to count!Ich konnte beim Ducken nicht mitzählen! Steele on the Air (1986)
Keep your head down. Stay here.Ducken Sie sich und bleiben Sie hier. Crocodile Dundee (1986)
Duck down.Ducken Sie sich! Birth Day (1987)
You got time to duck?Hast du Zeit, dich zu duckenPredator (1987)
Stay down!DuckenThe Sicilian (1987)
Duck !DuckenTwins (1988)
- Nigger forgot to duck. That`s all.Der Nigger hat vergessen sich zu duckenGlory (1989)
- You shoulda ducked.- Sie hätten sich ducken sollen. K-9 (1989)
Our curriculum will be impotent if we sell out every time they threaten us.Wir sind machtlos, wenn wir uns bei jeder Drohung ducken! Wenn Sie reden, holen Sie mich dazu! Lean on Me (1989)
It ain't no law to duck.Es gibt kein Gesetz, sich zu duckenRocky V (1990)
Everybody ducks.Alle ducken sich. The Two Jakes (1990)
But keep your heads down.Aber ducken Sie sich trotzdem. My Mother's Castle (1990)
And kiss feet too? No thank you!Kreuzschmerzen leiden durch beständiges DuckenCyrano de Bergerac (1990)
Whο is it nοw, Lake?Ducken Sie sich, Lake. Wer ist es denn jetzt? Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Get ready to duck.Du musst dich duckenBlind Faith (1991)
All right, now, duck!Und duckenBlind Faith (1991)
We duck over there for cover, and when it blows, we're out of here.Wir ducken uns, und wenn sie explodiert ist, hauen wir ab. Hind-Sight (1991)
They called me old-fashioned for teaching "duck and cover"... but who's laughing now?Ich galt als altmodisch, weil ich das Ducken-und-Verstecken lehrte. Aber wer lacht nun? Homer Defined (1991)
They keep our heads down while his troops dig 30 yards of trench a day.Wir ducken uns, während seine Truppen 30 Yards am Tag weitergraben. The Last of the Mohicans (1992)
Duck!DuckenRobin Hood: Men in Tights (1993)
To duck.Dich zu duckenSacred Trust (1993)
My advice: Next time duck.Ein Rat... nächstes Mal duckenThe Crow (1994)
Can't figure it out.Der braucht sich doch bloß hinter irgendwas zu ducken und wir sind geliefert. Nobody's Fool (1994)
Next time, do that.- Das nächste Mal ducken Sie sich. Nobody's Fool (1994)
Keep your head down.Ducken Sie sich. Timecop (1994)
Ooh, I guess it's time for me to duck again.- Ich muss mich wohl wieder duckenHomer Loves Flanders (1994)
Ducking and weaving, up and down.Ducken und Hacken schlagen, hoch und runter. Bad Boys (1995)
Duck!Ducken! Komm. Clockers (1995)
Get down!Ducken Sie sich! Le jaguar (1996)
Duck.Ducken Sie sich. Soul Mates (1996)
Get down!DuckenFuture's End (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ducken {n}; Neigen {n} (des Kopfes)duck [Add to Longdo]
sich ducken; kauern; hocken | duckend; kauernd; hockend | geduckt; gekauert; gehockt | duckt; hockt | duckte; hockteto crouch | crouching | crouched | crouches | crouched [Add to Longdo]
ducken | den Kopf ducken (vor)to duck | to duck one's head (to) [Add to Longdo]
kauern; sich hocken; sich ducken | kauernd; hockend; duckend | gekauert; gehockt; geduckt | er/sie kauert; er/sie hockt sich | ich/er/sie kauerte; ich/er/sie hockte sich | er/sie hat/hatte gekauert; er/sie hat/hatte gehocktto cower | cowering | cowered | he/she cowers | I/he/she cowered | he/she has/had cowered [Add to Longdo]
kriechen; sich ducken (vor)to crouch (to) [Add to Longdo]
grinsen, ducken und wegrennenGD&R : grinning, ducking, and running [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ducken [dukən]
     to crouch
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top