Search result for

ducat

(52 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ducat-, *ducat*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coeducationn. สหศึกษา.
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist
educator(เอด'จุเคเทอะ) n. ผู้ให้การศึกษา,นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์, Syn. instructor
educatoryadj. เกี่ยวกับการศึกษา
general educationn. สามัญศึกษา
health educationสุขศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
ducat(n) เงินโบราณชนิดหนึ่ง
coeducation(n) สหศึกษา
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember your old Ducati?พ่อยังจำดูคาตี้คันเก่าของพ่อได้มั้ย TRON: Legacy (2010)
Apparently, it's an antique Wallachian ducat.งั้นมันก็เป็น เงินโบราณของพวกวัลลาเชี่ยน Shut Up, Dr. Phil (2011)
Pulling in them ducats. It's crazy.เรื่องเงินน่ะ บ้ามากเลย Cece Crashes (2011)
Yep, he's buying himself a new Ducati.ใช่ เขากำลังซื้อรถดูคาติให้ตัวเอง Number Crunch (2011)
Which could be a coincidence, except Matt had just bought himself a brand-new Ducati, paying cash.ซึ่งน่าจะเป็นเหตุที่เกิดในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ว่าแมทท์พึ่งจะซื้อดูคาติรุ่นใหม่ ด้วยเงินสด Number Crunch (2011)
I have an old Paul Smart Ducati, which is a nice little bike.มีมีรถพอล สมาร์ท ดูคาติตัวเก่า เป็นรถคันเล็กที่ดีมาก Episode #18.3 (2012)
I know what a Ducati is!ผมรู้ดูคาติเป็นอย่างไร Episode #18.3 (2012)
Yeah, Ducati. I have a Deus. Is it "Deuce" or "Day-us"?ใช่ ดูคาติ ผมมีดิอุส เขาเรียก"ดูส"หรือ"ดีอุส" Episode #18.3 (2012)
Look, if this is about the Ducati, no one saw me teleport it, bro.นี่ ถ้าเป็นเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ละก็ ไม่มีใครเห็นตอนฉันแอบไปจิกมานะ Son of Man (2014)
Then sell that piece of shit and get a Ducati.งั้นก็ขายซากรถนั่นแล้วไปซื้อดูคาติ Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ได้รับการศึกษา[v. exp.] (dāirap kānseuksā) EN: be educated   
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]
จิตวิทยาการศึกษา[n. exp.] (jittawitthayā kānseuksā) EN: educational psychology   FR: psychologie éducative [f]
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān kān seuksā) EN: education administration   
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng lūk) FR: éducation d'un enfant [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ducat    (n) (d uh1 k @ t)
ducats    (n) (d uh1 k @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ducat \Duc"at\, n. [F. ducat, It. ducato, LL. ducatus, fr. dux
   leader or commander. See {Duke}.]
   A coin, either of gold or silver, of several countries in
   Europe; originally, one struck in the dominions of a duke.
   [1913 Webster]
 
   Note: The gold ducat is generally of the value of nine
      shillings and four pence sterling, or somewhat more
      that two dollars. The silver ducat is of about half
      this value.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ducat
   n 1: formerly a gold coin of various European countries

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top