Search result for

dt

(82 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dt-, *dt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dtabbr. diphtheriatoxoid
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtr(ดีทีอาร์) ย่อมาจากคำ data terminal ready (แปลว่า ปลายทางพร้อม) หมายถึงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บอกให้รู้ว่า โมเด็ม (modem) พร้อม และสถานีปลายทางก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาได้แล้ว
dtsabbr. delirium tremens
dttabbr. diptheria tetanus toxoid
bedtimen. เวลานอน
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
breadth(เบรดธฺ) n. ความกว้าง -Id. (by a hair 'sbreadth แค่เส้นยาแดงผ่าแปด) -Conf.breath
breadthwaysadv. ตามกว้าง
breadthwiseadj. ตามกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
bedtime(n) เวลานอน
bloodthirsty(adj) กระหายเลือด,โหดร้าย
breadth(n) ความกว้าง
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
hundredth(adj) ที่ร้อย
hundredth(n) 1 ใน 100,อันดับที่ร้อย,ส่วนที่ร้อย
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
thousandth(adj) ที่พัน
thousandth(n) 1 ใน 1000,หลักพัน,ลำดับที่พัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DTD (document type definition)ดีทีดี (การนิยามชนิดเอกสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DTD (document type definition)ดีทีดี (การนิยามชนิดเอกสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DTE (data terminal equipment)ดีทีอี (บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DTH (direct to home)ดีทีเอช (รับตรงจากดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DT Vaccineวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก [การแพทย์]
DTP Vaccineวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's the DTS, isn't it?คุณไม่ได้ประสาท มันเป็นการลงแดงใช่ไหม Birthmarks (2008)
And the dts will cause her muscles to continue to twitch, even under sedation.และdtsทำให้กล้ามเนื้อเธอกระตุกตลอดเวลา Birthmarks (2008)
A phenarbital coma will not only allow us to inject the cyst, I'll treat the DTS.phenobarbital coma \ ไ่ม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉีดซีสมันใช้รักษาDTBirthmarks (2008)
- Given his rehab history, I'm voting DTS.ที่ได้ประวัติการบำบัดของเขามา ผมว่าเขาเมา Remains to Be Seen (2009)
I'm sorry to dturb you.ผมขอโทษที่รบกวนคุณ Bad Seed (2009)
There's a chance they'll send me to jail. I won't be able to dthe other....มีโอกาสที่หมออาจจะติดคุก และไม่สามารถทำให้อีกคนได้ You Don't Know Jack (2010)
You both owe me a DTS from your last trip.คณสองคนยังไม่ได้คืนอุปกรณ์ให้ฉัน จากงานคราวที่แล้วเลย Cyber Threat (2011)
Negative DT Six. The pattern is full.ลบ DT หก รูปแบบที่เต็มไปด้วย Captain America: The Winter Soldier (2014)
This one had pure D-Tubocurarine, DTC which we only found in him.ส่วนอันนี้มีสาร ดี-เทอร์โบเคอรารีน DTC ...ซึ่งเราพบในเลือดของเขา Basic Instinct (1992)
No. DTC is not a party drug.ไม่ใช่ DTC ไม่ใช่ยาสำหรับงานปาร์ตี้ Basic Instinct (1992)
Your friend, Dickie Pep says he sold you 15 milliliters of DTC last Thursday.เพื่อนของคุณ ดิ๊กกี้ เป็ป... ...บอกว่า เขาขาย DTC ให้คุณ 15 มิลลิลิตร เมื่อพฤหัสที่แล้ว Basic Instinct (1992)
The guy who said he sold her the DTC the judge found out he 'd perjured himself in another case and disqualified him as a witness.ผู้ชายคนที่พูดว่า เขาขาย DTC ให้เธอ... ...ผู้พิพากษาพบว่าเขาให้ความเท็จ ในข้อหาอื่น... ...และปลดเขาจากการเป็นพยาน แต่ผมพนันได้เลย Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dtThe all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.
dtAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาร์มสแทดเทียม[n.] (dāmsathaētthīem) EN: darmstadtium   FR: darmstadtium [m]
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]
ความกว้าง[n.] (khwām kwāng) EN: width   FR: largeur [f]
หนึ่งในพัน[X] (neung nai phan) EN: one in a thousand ; one thousandth ; very rare   
ผีเสื้อหางดาบลายขีด[n. exp.] (phīseūa hāng dāp lāi khīt) EN: Chain Swordtail   
ผีเสื้อหางดาบภูเขา [n. exp.] (phīseūa hāng dāp phūkhao) EN: Fourbar Swordtail   
ผีเสื้อหางดาบธรรมดา[n. exp.] (phīseūa hāng dāp thammadā) EN: Fivebar Swordtail   
ผีเสื้อมาควิสแถบตรง = ผีเสื้อมาร์ควิสแถบตรง[n. exp.] (phīseūa mākhwis thaēp trong) EN: Redtail Marquis   
ศตมวาร[n.] (satamawān) EN: the hundredth-day rite performed one hundred days after death but before cremation   
ส่วนกว้าง[n.] (suankwāng) EN: width ; breadth   FR: largeur [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DTI    (n) (d ii2 t ii2 ai1)
DTs    (n) (d ii2 t ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Stadt(n) |die, Städte| เมือง
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dt. : deutschGer. : German [Add to Longdo]
Dtzd. : Dutzenddoz. : dozen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti) [Add to Longdo]
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
クロイツフェルトヤコブ病[クロイツフェルトヤコブびょう, kuroitsuferutoyakobu byou] (n) Creutzfeldt-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三合一疫苗[sān hé yī yì miáo, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] DTP vaccination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
バンド幅[バンドはば, bando haba] bandwidth [Add to Longdo]
パルス幅[パルスはば, parusu haba] pulse width [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DT
     Display Terminal
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DT
     Distributed graphical user interface Toolkit (IBM, GUI, VM/ESA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top