Search result for

drosseln

(62 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drosseln-, *drosseln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drosseln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drosseln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Red handle's right in front. If that doesn't stop you... If that doesn't stop you, cut the four ignition switches.Wenn das nichts nützt... wenn das nichts nützt, drosseln Sie die vier Zündungen. Airplane! (1980)
Chewie, slow down.Chewie, Geschwindigkeit drosselnStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You figure it out, old boy!Soll ich ihn erdrosseln? - Dir wird schon was einfallen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
There's also gassing, throttling, stabbing, drowning, garrotting and ritual disembowelling, but they are uncommon in the UK.Natürlich gibt es noch Erhängen, Erdrosseln, Abstechen, Ertränken, Garottieren und rituelles Bauchaufschlitzen, aber das ist relativ unüblich in United Kingdom. The Death List (1981)
Reduce speed! Half speed ahead!Geschwindigkeit drosseln, mit halber Kraft. Fitzcarraldo (1982)
Heal them first, or it will not be worth my while to curb this boyish spirit of bravado.Lasst sie erst heilen, sonst verschwende ich meine Zeit damit, diesen Anflug von Mut zu drosselnIvanhoe (1982)
Either to slow down... or to maneuver around the obstacle.das Tempo drosseln oder das Hindernis umfahren. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Slow to one-half impulse power.Auf halbe Impulskraft drosselnStar Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Slowing to one-half impulse power.- Drosseln auf halbe Impulskraft. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Want me to slow down your power cycles for you?- Soll ich deine Kraftzyklen drosselnTRON (1982)
Vigilante groups strangling chickens.Hühner erdrosselnde Bürgerinitiativen. The Meaning of Life (1983)
Stand by to reengage rotors. Thrusters reversed. Speed, 700 knots.Triebwerke drosseln und bereithalten! Shadow of the Hawke (1984)
You may use it as much as you like to control your descent.Sie können damit die Geschwindigkeit drosselnA Class Act (1984)
I really don't think that Conrad is capable of strangling anyone.Ich denke, Conrad ist wirklich nicht in der Lage, jemanden zu erdrosselnTo Catch a Mongoose (1984)
Idle the engines Drop beneath the cloudsMotor drosseln. Wir gehen unter die Wolkendecke. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
You'd rather strangle her than ask her forgiveness.Du bist bereit, sie zu erdrosseln, nicht aber, ihr zu vergeben. Repentance (1984)
Okay, back to cruise.Geschwindigkeit drosselnDeadly Knightshade (1986)
We got to get 'em off our tail.Wir müssen das Tempo der Leute etwas drosselnA Prisoner of Conscience (1986)
She's going to Aubagne to sell my thrushes.Sie geht nach Aubagne und verkauft meine DrosselnManon of the Spring (1986)
Reduce closing speed.Geschwindigkeit drosselnStar Trek IV: The Voyage Home (1986)
Cause of death appears to be asphyxiation due to strangulation from a foreign object.Todesursache wohl Ersticken durch ErdrosselnA Cup of Time (1987)
I was tοld there may be a bοdy here and was asked tο find it.ErdrosselnAgatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I just wanna slow down, Bud.Ich möchte das Tempo drosseln, Bud. Wall Street (1987)
She hardly has the strength to strangle a man this size.Aber die arme Frau hat doch kaum die Kraft, einen Mann zu erdrosselnElementary, Dear Data (1988)
-And get a wire around my neck?- Damit Sie mich erdrosseln können? The Bourne Identity (1988)
You want to strangle yourself with the cord.Man will sich mit dem Kabel erdrosselnWomen on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
And don't ask me to compromise my morals.Und bitte mich nicht, meine Moralansprüche zu drosselnWanted: Dead or Alive (1989)
4 and 20 blackbirds baked in a crumble.24 Schwarzdrosseln, gebacken in einem Streusel. Four and Twenty Blackbirds (1989)
What's all this about blackbirds, Poirot?Was hat das mit Schwarzdrosseln zu tun? Four and Twenty Blackbirds (1989)
Steady.Jetzt das Tempo drosselnAmerican Ninja 3: Blood Hunt (1989)
- I do. Stop, while we can.Wir müssen das Tempo drosselnHiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Stealth approach, slow to one quarterimpulse power.Anflug drosseln. Auf ein Viertel der Impulsenergie runtergehen. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
He reported me to the council for having four thrushes under my bowler.Er hat mich denunziert, weil ich vier Drosseln in meinem Hut versteckt hatte. My Mother's Castle (1990)
Why do they complain?Was klagt dieser Haufen DrosselnCyrano de Bergerac (1990)
Can we shoot thrushes?Und Drosseln? Erlaubt ihr uns DrosselnMy Father's Glory (1990)
We'll probably get some thrushes, autumn starts today.Wir werden sicher ein paar Drosseln finden, denn heute ist Herbstanfang. My Father's Glory (1990)
I do know, when the blood burns, how prodigal the soul lends the tongue vows.Ja, Sprenkel für die DrosselnHamlet (1990)
Slow your rate of approach.Drosseln Sie Ihr Tempo. Identity Crisis (1991)
- And if he is telling the truth, Monsieur Cust could not have been on the beach at Bexhill between 12:00 and 1:00, strangling Mademoiselle Betty Barnard.Wenn das wahr ist, konnte Monsieur Cust nicht zwischen 0 Uhr und 1 Uhr am Strand von Bexhill sein, um Mademoiselle Barnard zu erdrosselnThe ABC Murders (1992)
There were the Bluebirds and the Robins.Die Drosseln und die Rotkehlchen. Spellbound (1992)
So instead of spending my time trying to learn to read I spent all my time beating up the Bluebirds.Statt also Lesen zu lernen, verschwendete ich Zeit damit, die Drosseln zu verhauen. Spellbound (1992)
Bring your speed back to 1-5-0.Geschwindigkeit drosseln auf 150. Cliffhanger (1993)
Impulse sustainer throttling down.Impulstriebwerk drosselnIf Wishes Were Horses (1993)
If the graviton field is feeding off the power we can cut its supply by shutting reactors.Wenn das Gravitonfeld von unserer Energie gespeist wird, können wir die Zufuhr durch Abschalten von Reaktoren drosselnQ-Less (1993)
You want to strangle me?Wollen Sie mich erdrosselnThe Nagus (1993)
And cut velocity now.Geschwindigkeit drosseln. Jetzt. Midnight on the Firing Line (1994)
Lucas, can you help with the throttles?Lucas, hilf mir beim DrosselnDead End (1994)
Adjust speed to let them catch up to us in 30 seconds.Tempo drosseln, damit sie uns in 30 Sekunden einholen. Whispers (1994)
Anyone can strangle someone in a bathtub, right?Es ist leicht, jemanden im Bad zu erdrosselnCopycat (1995)
We would have to slow down once within transporter range, giving the Kazon ample time to open fire.- Wir müssten das Tempo drosseln, dann hätten sie Zeit, zu feuern. Nicht unbedingt. Maneuvers (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drossel {f} [ornith.] | Drosseln {pl}thrush | thrushes [Add to Longdo]
Strangulierung {f}; Strangulation {f}; Erdrosseln {n}; Erwürgen {n} | Strangulierungen {pl}; Strangulationen {pl}strangulation | strangulations [Add to Longdo]
(Enthusiasmus) dämpfen; schwächen; abschwächen; drosseln; ersticken | dämpfend; schwächend; abschwächend; drosselnd; erstickend | gedämpft; geschwächt; abgeschwächt; gedrosselt; ersticktto damp; to dampen (enthusiasm) | damping; dampening | damped [Add to Longdo]
drosselnto restrict; to throttle [Add to Longdo]
drosseln; abdrosseln | drosselnd; abdrosselnd | gedrosselt; abgedrosselt | drosselt | drosselteto throttle | throttling | throttled | throttles | throttled [Add to Longdo]
erdrosseln | erdrosselnd | erdrosselt | erdrosselteto throttle | throttling | throttles | throttled [Add to Longdo]
erdrosseln; strangulieren | erdrosselnd; strangulierend | erdrosselt; stranguliert | erdrosselt; stranguliert | erdrosselte; strangulierteto strangle | strangling | strangled | strangles | strangled [Add to Longdo]
erdrosselndgarroting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  drosseln [drɔsəln]
     throttle; to restrict; to throttle
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Drosseln [drɔsəln] (n) , pl.
     bluebirds; robins; throstles; thrushes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top