Search result for

droops

(92 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droops-, *droops*, droop
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา droops มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *droops*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
droop[VI] ห่อเหี่ยว, See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ, Syn. fail, languish
droop[VT] อ่อนแอ, See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย, Syn. sag, swag, drop
droop down[PHRV] ก้มลงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline

English-Thai: Nontri Dictionary
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"and Huck, a ruin of drooping rags,ซึ่งอยู่ในชุดมอมแมม The Time Machine (2002)
This poem, drooping shy and unseen, that I always carry.กวีบทนี้ /ละทิ้งความไม่ไว้ใจและสิ่งที่มองไม่เห็น The Notebook (2004)
That means this one is slightly up and this one slightly drooping.นั่นหมายความว่าอันนี้ มันเล็กกว่า และอันนี้มันห้อยลงมาเล็กน้อย Unstoppable Marriage (2007)
He's right. This one's drooping.เขาพูดถูก อันนี้มันห้อยลงมา Unstoppable Marriage (2007)
"The way your eyelids droop."วิธีที่เธอหลบตา" Heyy Babyy (2007)
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
Droop it down! Droop it down! Decline!ว่างมันลง ว่างมันลง แย่แล้ว District 9 (2009)
- I'm not sure... - Droopy, lardy arse.ออกข้างไปนิด, ห้อยไปหน่อย ตามชั้นทันมั้ย? Everyone (2009)
When Roy's spirits are drooping, the problem is global.ถ้ารอยหดหู่ ก็ปัญหาก็บานเเบอะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Are these your droopy white granny panties,jacob?หรือนี่เป็นกางเกงในของย่านาย เจค็อบ? Throwdown (2009)
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น The Large Hadron Collision (2010)
Cheap suit and the... the bad breath and the droopy eyes.ชุดสูทราคาถูก แล้วก็... ลมหายใจเหม็น และสายตาห่อเหี่ยว Countdown (2010)
And I kept saying, hey, man, why are the eyes so droopy?แล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆ เลยเพื่อน ว่าทำไมนายถึงสายตาห่อเหี่ยวนัก? Countdown (2010)
Couple weeks, he'll droop and die.มันจะตรอมใจตาย Broad Daylight (2010)
- Does my chi look a little droopy?-ชิของฉันดูเหี่ยว ๆ ไปหน่อยไหม The Lies Ill-Concealed (2011)
Mind drifting, eyelids drooping, and...ปล่อยใจล่องลอยไป ปิดตาลงแล้ว... Suspicion Song (2011)
And we get all cold, shivery and everything starts feeling droopy.เราเริ่มหนาวจนตัวสั่น แล้วทุกสิ่งรอบๆเริ่มรู้สึกห่อเหี่ยว Inside Out (2015)
That way you can blame it on Dr. Droop or whoever.So kannst du es Dr. Droop anhängen oder wem auch immer. The Fleshy Part of the Thigh (2006)
Droopy says they been out doing ABGs.Droopy hat gesagt, dass sie unterwegs wären um IJGs zu begehen. Unknown Trouble (2009)
Airwhilka maur fleegle bingo drooper snrk!Hallo. Airwhilka maur fleegle bingo drooper snrk! Fry Am the Egg Man (2011)
Great, now he's gonna be moping around like Droopy Dawg on downers for...Klasse, jetzt wird er Trübsal blasen wie Droopy Dawg (=Cartoonfigur) auf Valium für... Tragical History (2011)
Droopsnout suffers from Duchenne muscular dystrophy and is incapable of having stabbed Erroll White to death.Droopsnout leidet an Duchenne-Muskeldystrophie und ist nicht in der Lage, Erroll White zu erstechen. One Watson, One Holmes (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย[V] droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
น้อมตัว[V] bow, See also: bend, lower, bob, droop, stoop, Syn. โน้ม, ค้อม, Example: เด็กๆ ควรน้อมตัวลงเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่
เสียกำลังใจ[V] despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น
เสียขวัญ[V] sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ
ตก[V] be crestfallen, See also: be sad, droop, Syn. จ๋อย, Example: เด็กนักเรียนคอตกเมื่อได้ฟังผลสอบแล้ว, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เป็นอาการแสดงว่า กลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง
ตูบ[V] droop, See also: hang down, Syn. หลบลง, หุบลง, Ant. ตั้ง, บาน, Example: ใบหูข้างหนึ่งของเขาแทนที่มันจะกางเป็นปกติ กลับตูบติดเชื่อมกับหนังศีรษะมาแต่กำเนิด
เฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, Syn. เหี่ยว, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ในกระถางเฉาเพราะเจ้าของไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำ
หลุบ[V] turn down, See also: hand down, droop, Syn. ลู่ลงมา, ปกลงมา, Example: ผมหลุบลงมาปกหน้า, หลุบปีกหมวกลงมา
หูตูบ[N] drooping ears, See also: looping ears, pendant ears, Ant. หูกาง, Thai definition: ใบหูตกห้อยลงมา (ใช้แก่หมา)
เศร้าใจ[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop, Syn. หดหู่, Example: ผมมองเห็นสภาพของเขาแล้วเศร้าใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ สาเหตุมักเป็นเพราะคนอื่น
สลด[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop, Syn. เศร้าใจ, เสียใจ, Example: ชายหนุ่มวัยรุ่นรู้สึกสลดเข้าไปในจิตใจทันทีเมื่อนึกถึงโลกอันมืดมิดของชายคนนั้น
เหี่ยว[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เฉา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, เต่งตึง, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวหมดแล้ว ช่วยเปลี่ยนใหม่ให้ด้วย, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง
เหี่ยวเฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เหี่ยว, เฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ที่ถูกถอนรากย่อมเหี่ยวเฉา ถ้าเอาลงปลูกในที่ดีๆ มีคนดูแลก็อาจรอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
หูตูบ[n.] (hū tūp) EN: drooping ears   
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīa kamlangjai) EN: despond ; droop ; be discouraged   FR: être découragé
ย้อย[v.] (yøi) EN: droop ; hang down loosely ; suspend   FR: pendre ; traîner

CMU English Pronouncing Dictionary
DROOP    D R UW1 P
DROOPY    D R UW1 P IY0
DROOPED    D R UW1 P T
DROOPING    D R UW1 P IH0 NG
WALDROOP    W AO1 L D R UW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
droop    (v) (d r uu1 p)
droops    (v) (d r uu1 p s)
drooped    (v) (d r uu1 p t)
drooping    (v) (d r uu1 p i ng)
droopingly    (a) (d r uu1 p i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungleichförmigkeitsgrad {m}; Gleichlaufschwankung {f}speed droop [Add to Longdo]
ermattento droop [Add to Longdo]
ermattetdroops [Add to Longdo]
ermattetedrooped [Add to Longdo]
herabhängenddroopy [Add to Longdo]
schlaffdrooping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるたる[, tarutaru] (adj-no) (col) droopy (e.g. of skin); drooping [Add to Longdo]
萎える[なえる, naeru] (v1,vi) to wither; to droop; to be lame [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
下がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
下垂[かすい, kasui] (n,vs,adj-no) drooping; hanging down [Add to Longdo]
君子蘭[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata) [Add to Longdo]
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep [Add to Longdo]
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura [Add to Longdo]
糸桜[いとざくら, itozakura] (n) droopy-branch cherry tree [Add to Longdo]
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility) [Add to Longdo]
垂り尾;しだり尾[しだりお, shidario] (n) drooping tail [Add to Longdo]
垂り穂[たりほ, tariho] (n) drooping ears (of grain) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
垂れ下げる[たれさげる, taresageru] (v1,vt) to hang (a curtain); to droop (a tail); to lower (a blind) [Add to Longdo]
垂れ目[たれめ, tareme] (n) drooping eyes [Add to Longdo]
垂纓;垂れ纓[すいえい(垂纓);たれえい, suiei ( sui ei ); tareei] (n) hanging tail (of a traditional Japanese hat); drooping tail [Add to Longdo]
打ち萎れる[うちしおれる, uchishioreru] (v1,vi) to droop; to be depressed [Add to Longdo]
天神髭[てんじんひげ, tenjinhige] (n) goatee; drooping moustache [Add to Longdo]
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending [Add to Longdo]
撓垂れる[しなだれる, shinadareru] (v1,vi) to droop [Add to Longdo]
鯰髭[なまずひげ, namazuhige] (n) drooping moustache [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī, ㄉㄧ, ] to lower (one's head); to let droop; to hang down; low; to incline; beneath; low [Add to Longdo]
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ, ] drooping; hanging low [Add to Longdo]
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, ] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair) [Add to Longdo]
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, / ] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears") [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top