Search result for

droben

(48 entries)
(1.2483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droben-, *droben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา droben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *droben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May I pick some ballgowns, perhaps, as well?Wenn Sie erlauben, suchen wir noch ein paar Abendroben für sie aus. The Bourne Identity (1988)
There was a time, every Saturday night, and they'd dress up in tuxedos and gowns and go down to our pavilion at Two Moon Junction and dance all night.Jeden Samstagabend gingen sie in ihren Smokings und Abendroben zum Pavillon bei Two Moon Junction und tanzten die Nacht durch. Two Moon Junction (1988)
So you were on a picnic, just the two of you, way up in the mountains.Ihr beide habt also gepicknickt. Hoch droben in den Bergen. Episode #1.1 (1989)
Toreador, oh, don't spit on the floor Please use the cuspidor That's what it's forToreador, spucke nicht auf den Boden, sondern in den Spucknapf drobenBart the Genius (1990)
He'll ask you up there if his wife and son are taken care of.Der fragt dich dort droben, hast du fur meine Frau und Sohn gesorgt? Saturnin (1994)
But 'tis not so above.Nicht so dort drobenHamlet (1996)
- Da droben?- Da drobenSchultze Gets the Blues (2003)
There`s one, up there.Da drobenHome on the Range (2004)
? I imagine the world above?"Ich stelle mir die Welt da droben vor Son of the Mask (2005)
? I imagine the world above?"Ich stelle mir die Welt da droben vor Son of the Mask (2005)
? I imagine the world above?"Ich stelle mir die Welt da droben vor Son of the Mask (2005)
My excitement from the top of someplace very high!Und meine Begeisterung von einem Gipfel brüllen, von ganz hoch drobenCars (2006)
Far up, In the cold and dark north -Weit droben, im dunklen, kalten Norden, lag das Reich Västra Götaland. Arn: The Kingdom at the End of the Road (2008)
I'm here if you need anything.Wenn noch was ist, ich bin drobenThe Holy Land of Tyrol (2010)
So, you are taking control of your life, even though all these decisions are made by politicians over there.Du übernimmst die Verantwortung in deinem Leben, obwohl alle diese Entscheidungen von Politikern dort droben gemacht werden. Just Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
"Putulle minibubble ambleDroben Boden Loden Play It Like Godard (2011)
The god of love sits aboveGott Amor dort droben kennt meinen Sinn Much Ado About Nothing (2012)
Oh, you mean on stars aboveAch, ihr alten Sterne droben Ted 2 (2015)
I have heard that up there, there are mountain trolls and gnomes.Ich habe gehört, bei euch dort droben... gibt es Berggeister und Gnome. Heidi (2015)
~ Now he smiles from the bar on the people below ~ ~ And one night he smiled on my love ~♫ Er lächelt von der Schaukel auf die Leute hinunter... ♫ ... und eines Abends auf meinen Schatz von drobenIt Happened One Night (1934)
He is a partaker of glory at present, Master Copperfield.Er weilt seit vielen Jahren droben im Licht, Master Copperfield. David Copperfield (1935)
There's a drop to drink!Es gibt was zu süffeln drobenJustin de Marseille (1935)
Above here, all growth, all life ends, and even here the monsoon reaches its insurmountable limit, this is where Gods and demons live.Dort droben wo alles Wachstum, alles Leben endet, wo selbst der Monsun seine unübersteigbare Schranke findet, wohnen Götter und Dämonen. Geheimnis Tibet (1943)
Only sixth formers may stay in town, and those who live at home, rather than up at the school.Nur die Primaner dürfen in der Stadt bleiben, und alle, die bei den Eltern wohnen, nicht droben in der Schule. Flying Classroom (1954)
While others had stayed up in school, writing letters, doing their homework, or working on presents, like these two fourth-graders.Wieder andere waren droben in der Schule geblieben, schrieben Briefe, erledigten Hausaufgaben oder arbeiteten an Geschenken. So zum Beispiel zwei Tertianer. Flying Classroom (1954)
Rock-a-bye baby on the treetopSchlaf ein, mein Baby Droben im Baum Lady and the Tramp (1955)
She'll buy some evening gowns, then you loan them to me.Sie wird Abendroben erwerben und Sie leihen mir dafür die Kleider. What a Woman! (1956)
- Is he still up there?-ist er noch drobenSissi: The Young Empress (1956)
Our Lord sits up high He is somewhat shyUnser Herr sitzt hoch droben Er ist etwas scheu The Seventh Seal (1957)
He was particularly smart aloft, especially in the t'gallant yards.Hoch droben in den weißen Segeln fühlte er sich am wohlsten. Lord Jim (1965)
You look happy to meet meSchaust herab Von dort droben The Sound of Music (1965)
You look happy to meet meSchaust herab Von dort droben The Sound of Music (1965)
You look happy to meet meSchaust herab von dort droben The Sound of Music (1965)
You look happy to meet meSchaust herab von dort droben The Sound of Music (1965)
You better tell your father that I checked all the soil tests, and I'm worried.Sagen Sie Ihrem Vater, dass ich... die Erdroben untersucht habe und mir Sorgen mache. The Chase (1966)
Together they fly high up in the sky.Sie fliegen zusammen droben am Himmel. Katerina Izmailova (1967)
Uh, there's a nice moon out tonight, Herr Kommandant.Droben am Himmel steht ein wunderschöner Mond, Kommandant. Watch the Trains Go By (1969)
- See that light? - Yon light?- Das Licht drobenHusbands (1970)
Yon English light heads blazing bright!Das Licht droben erfüllet die Nacht! Husbands (1970)
Well, it just seemed so high, above the clouds, above everything.Es war so hoch droben, über den Wolken, über allem. The House (1976)
He's in the upstairs room.Er ist droben im Zimmer. The Green Room (1978)
Gotta be goin' to that malt shop in the skyMuss los in den Malzladen droben im Himmel Grease (1978)
Up in the skies aboveDroben am Himmel Grease (1978)
She's up there all on her own.Und sie ist da droben. Ganz allein. The Anniversary (1979)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
drobenup there [Add to Longdo]
(hoch) oben; droben; empor; in der Höhe; über Deckaloft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  droben [droːbən]
     aloft; up there
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top