Search result for

dritter

(58 entries)
(1.6924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dritter-, *dritter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dritter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dritter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Third?DritterOne of Those Nights (2017)
SOLDIERS: Whoa.DRITTER UND VIERTER SOLDAT: The Prodigals (1980)
This is her third letter you have left unanswered.Das ist ihr dritter Brief ohne Antwort. Oblomov (1980)
And their third son, who was called André, was a bit simpleUnd ihr dritter Sohn, er hieß André, war ein wenig simpel. Every Man for Himself (1980)
Wiper, third class. Armando Moccia, sir.Putzer dritter Klasse, Armando Moccia, Sir. Herbie Goes Bananas (1980)
This is my third batch of sauce.Das ist mein dritter Versuch mit der Soße. Seems Like Old Times (1980)
He doesn't even have to win it, second or third place is enough.Das muss er noch nicht mal gewinnen. Zweiter oder Dritter Platz reichen. Spetters (1980)
Third up, out of chute number four, is the Glenboro Prison entry.Dritter aus Box Nummer vier, der Teilnehmer vom Glenboro-Gefängnis. Stir Crazy (1980)
My third husband, Stanley G. Olsen, was a certified shark.Mein dritter Ehemann, Stanley G. Olsen, war ein wahrer Tausendsassa. The Pearls (1981)
Calm down, you don't win a medal for finishing third.Du kriegst keine Medaille, wenn du als Dritter ins Ziel kommst. Gallipoli (1981)
-Third!- DritterHappy Birthday to Me (1981)
- MAN 3:- DRITTER MANN: Diner (1982)
Too bad you came back third class.Ist wirklich schade, dass du dritter Klasse gereist bist. Gandhi (1982)
He came third class.Er reist lieber dritter Klasse. Gandhi (1982)
Third floor.Dritter Stock. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
- Three, please.Dritter Stock bitte. Missing (1982)
It is their third apoplexy He/she has bad spot.Ihr dritter Schlaganfall. Sieht schlecht aus. The State of Things (1982)
- I'm gonna be on third.- Ich bin als Dritter dran. The King of Comedy (1982)
Then a third guy showed up... and he got her.Dann kam ein Dritter...und er bekam sie. Pauline at the Beach (1983)
Third floor, room at the end of the passage.Dritter Stock. Das Zimmer am Ende. The Scarlet and the Black (1983)
Act 3, Scene 1 .Dritter Akt, erste Szene. To Be or Not to Be (1983)
- I'm third then.- Ich DritterWinners & Sinners (1983)
While you two were squabbling, someone else moved in.Während ihr zwei euch streitet, freut sich ein DritterWinners & Sinners (1983)
Tartars 3rd brother- Verdammte Tartaren! - Dritter Bruder! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
3rd brotherDritter Bruder! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
First and third beats.Erster und dritter Schlag. Amadeus (1984)
A third lonely guy, with a view below '(he East River, opened his window and drowned.Ein dritter einsamer Typ, der auf den East River sah, öffnete das Fenster und ertrank. The Lonely Guy (1984)
Ball three.Dritter Ball. Popcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
Strike three.Dritter Strike. Popcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
Strike three.Dritter Strike. Brewster's Millions (1985)
- Strike three, you're out!Dritter Strike, Sie sind raus. Brewster's Millions (1985)
Third offense, I'll have to send someone to rape your wife.Dritter Verstoß: Ihre Frau wird von jemandem vergewaltigt. Cat's Eye (1985)
and third, number five.Zweiter, Nummer zwei, und Dritter, Nummer fünf. A View to a Kill (1985)
and third number five, Cooper Girl.und Dritter, Nummer fünf, Cooper Girl. A View to a Kill (1985)
No.Es gibt keine Abdrücke DritterBaby Blues (1986)
Apparently at turn two someone spun.Frank Tappert, sein Vater, an dritter Stelle. Florence Italy (1986)
Third seat on the right.Dritter Platz rechts. Big Trouble (1986)
- 36, third floor.- Raum 3 6, dritter Stock. Ginger and Fred (1986)
- My third son is called Guilford.- Mein dritter Sohn heißt Guilford. Lady Jane (1986)
Now it's Double Trouble making a move on the outside rail... and Practice right behind.Und er geht als Sieger durch's Ziel! Fins als Erster, gefolgt von Toscanini, und als Dritter... Short Circuit (1986)
Three months of Vulcan exile.Dritter Monat auf Vulkan im Exil. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
And I can either argue with you about something Mother Washington got third-hand from her blabbermouth grandson, who doesn't have anything better to do in this life than run around badmouthing people who never had any trouble with the law, which is more--Und wir können darüber streiten, was Mutter Washington aus dritter Hand von ihrem Enkel gehört hat, der nichts Besseres zu tun hat, als Leute schlecht zu machen, der nie Ärger mit dem Gesetz hatte... A Song of Songs (1987)
Third floor.Dritter Stock. With Love, the Claus (1987)
You're playing third, Kelly.Du spielst an dritter Position, Kelly. Oh Daddy. How Do You Spell Revenge? (1987)
Third floor, coming up.Dritter Stock kommt gleich. Bad Timing (1987)
It'sBailey Boy in the lead, with Darling Kim second,Bailey Boy liegt vorne, Darling Kim ist Zweiter. Mama's Problem Dritter, dann Satin Lover. Born to Walk (1987)
Lost all the scummy third-class labourers... but I've got some great samples...Wir haben all unsere schäbigen Mitarbeiter dritter Klasse verloren aber ich habe ein paar großartige Proben. Bad Taste (1987)
'The General was second and Marshall's Madness came third.'General kam als Zweiter ins Ziel, Marshalls Madness als DritterBeverly Hills Cop II (1987)
Suggestion 2 -Dritter Vorschlag... Varsity Drag (1988)
And third-in-command of the Enterprise.Dritter Commander der Enterprise. Home Soil (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dativ {m}; dritter Falldative; dative case [Add to Longdo]
Dritte {m,f}; Dritter [jur.]third-party [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
dritte; dritter; drittes; 3.third; 3rd [Add to Longdo]
sich als Dritter platzieren; sich als Dritter plazieren [alt]to be placed third [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
第三者[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dritter [dritr]
     third
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top