Search result for

dritten

(57 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dritten-, *dritten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dritten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dritten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the 3rd floor.Im dritten Stock. Montparnasse 19 (1958)
Going... Going... Gone.Zum ersten, zum zweiten, zum drittenDip in the Pool (1958)
We've been up and down this highway three times.Jetzt fahren wir zum dritten Mal über die Autobahn. Elevator to the Gallows (1958)
That 24-pounder in the Number Three Battery there needs raising'.Der 24-Pfünder in der dritten Batterie muss angewinkelt werden. The Buccaneer (1958)
Only after the second or third time I saw, how the changed motor-numbers.Erst beim zweiten oder dritten Mal habe ich gesehen, wie sie die Motornummern umgestanzt haben. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
I only fai... failed the o... oral exam.- Ich rasselte bloß im Mündlichen durch. Nur im Mündlichen. - Zum dritten Mal. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Do you remember the scurrilous campaign against a Third Republic minister?Erinnern Sie sich an eine skurrile Kampagne gegen einen Minister der Dritten Republik? Two Men in Manhattan (1959)
Is a three-year man too good to clean latrines?Bist du dir im dritten Jahr zu gut dafür? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Third, but simple Pvt.Im dritten, aber einfacher Soldat. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Lt. Nonaka will command Platoon III.Ich stehe der dritten Sektion vor. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
When you hear the third quarter, get!Beim dritten Zeichen kommen Sie zurück. On the Beach (1959)
Three:..- Drittens... Operation Petticoat (1959)
I'll keep the third platoon in reserve until we get up there.Ich behalte den dritten Zug als Reserve, bis wir oben sind. Pork Chop Hill (1959)
What about the third platoon?Was ist mit dem dritten Zug? Pork Chop Hill (1959)
- What about the third platoon?- Was ist mit dem dritten Zug? Pork Chop Hill (1959)
You'd better bring up the third platoon, Joe.Du solltest den dritten Zug einsetzen, Joe. Pork Chop Hill (1959)
No sense saving the third platoon just to bury us, Joe.Was nützt es, den dritten Zug zu schonen, wenn wir hier ins Gras beißen, Joe. Pork Chop Hill (1959)
OK, now you can bring up the third platoon.OK. Sie können jetzt den dritten Zug holen. Pork Chop Hill (1959)
- The third platoon.- Dem dritten Zug. Pork Chop Hill (1959)
I'll keep the third platoon in reserve until we get up there.Ich behalte den dritten Zug als Reserve, bis wir oben sind. Pork Chop Hill (1959)
What about the third platoon?Was ist mit dem dritten Zug? Pork Chop Hill (1959)
- What about the third platoon?- Was ist mit dem dritten Zug? Pork Chop Hill (1959)
You'd better bring up the third platoon, Joe.Du solltest den dritten Zug einsetzen, Joe. Pork Chop Hill (1959)
No sense saving the third platoon just to bury us, Joe.Was nützt es, den dritten Zug zu schonen, wenn wir hier ins Gras beißen, Joe. Pork Chop Hill (1959)
OK, now you can bring up the third platoon.OK. Sie können jetzt den dritten Zug holen. Pork Chop Hill (1959)
- The third platoon.- Dem dritten Zug. Pork Chop Hill (1959)
- There's a dog running in the third.- Da ist ein Hund im dritten Rennen. Some Like It Hot (1959)
After that happened the next morning, I started writing my diary in the third person singular, such as:Nach diesem Abend... fing ich am nächsten Tag an, ein Tagebuch... in der dritten Person Singular zu schreiben. Ungefähr so: Suddenly, Last Summer (1959)
I'd go to a faraway end of the beach and write post cards and letters and keep up my third person journal until it was time to meet him outside the bathhouses on the street.Ich setzte mich weit weg an ein abgelegenes Ende des Strandes... schrieb Postkarten und mein Tagebuch in der dritten Person... bis es Zeit wurde, ihn draußen vor der Badeanstalt zu treffen. Suddenly, Last Summer (1959)
IN THE CASE OF CARL LANSER, FRMER KAPITAN LEUTNANT, NAVY OF THE THIRD REICH THIS IS THE PENALTY.Und im Falle von Carl Lanser, ehemals Kapitän Leutnant, Marine des Dritten Reichs, ist dies die Strafe. Judgment Night (1959)
I work for the doctor on the fourth floor.Ich arbeite bei dem Arzt im dritten Stock. Classe Tous Risques (1960)
My client received his third letter from The Red Circle.Er bekam heute den dritten Brief vom Roten Kreis. The Red Circle (1960)
Friends, do you have wobbly dentures?Freunde, wackeln eure DrittenThe Apartment (1960)
And this man was then shot dead by another chap.Und dieser Mann wurde dann von einem Dritten erschossen? The Terrible People (1960)
Thirdly... one can argue the justice of Arab claims on Palestine... just as one can argue the justice of Jewish claims.Drittens sind die Ansprüche der Araber auf Palästina ebenso gerechtfertigt wie die Ansprüche der Juden. Exodus (1960)
He ruined two men gambling one evening. And killed another one at 5 o'clock the following morning.Er hat an einem Abend zwei Männer beim Spiel ruiniert... und einen dritten Mann am nächsten Morgen um fünf Uhr getötet. The Grass Is Greener (1960)
Didn't pay up?Warum brachte er den Dritten um? The Grass Is Greener (1960)
And if we don't get him quickly, there'll be a third unsolved murder to report to the commissioner.Wenn wir uns nicht beeilen, gibt es bald einen dritten Mordfall. Peeping Tom (1960)
- Fourth floor- Im dritten Stock. Purple Noon (1960)
For the third time, seven and red.Zum dritten Mal, Sieben auf Rot. Seven Thieves (1960)
It is between the first and the third.Die Entscheidung fällt zwischen der Ersten und der DrittenThe Story of Ruth (1960)
FRANKLIN, THAT'S THE THIRD TIME YOU'VE CASHED A CHECK.Franklin, du hast zum dritten Mal einen Scheck eingelöst. The Fever (1960)
And three...Und drittens-- The Guns of Navarone (1961)
What's left of the third is over there, in front of the Henry III chest.Was vom dritten bleibt, steht da vor der hübschen Henri-III.-Anrichte. The Lions Are Loose (1961)
Will you allow me to take up the challenge, sire? I know of no knight more worthy than you, my dear Neville.Falls Neuville zwei Kämpfer wirft, stellt ihm einen dritten Gegner! The Miracle of the Wolves (1961)
We'd have to pick up another man.Wir brauchen einen dritten Mann. The Misfits (1961)
We need a third man.Wir brauchen einen DrittenThe Misfits (1961)
In comedy, as in tragedy, late in Act Three, the heroine hesitates. Her Fate is in the balance.In Komödien und Tragödien erlebt man am Ende des dritten Aktes stets eine zaudernde Heldin, deren Schicksal sich entscheidet. A Woman Is a Woman (1961)
Have you ever thought there might be a third road?Haben Sie schon mal an einen dritten Weg gedacht? Wild in the Country (1961)
It's the third time he's called.Er ruft schon zum dritten Mal an. Wild in the Country (1961)

German-Thai: Longdo Dictionary
drittenที่สาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral [Add to Longdo]
Highschool-Schüler {m} im dritten Jahrjunior [Am.] [Add to Longdo]
drittens {adv}thirdly [Add to Longdo]
Am ersten Tag ein Gast, am dritten Tag eine Last.The first day a guest, the third day a pest. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top