Search result for

drein

(59 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drein-, *drein*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drein มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drein*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's because the sun is going to meet the moon, but cannot see it and frowns.Weil die Sonne dem Mond entgegen kommt und ihn dabei nicht sieht, so schaut sie finster drein... Oblomov (1980)
And what's more, you're not a woman.Und obendrein bist du keine Frau. La Cage aux Folles II (1980)
He whets his knife today, sharp for the foray. Soon he will shear a path. And we must bear his wrath.Jetzt wetzt er das Messer, es schneid' schon viel besser ... bald wird er drein schneiden, wir müssen's erleiden. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
There is a Grim Reaper whose name is Death, with powers from Almighty God. Soon he will begin to reap.Es ist ein Schnitter, der heisst Tod hat Gewalt vom grossen Gott bald wird er drein schneiden. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Get me some 3-0 nylon on a...Geben Sie mir mal ein paar Dreinull-Nylons und, äh... Und eine... - Und eine Dreier-Nadel. Halloween II (1981)
Huh. Well, I always just thought if you see somebody without a smile, you give 'em yours.Ich sage immer, wenn jemand griesgrämig dreinschaut, The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
If you see somebody without a smile, give 'em yours."Wenn jemand griesgrämig dreinschaut, lächle ihn an." The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
And a terrific-lookin' one at that.Und obendrein eine sehr attraktive. Trail of the Pink Panther (1982)
Only you got a look in your eye... like you haven't been fucked in a year!Aber du siehst drein, als hättest du seit einem Jahr nicht mehr gefickt! Scarface (1983)
And so handsome, too.- Und obendrein sieht er glänzend aus. One Deadly Summer (1983)
You see each young lady invites her own special cavalier, and I have taken the liberty of inviting a handsome and able young man for you.Ich würde vorschlagen, dass jede von euch sich ihren Lieblingsfreier schnallt. Obendrein habe ich mir erlaubt, einen gut aussehenden, starken jungen Mann für dich einzuladen. Fanny Hill (1983)
Look alert, there.Etwas wacher dreinschauen. The Ice Pirates (1984)
And a gorgeous wife.Und obendrein haben Sie eine prächtige Frau. Babée. Rive droite, rive gauche (1984)
A precious girl, and kind too.Ein hübsches Mädchen, und obendrein noch lieb. Asterix and Caesar (1985)
I'm giving you my top assistant. You'll be in good hands.Obendrein bekommt ihr noch Unterstützung von meinem besten Assistenten. My Lucky Stars (1985)
Guys, they look really pissed off!Leute, die schauen böse dreinThe Goonies (1985)
♪ with this blank expression on our face ♪So dumm dreinschauen Morons from Outer Space (1985)
You name the costumes, we'll provide the hats.Ihr bekommt von uns - die Kostüme und obendrein noch die Hüte! Water (1985)
11 billions and they cut his little finger mailed to his beautiful wife.1 1 Milliarden Lire Lösegeld. Und obendrein wurde der abgeschnittene kleine Finger seiner Linken seiner bildschönen Ehefrau zugeschickt. Ginger and Fred (1986)
We salute, do an about face, double-time back to the boom-boom garbage dump where we get the clap, and the drip, and the crabs and a generally poor attitude towards the female of the species.Wir salutierten, blickten schuldig drein, flitzten in den nächsten Dreckspuff, in dem wir uns Tripper und Filzläuse holten, und ausserdem auch eine schlimme Einstellung gegenüber Weibern. Heartbreak Ridge (1986)
Besides, we'd run out of petrol.Und obendrein war uns das Benzin ausgegangen. The Sacrifice (1986)
That reporter would've shelled out a few bucks, and gotten the lion's share of the credit, a five-figure salary, and a big news job.Die Reporterin hätte 'n bisschen was ausgespuckt, aber den Löwenanteil an Ansehen und Geld hätte sie gekriegt und 'n tollen Job obendreinPsycho III (1986)
Yeah, so I'll need first and last and a cleaning deposit.Ja, die erste und letzte Monatsmiete und eine Kaution für die Endreinigung. Heavy Date (1987)
Where? Milwaukee.Sie blicken dumm genug drein, aber sie sind nicht perfekt. Al Loses His Cherry (1987)
Don't look so broken-hearted.Schauen Sie nicht so unglücklich dreinCherry 2000 (1987)
Yes, that you would provide a free set of storm windows with the sale of aluminum siding.Die Fenster wären eine Dreingabe zur Seitenwandung. Tin Men (1987)
And for this good, wonderful juicy stew.und dass du uns auch noch obendrein diesen wunderbar riechenden Eintopf beschert hast. Also, wir bleiben in Verbindung. They Call Me Renegade (1987)
Oh. This move is a big mistake.Niemand in meinem Büro ist mit seinem Parkplatz zufrieden, und obendrein musste ich heute auch noch jemanden feuern. Movin' Out (1988)
Well, the first thing you can do is look less scared.Na ja, zuerst einmal können Sie weniger beängstigt dreinschauen. Country Doctor (1988)
Go to Morty's for shoes, where they have much cuter salesmen, and younger too.Für Schuhe gehe ich zu Morty's. Da haben sie viel süßere Verkäufer... und jüngere obendreinThe Great Escape (1988)
But if you lose, you not only leave town graciously, you promise never to come back to Beaumont-sur-Mer again.Wenn Sie verlieren, verlassen Sie die Stadt und versprechen obendrein, sich hier nie mehr blicken zu lassen. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
He raped me standing up.Er hat mich vergewaltigt und obendrein im Stehen. Erik the Viking (1989)
On top of everything else, I think I'm getting my period.Und obendrein krieg ich meine Tage. Fletch Lives (1989)
The child bride in question is 13 years of age, and furthermore, she's his cousin.Die Kindsbraut ist in Wirklichkeit erst 13 und obendrein seine Cousine. Great Balls of Fire! (1989)
Plus he's married, too.Obendrein ist er verheiratet. Harlem Nights (1989)
Besides, they are all fresh.Und obendrein sind ihre Männer frisch und ausgeruht. Henry V (1989)
The police called to say he is nowhere to be found and neither is his clients' money.Die Polizei hat gestern angerufen und gesagt, dass er verschwunden ist. Und obendrein ist das Geld seiner Klienten auch "perdu." Postcards from the Edge (1990)
And an empty one.Ein saudoofer obendreinPeggy Turns 300 (1990)
I'm allergic too.Ich bin obendrein Allergiker. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
I know you don't like him.Missfällt er Ihnen, finden Sie sich drein." Cyrano de Bergerac (1990)
New and a bit alarmingNun blick ich ganz erstaunt drein Beauty and the Beast (1991)
I'll be cooking again Be good-looking againIch werd Koch wieder sein und ein Beau obendrein Beauty and the Beast (1991)
It was clean, it was legal. You saved your own life.Es war legal, und obendrein hast du noch dein Leben verteidigt. The Indian Runner (1991)
Since it's the 90s, you don't just smack a guy in the face.Heutzutage schlägt man nicht einfach dreinThe Last Boy Scout (1991)
He writes poetry, paints in oils and water, plays the piano at competition level all the while maintaining unlimited skills in math and physics.Er schreibt Gedichte, malt Ölgemälde und Aquarelle, spielt ausgezeichnet Klavier und besitzt obendrein enorme Fähigkeiten in Mathematik und Physik. Little Man Tate (1991)
Then on top of that I got five undercover ABC guys circulating.Und obendrein laufen hier fünf Undercover-Leute von der ABC rum. Little Man Tate (1991)
YOU CAN CHECK THE COUCH CUSHIONS, OR FIND SOMEONE WHO'S A SOFT TOUCH, LOOK REAL CUTE,Schau hinter den Sofakissen oder finde jemanden mit einem weichen Herzen und blick niedlich drein und sag: Stephanie Gets Framed (1991)
By the time the rest of the pack catches us, we'll have won the race and mowed the infield.Bis uns der Rest eingeholt hat, haben wir das Rennen gewonnen und obendrein den Rasen gemäht. Mow Better Blues (1991)
- And on top of that, had the indignation... - Whoo. ...to call me, of all people, Good-time Cholly...Und obendrein besaß sie noch die Frechheit und nannte mich, den mit Abstand spendabelsten Menschen, einen geizigen schwarzen Mistkerl. Malcolm X (1992)
Goddamn FBI to top it all off.Und obendrein noch vom FBI. Thunderheart (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDREINI    AA0 N D R EY0 IY1 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endreinigung {f}final cleaning [Add to Longdo]
dreinschlagento lay about one [Add to Longdo]
hintereinander gehen; hintereinander dreingehento walk one after another [Add to Longdo]
noch dazu; obendreininto the bargain [Add to Longdo]
obendrein; noch dazubut [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
澄ます[すます, sumasu] klaeren, (Ohren) anstrengen, ernst_dreinschauen, gleichgueltig_dreinschauen, unschuldig_dreinschauen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Drein \Drein\, v. i.
     To drain. [Obs.] --Congreve.
     [1913 Webster] Dreinte

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top