Search result for

dreien

(50 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreien-, *dreien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dreien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dreien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's he gonna do with the three of us?Was soll er denn mit uns Dreien anfangen? Don't Go Near the Park (1979)
Two out of three.Zwei von dreienCoal Miner's Daughter (1980)
Three threes and two sixes, that's a full house.Drei Dreien und zwei Sechsen, das ist ein Full House. Stripes (1981)
It's one of these three, I'm sure.Es ist einer von den dreienThe Dark Crystal (1982)
We'll settle it later!Ich schlief damals mit euch DreienThe ComDads (1983)
- Kirwill, Valerya and Kostia?- Von den dreien? - Genau. Gorky Park (1983)
You wanna try for three?Wollen Sie's mit dreien aufnehmen? Lone Wolf McQuade (1983)
No, i think the best and The most efficient way Of unraveling omega Is to turn one of these three. Then, you get a very Powerful reaction:Ich glaube, die wirkungsvollste Methode, um Omega zu knacken, ist, einen von diesen dreien umzudrehen. The Osterman Weekend (1983)
We started with three.Es begann mit dreienTo Be or Not to Be (1983)
Except the three of us.Außer uns dreienTeil 6 (1984)
Michael, I don't know where you come from.Aber ich komme mitten aus dem mittleren Westen. Ich war das mittlere Kind von dreienA Good Knight's Work (1984)
Two accidents with a connection is one thing, but three in a row... lead me to believe that there's a great deal more involved... than mere coincidence.Zwei ähnliche Unfälle gibt es schon mal. Aber bei dreien komme ich auf die Idee, dass das kein reiner Zufall gewesen sein kann. Was meint die Polizei dazu? Custom Made Killer (1985)
But I really have nothing to say to all three of you right now. Okay.Aber augenblicklich habe ich allen dreien von Ihnen nichts zu sagen. Knight Song (1985)
Of all of us, I thought I'd be the one most equipped to handle... whatever it is that's happened.Ich hab mir gedacht, von uns dreien würde ich am besten damit fertig. The Quiet Earth (1985)
To all three of you.Zu euch dreienJonathan Smith Goes to Washington (1986)
Um, they robbed the bank. However, um... two of the three eventually died from the excitement of it all.Die Bank konnten sie zwar ausrauben, aber zwei von den dreien starben schließlich an der ganzen Aufregung. Steele Blue Yonder (1986)
Now he's got us for sure.Jetzt kann er uns gleich mit den dreien schlagen. In a Glass Cage (1986)
All three of them.Allen dreienAbout Last Night... (1986)
Three, Max. Only three.Mit dreien, Max, nur mit dreienFirewalker (1986)
- I'll knock with three.Ich klopfe mit DreienDirty Dancing (1987)
Two down, one to go, my friend!Damit wären zwei von dreien erledigt! Rage of Honor (1987)
Where does that leave the three of us?- Was wird dann aus uns dreienRaising Arizona (1987)
Certainly not with you three around.Mit euch dreien sicher. The Witches of Eastwick (1987)
Clarence Stone, an inmate of the Maceo Institute died in a fall this evening, the first of three who will perish by 11:55 tonight.Clarence Stone aus der Maceo-Klinik kam heute bei einem Sturz ums Leben. Er ist der Erste von Dreien, die vor 23:55 Uhr den Tod finden. And Now the News (1988)
Threes and nines.Dreien und Neunen. The Tenth Man (1988)
I was actually doing quite well for a while.Für eine Weile schlug ich mich ganz gut mit den dreienSamaritan Snare (1989)
It was all three, Dad.Auf allen dreien, Papa. Parenthood (1989)
These three are strong. This will be quite a challenge.Es besteht eine starke Verbindung zwischen den dreienStar Trek V: The Final Frontier (1989)
You know, Charles, sometimes... ..three's not a crowd.Wissen Sie, Charles, manchmal ist bei Dreien keiner zu viel. Marked for Death (1990)
One out of three.Nur einer von dreienPostcards from the Edge (1990)
The three of us? Yeah, all three.Mit uns dreienAmerican Ninja 4: The Annihilation (1990)
We were d. Iscuss. Ing three at a t.Wir reden darüber, wie es mit dreien ist. Havana (1990)
Take them away!Stellt den dreien das Gefängnis vor. Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
She's cool.Sie hat's nur gern mit dreien, weil sie 'n Weilchen braucht, um sich warmzulaufen. My Own Private Idaho (1991)
I study mice as hard as Randy does - he gets As and I get Cs.Er kriegt die Einsen und ich die DreienReach Out and Teach Someone (1991)
Because you're not one ofthree men.Weil Sie nicht einer von dreien sind. Medicine Man (1992)
So, contestants, good luck to you. Let's play the first round.Viel Glück, Ihnen dreienWhite Men Can't Jump (1992)
All threes.Lauter DreienCause and Effect (1992)
First we get a three and then three of a kind.Zuerst bekamen wir Dreien, und dann dreimal die gleichen Karten. Cause and Effect (1992)
All threes.Lauter DreienCause and Effect (1992)
If that were true, what could three indicate?Wenn das stimmt, worauf könnten die Dreien hindeuten? Cause and Effect (1992)
But I find the same thing in all three.Aber ich fand dasselbe bei allen dreienSchisms (1992)
Like with these three over there.Wie bei den dreien da drüben. Mr. Jones (1993)
What about these over here?Was ist mit denen dreien da drüben? Mr. Jones (1993)
That's two out of three.Das sind schon zwei von dreienStriking Distance (1993)
Know what? I'll probably be the happiest of the threeUnd ich glaube, ich wäre nicht mal der Unglücklichste von uns dreienTango (1993)
-I told them to stay away from this candy.Ich habe allen Dreien gesagt, sie sollen 24 Stunden lang die Finger davon lassen. This Boy's Life (1993)
Hurry, my sisters, down to the mall, but remember not more than three in the elevator at one time.Ab zum Einkaufszentrum, Schwestern, aber denken Sie daran... den Aufzug nicht mit mehr als Dreien auf einmal zu benutzen. Honey, I Blew Up Myself (1994)
You were captured along with three of your men, but you managed to come out alive.Sie wurden mit dreien ihrer Männer gefangen, aber Sie überlebten. Daggers (1994)
Today we bear witness to three who do not believe.Heute legen wir Zeugnis ab von dreien, die nicht glauben. Red Museum (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top