Search result for

drake

(37 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drake-, *drake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drake[N] เป็ดตัวผู้, Syn. gander, cob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drake(เดรค) n. เป็ดตัวผู้.
mandrake(แมน'เดรค) n. ต้นจำพวก Mandragora officinarum มีรากคล้ายคน

English-Thai: Nontri Dictionary
drake(n) เป็ดตัวผู้
mandrake(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
well, if you'II excuse us. Georgey, Iet's go watch that biography on Francis Drake.ขอตัวนะคะ จอร์จี้ไปดูหนังชีวประวัติ ฟรานซิส เดร็คกันเถอะ Bringing Down the House (2003)
And you had a room at The Drake, room 679?แล้วคุณก็ไปพักที่ห้อง 679 โรงแรม The Drake ด้วยใช่มั๊ย? Wicker Park (2004)
You look all right. I'm Tommy Drake, how you're doing? - Jack Morrison.ถูกแล้ว ฉัน ทอมมี่ / เดร็ค นายทำอะไรเนี่ย? Ladder 49 (2004)
- Tommy Drake?/ ทอมมี่ เดรค? Ladder 49 (2004)
Shots have been fired on the corner of Fulton and Drake! Officers need help!มีการดักซุ่มยิงตรงหัวมุมถนนฟูตันและเดรค เจ้าหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
His name is Alby drake.เขาชื่ออัลบี้ เดรค Mr. Monk and the Blackout (2004)
Mr. Drake.คุณเดรค Mr. Monk and the Blackout (2004)
Mr. Drake, we are also sending up some wipes.คุณเดรค พวกเขาได้ส่งผ้าเช็ดหน้าขึ้นไปให้คุณเช่นกัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
Mr. Drake, this isn't a game.คุณเดรค นี่ไม่ใช่การเล่นเกมส์นะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
That's fine, Mr. Drake.ก็ได้ครับ คุณเดรค Mr. Monk and the Blackout (2004)
Yo, Mr. Drake, wait, wait.โย่ว คุณเดรค เดี๋ยวก่อนๆๆ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Timber. Drake was dead on impact.ท่อนไม้ เดรคถูกต้นไม้ทับจนเสียชีวิต Mr. Monk and the Blackout (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drakeDrake earns his living by working for the lawyer.
drakePerry decided to gain information from Drake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็ด[N] duck, See also: drake, duckling, Example: เท้าของเป็ดมีพังผืดสำหรับว่ายน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขว้างเงินทิ้งน้ำ[xp] (khwāng ngoen thing nām) EN: play ducks and drakes with money   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAKE    D R EY1 K
DRAKES    D R EY1 K S
DRAKEFORD    D R AE1 K F AO0 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drake    (n) (d r ei1 k)
drakes    (n) (d r ei1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enterich {m} | Enteriche {pl}drake | drakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンドレーク;マンドレイク[, mandore-ku ; mandoreiku] (n) mandrake [Add to Longdo]
火竜[かりょう, karyou] (n) firedrake [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
湯水のように使う[ゆみずのようにつかう, yumizunoyounitsukau] (exp,v5u) to spend (money) like water; to spend (money) like it grows on trees; to throw around (one's money); to play ducks and drakes with [Add to Longdo]
飛び石;飛石[とびいし, tobiishi] (n) (1) stepping stones; (2) (obsc) (See 水切り・3) stone skipping; ducks and drakes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drake \Drake\ (dr[=a]k), n. [Akin to LG. drake, OHG. antrache,
   anetrecho, G. enterich, Icel. andriki, Dan. andrik, OSw.
   andrak, andrage, masc., and fr. AS. ened, fem., duck; akin to
   D. eend, G. ente, Icel. ["o]nd, Dan. and, Sw. and, Lith.
   antis, L. anas, Gr. ? (for ?), and perh. Skr. [=a]ti a water
   fowl. [root]207. In English the first part of the word was
   lost. The ending is akin to E. rich. Cf. {Gulaund}.]
   1. The male of the duck kind.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. Dragon fly, under {Dragon}.] The drake fly.
    [1913 Webster]
 
       The drake will mount steeple height into the air.
                          --Walton.
    [1913 Webster]
 
   {Drake fly}, a kind of fly, sometimes used in angling.
    [1913 Webster]
 
       The dark drake fly, good in August.  --Walton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drake \Drake\, n. [AS. draca dragon, L. draco. See {Dragon}.]
   1. A dragon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Beowulf resolves to kill the drake.  --J. A.
                          Harrison
                          (Beowulf).
    [1913 Webster]
 
   2. A small piece of artillery. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Two or three shots, made at them by a couple of
       drakes, made them stagger.      --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drake \Drake\, n. [Cf. F. dravik, W. drewg, darnel, cockle,
   etc.]
   Wild oats, brome grass, or darnel grass; -- called also
   {drawk}, {dravick}, and {drank}. [Prov. Eng.] --Dr. Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Drake
   n 1: English explorer and admiral who was the first Englishman
      to circumnavigate the globe and who helped to defeat the
      Spanish Armada (1540-1596) [syn: {Drake}, {Francis Drake},
      {Sir Francis Drake}]
   2: adult male of a wild or domestic duck

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 drake
   dragon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top