Search result for

doz

(98 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doz-, *doz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doze[N] การงีบหลับ, See also: การสัปหงก, การเคลิ้มหลับ, Syn. nap, snooze
doze[VI] งีบหลับ, See also: สัปหงก, เคลิ้มหลับ, Syn. sleep, nap, snooze
dozen[ADJ] เกี่ยวกับหนึ่งโหล, See also: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น
dozen[N] หนึ่งโหล, See also: โหล, 12 ชิ้น, Syn. twelve
doze off[PHRV] งีบหลับไป, See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ, Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen
dozenth(ดัซ'เซินธฺ) adj. ที่ 12,ลำดับที่ 12
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
dozen(n) โหล,จำนวน 12
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dozerdozer, รถดันดิน, รถตักดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dozer shovelรถตักตีนตะขาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
I must have, like, a dozen a day.ฉันกินมันวันละโหล Joy (2008)
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้ Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Well, R2 units are a dime a dozen.โธ่เอ๊ย หุ่นยนต์รุ่นอาร์ทูมีเป็นโหล Downfall of a Droid (2008)
Yeah. I've been in there dozens of times.ครับ ผมเคยเข้าไปเป็นสิบๆรอบแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Well over a dozen times.มากกว่าสิบหน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So, you're saying... you were tired, so you dozed off and fell asleep.งั้น นายบอกว่า... นายเหนื่อยมาก แล้วก็เผลองีบหลับไป Baby and I (2008)
Dozens of museums. Hundreds of them, Jonesey!พิพิธภัณฑนับสิบ นับร้อยแห่ง โจนเนส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dozI dozed off in the train and slept right past my station.
dozHe dozed off in history class.
dozHe dozed off.
dozI bought a dozen pencils today.
dozShe bought two dozen eggs.
dozHe bought a dozen eggs.
dozI bought two dozen pencils.
dozWe buy eggs by the dozen.
dozTwo books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.
dozShe bought a dozen eggs.
dozHow many dozen pencils do you have?
dozI order half a dozen books on chemistry from New York.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล[CLAS] dozen, Example: หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย, Thai definition: ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12
ม่อย[V] doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, ม่อยหลับ, Example: เราคุยกันได้สักพัก ต่างคนก็ต่างม่อยไป, Thai definition: เริ่มจะหลับ
ม่อยหลับ[V] doze off, See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy, Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย, Example: เขาม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
เคล้ง[V] sleep, See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber, Syn. นอน, หลับ, นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: คุณยายบอกหลานชายว่า รีบเคล้งได้แล้ว พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า, Thai definition: เป็นคำบอกเด็กให้นอน
งุบ[V] nod, See also: doze, Syn. งุด, งุดๆ, งุบๆ, ก้ม, Example: นักเรียนชายรีบงุบหัวลงโดยเร็วเมื่ออาจารย์ใหญ่เดินผ่านมา, Thai definition: อาการที่ก้มหัวลงโดยเร็วเมื่อเวลาง่วงหรือเดินไป, งุด หรือ งุดๆ ก็ว่า
งุบๆ[V] nod, See also: doze, Syn. งุด, งุดๆ, งุบ, ก้ม, Example: นักเรียนชายรีบงุบหัวลงโดยเร็วเมื่ออาจารย์ใหญ่เดินผ่านมา, Thai definition: อาการที่ก้มหัวลงโดยเร็วเมื่อเวลาง่วงหรือเดินไป, งุด หรือ งุดๆ ก็ว่า
สัปหงก[V] doze, See also: snooze, Syn. สับผงก, Example: พอเศรษฐกิจฝืดเคืองร้านค้าต่างๆ ก็ซบเซา วันๆ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็สัปหงกกันเป็นแถว, Thai definition: อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน
ซึม[ADV] drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
หลับใน[V] sleep without closing eyes, See also: doze off, Example: คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen   FR: demi-douzaine [f]
หลับใน[v.] (lap nai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded   FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
หลับนก[v.] (lapnok) EN: sit taking a hap ; sit dozing off ; sit drowsing   
โหล[n.] (lō) EN: dozen   FR: douzaine [f]
โหลหนึ่ง[n. exp.] (lō neung) EN: a dozen   FR: une douzaine
ม่อย[v.] (møi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy   FR: somnoler ; s'assoupir
หนึ่งโหล[n. exp.] (neung lō) EN: a dozen   FR: une douzaine
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse   FR: faire la sieste ; sommeiller
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp-lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze   FR: faire la sieste ; faire un somme

CMU English Pronouncing Dictionary
DOZE    D OW1 Z
DOZED    D OW1 Z D
DOZEN    D AH1 Z AH0 N
DOZES    D OW1 Z AH0 Z
DOZENS    D AH1 Z AH0 N Z
DOZIER    D OW1 Z IY0 ER0
DOZING    D OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doz    (n) (d uh1 z n)
doze    (v) (d ou1 z)
dozed    (v) (d ou1 z d)
dozen    (n) (d uh1 z n)
dozes    (v) (d ou1 z i z)
dozens    (n) (d uh1 z n z)
dozing    (v) (d ou1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dozent {m}; Vortragende {m,f}; Vortragender; Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Dozenten {pl}training staff [Add to Longdo]
Dozentenstellung {f}readership [Add to Longdo]
dozieren; sich dogmatisch auslassento pontificate [Add to Longdo]
Dozer {m}bulldozer [Add to Longdo]
Doz. : Dozentlecturer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly [Add to Longdo]
アングルドーザー[, angurudo-za-] (n) angle dozer [Add to Longdo]
エンドゾーン[, endozo-n] (n) end zone [Add to Longdo]
グラウンドゼロ[, guraundozero] (n) ground zero [Add to Longdo]
ダズン[, dazun] (n) dozen [Add to Longdo]
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一打[yī dǎ, ㄧ ㄉㄚˇ, ] dozen [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen [Add to Longdo]
[dǔn, ㄉㄨㄣˇ, ] doze; nap [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] doze off; sleepy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
講師[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  dose
  
  1. bir defada alınan ilâç miktarı, doz
  2. belirli miktarda ilâç vermek
  3. tatsız bir şey vermek
  4. ilâç almak.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top