Search result for

dowering

(97 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dowering-, *dowering*, dower
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dowering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dowering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dower[N] ทรัพย์สินของสามีที่ตาย, See also: สินเดิมก่อนสมรส (ของผู้หญิง), Syn. dowry
widower[N] พ่อม่าย, See also: ชายที่ภรรยาตาย (โดยเฉพาะคนที่ไม่แต่งงานใหม่)
widowerhood[N] ความเป็นพ่อม่าย
widowerhood[N] ความเป็นแม่ม่าย
grass widower[N] พ่อม่าย, See also: ชายที่แยกกันอยู่กับสามี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dower(เดา'เออะ) n.,vt. (มอบ) ทรัพย์สินของสามีที่ตายไปและหญิงหม้ายมีสิทธิได้รับ,สินสมรส,พรสวรรค์
dowery(เดา'เออะรี) n.สินเดิมของหญิง
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา

English-Thai: Nontri Dictionary
dower(n) สินสมรส
widower(n) พ่อม่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assignment of dowerการกำหนดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของสามีให้แก่ภริยาม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowerสิทธิในทรัพย์มรดกของสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widowerพ่อม่าย (เมียตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
widowerชายม่าย, พ่อม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My husband, he's a widower ... was a widower.สามีฉัน เป็นพ่อม่าย ... เป็นพ่อม่าย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You are a widower.คุณเป็นพ่อหม้าย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If you're wondering what happened to Mrs. Purcell, take a look at the grieving widower.ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคริสติน ก็ดูที่คนเป็นหม้ายสิ I Knew You Were a Pig (2009)
No, I'm a widower.ไม่มีครับผมเป็นพ่อหม้าย Harry Brown (2009)
- widower, one kid.- เป็นพ่อหม้าย มีลูกหนึ่งคน Fix (2009)
Widower, one kid Son at Berkleyเขาอยู่คนเดียว ลูกหนึ่งคน ลูกชายติดยาเสพติด Fa Guan (2009)
He was a widower.เขาเป็นพ่อหม้าย To the Lighthouse (2009)
We'll get motive later. I'm taking the widower back to the ba.เราค่อยกลับมาทีหลังก็ได้ ผมต้องไปจัดการแม่หม้ายที่บาร์ Out of Time (2009)
There is nothing sexier than a widower.- มากกว่าพวกพ่อม่าย Space (2010)
Now that he's a widower, I put him on the guest list.ตอนนี้เขาเป็นพ่อม่ายในรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญ Rhodes to Perdition (2011)
Not just Leith, a lot of the Glendowers have it.ไม่ใช่แค่ลีท แต่ว่า พวกตระกูลเกลนโดเวอร์ มีกันหลายคนเลย The Tides That Bind (2011)
The Glendowers live in a compound beyond the outskirts of town.พวกเกลนโกเวอร์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ที่อยู่รอบนอกเมืองของตัวเมือง The Tides That Bind (2011)
This is Gwen and Cole Glendower.นี่ เกวน และนี่ โคล เกลนโดเวอร์ The Tides That Bind (2011)
Leith was a Glendower.ลีท เป็นคนในตระกูล เกลนโดเวอร์ The Tides That Bind (2011)
The Glendowers do have Daniel.ครอบครัวเกลนโดเวอร์ เอาตัวเดเนียลไว้ The Tides That Bind (2011)
No one is going out to the Glendowers'.จะไม่มีใครไปที่บ้านของพวกเกลนโดเวอร์ทั้งนั้น The Tides That Bind (2011)
What do you think you know about the Glendowers?คุณคิดว่า คุณรู้เรื่องของพวกเกลนโดเวอร์ดีงั้นหรือ The Tides That Bind (2011)
The Rev and his men are this close to going all Mad Max on the Glendowers.บาทหลวงกับพรรคพวกของเขา เกือบจะมาถล่มบ้านเกลนโดเวอร์อยู่แล้ว The Tides That Bind (2011)
Cole Glendower.คือ โคล เกลนโดเวอร์ The Tides That Bind (2011)
If the Glendowers are troubled, like most of the people we've met, they might not even know about it.ถ้าพวก เกลนโดเวอร์ เป็นพวกปัญหา เหมือนคนส่วนใหญ่ที่เราเจอ พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ The Tides That Bind (2011)
all Glendower men, young and old, lose their ability to breathe air.ผู้ชายตระกูล เกลนโดเวอร์ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ จะไม่สามารถหายใจบนบกได้ The Tides That Bind (2011)
This is about taking those Glendower boys from the compound.เรื่องที่นายเอาตัวพวกเด็กๆ บ้านเกลนโดเวอร์ ออกมาจากหมู่บ้านไงล่ะ The Tides That Bind (2011)
Glendowers?เกลนโดเวอร์ The Tides That Bind (2011)
I haven't been anywhere near the Glendowers.พ่้อไม่ได้ไปแถวๆ นั้นเลยนะ The Tides That Bind (2011)
You told Mary about the Glendowers' affliction and what would happen to Daniel and the other children.คุณบอกแม่รี่เรื่องของพวกเกลนโดเวอร์ และจะเกิดอะไรขึ้นกับเดเนียลและเด็กอื่นๆ The Tides That Bind (2011)
Uh-- from photos, the Glendowers, people who remembered her.เอ่อ จากรูปถ่าย คนที่จำเธอได้ Business as Usual (2011)
He was a desperate widower who put his son in your hands.เขาเป็นพ่อม้ายที่สิ้นหวัง เขาฝากลูกชายเขาไว้ที่คุณ เขาเชื่อใจคุณ Self Fulfilling Prophecy (2011)
Even if he is a widower.แม้ว่าพวกเขาจะหย่ากันแล้ว Episode #1.6 (2011)
My brother tells me you are a widower. A drunkard.น้องข้าบอกว่าเจ้าเป็นพ่อหม้าย เจ้าขี้เมา Snow White and the Huntsman (2012)
You are a widower.คุณเป็นพ่อหม้าย Mockingbird Lane (2012)
A widower, eh?พ่อหม้าย ใช่ไหม? Mockingbird Lane (2012)
I am a widower.ผมเป็นหม้าย Lineage (2012)
I'm a widower.ผมเป็นหม้าย Read Before Use (2013)
I'd take that any day over being a widower. (The three o'clock's "when lightning strikes" playing) Your wife died?ผมยอมที่จะได้หย่ามากกว่าเป็นหม้ายหน่ะครับ ภรรยาคุณเสียแล้วหรอคะ? Read Before Use (2013)
He's a widower with no children.เป็นพ่อม่าย ไม่มีลูก All In (2013)
Todd Backus, 72-year-old widower, retired, lives by himself not too far from here.ทอดด์ แบคคัส พ่อหม้ายวัย 72 ปี เกษียณแล้ว อยู่ตัวคนเดียวไม่ไกลจากที่นี่ Pay It Forward (2013)
Name's Damon Turner, 54-year-old widower, father of 3, and apparently he was expecting is first grandchild.ชื่อเดม่อน เทิร์นเนอร์ พ่อหม้ายวัย 54 พ่อลูก 3 และดูเหมือนว่า เขากำลังจะได้หลานคนแรก Route 66 (2013)
A man loses his wife, he's a widower.คนที่สูญเสียภรรยาไป เขากลายเป็นพ่อหม้าย Demolition (2015)
Divorced men take them off. Widowers don't.ผู้ชายที่หย่า ถอดแหวนออก แต่ผู้หญิงไม่ Family of Rogues (2015)
I was a widower with three young'uns,ผมเป็นพ่อหม้าย มีลูกเล็กๆ 3 คน Yellow Fever (2008)
"A lover of crowds, an anti-vivisectionist, a speaker of Glendower and an eclectic opportunist who elusively remodels his personality on an ever-changing succession of heroes.""der die Menge liebt, ein Tierversuchs-Gegner, Glendower-Sprecher und eklektischer Opportunist, der seine Persönlichkeit wahllos einer wechselnden Folge von Helden nachbildet." The Falls (1980)
Actually, he's the first son of a Welsh coal miner named Glendower.In Wirklichkeit ist er der erstgeborene Sohn eines Waliser Kohlenbergarbeiters namens GlendowerWelcome to America, Mr. Brand (1985)
He could secretly make a set turn into a sort of camera to case buildings for possible burglaries to spy on people, to blackmail public officials.Er konnte heimlich Fernseher in eine Art Kamera verwandeln, Gebäude auf Möglichkeiten zum Einbruch ausbaldowern und Leute ausspionieren, um Beamte erpressen zu können. Ghost in the Machine (1990)
Inspecting the joint, that's what he was doing.Den Laden ausbaldowern, deswegen war er hier. The Veiled Lady (1990)
Girls ought to be getting back from casing that rug joint.(Malcolm) Die Mädchen sollten doch den Teppichladen ausbaldowern. Malcolm X (1992)
Joe set this whole thing up.Joe hat die Sache ausbaldowert. Reservoir Dogs (1992)
Got it all worked out right here.Hab alles genau ausbaldowert. Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Ablative armor has failed. We've got plasma leaks on decks 2, 3 and 5. And we've lost our aft torpedo launchers.Wir haben Plasmalecks und wir haben die hinteren Torpedowerfer verloren. The Way of the Warrior (1995)
What you got? A job case?Hast du 'n Job ausbaldowert? American Buffalo (1996)
With what? Phaser banks are burned out. Torpedo launchers are off-line.- Torpedowerfer sind ausgefallen. Year of Hell (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dowerA man whose wife is dead is called a widower.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อม่าย[N] widower, Syn. พ่อหม้าย, Ant. แม่ม่าย, Example: พวกที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดคือพวกหย่าร้างรองลงมาคือพวกพ่อม่ายแม่ม่าย, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เมียตายหรือหย่ากัน
พ่อหม้าย[N] widower, Syn. พ่อม่าย, Ant. แม่หม้าย, Example: เขาใช้ชีวิตเป็นพ่อหม้ายได้เพียงไม่กี่เดือน เขาก็แต่งงานใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เมียตายหรือหย่ากัน
ตกพุ่มม่าย[V] become widowed, See also: be a widow, be a widower, Syn. เป็นม่าย, Example: เขาตกพุ่มม่ายเพราะภรรยาเสียชีวิต, Thai definition: อยู่ในฐานะที่เป็นม่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม้าย[n.] (māi) EN: widow ; widower   FR: veuve [f] ; veuf [m]
พ่อม่าย[n.] (phømāi) EN: widower   FR: veuf [m]
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement   FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
ตกพุ่มม่าย[v. exp.] (tok phummāi) EN: become widowed ; be a widow ; be a widower ; fall into widowhood   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWER    D AW1 R
DOWERS    D AW1 R Z
WIDOWER    W IH1 D OW0 ER0
WIDOWERS    W IH1 D OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dower    (v) (d au1 @ r)
dowers    (v) (d au1 @ z)
dowered    (v) (d au1 @ d)
widower    (n) (w i1 d ou @ r)
dowering    (v) (d au1 @ r i ng)
widowers    (n) (w i1 d ou @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
natürliche Gabe {f}dower [Add to Longdo]
Mitgift {f}; Aussteuer {f} | ohne Mitgiftdowry | dowerless [Add to Longdo]
Strohwitwer {m}grass widower [Add to Longdo]
Witwer {m} | Witwer {pl}widower | widowers [Add to Longdo]
begabtdowered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
ウィドウア[, uidoua] (n) widower [Add to Longdo]
寡男;鰥夫;鰥[やもお, yamoo] (n) widower [Add to Longdo]
寡夫[かふ, kafu] (n) widower [Add to Longdo]
男やもめ;男鰥[おとこやもめ, otokoyamome] (n) (See 女やもめ) widower [Add to Longdo]
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him [Add to Longdo]
鰥寡[かんか, kanka] (n) widow and widower; lonely people [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扎尔达里[Zā ěr dá lǐ, ㄗㄚ ㄦˇ ㄉㄚˊ ㄌㄧˇ, / ] Asif Ali Zardari (1956-), Pakistani People's Party politician, widower of Benazir Bhutto and head of PPP since her murder in 2007 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] widower [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top