Search result for

dorthin

(54 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorthin-, *dorthin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dorthin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dorthin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They avoid it. We have to go there, anyway.Wir müssen trotzdem dorthinZombie (1979)
It's four leagues... monster.Es sind 12 Kilometer dorthin, Ungetüm. Unidentified Flying Oddball (1979)
Far to the east stretches a forest into which Fafner carried off the Nibelung treasure.Nach Osten weithin dehnt sich ein Wald Der Niblungen Hort entführte Fafner dorthin Die Walküre (1980)
I propose that in any case we could only bring her along, slowly, unobtrusively.Ich schlage vor, dass wir sie nur sehr langsam dorthin bringen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
How do I get there without a vehicle?Gibt es ein Beförderungsmittel dorthinGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
We should be able to walk there within a single period of darkness followed by light.Wir müssten in der Lage sein in einer Dunkelperiode dorthin zu kommen. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Jason, if you're ever required to go there yourself, you must see Florence.Jason, wenn du jemals dorthin verschifft wirst, musst du dir Florenz ansehen. The Inspiration (1980)
- It goes over there. - Oh.- Der gehört dorthinThe Outrage: Part 1 (1980)
I was on my way there with a group of replacements.Ich war mit einem Trupp Ersatzsoldaten dorthin unterwegs. The Triumph (1980)
"In Poland, in Germany, where thousands have been taken among them Yacov Lapinsky and...."In Polen und Deutschland wurden Tausende dorthingebracht, darunter auch Yacov Lapinsky. Und... The Unthinkable (1980)
Our chauffeur takes us there.Der Fahrer fährt uns dorthinMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
- Want to visit?- Möchten Sie dorthinMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
- Vitya, sit there, will you?- Aber dorthinMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
But a month, a month and a half, then two months passed and Oblomov did not go.Doch Oblomow reiste nixht dorthin weder in einem Monat, Oblomov (1980)
"The bad news is that you're going there on Wednesday""Die schlechte ist, daß du Mittwoch dorthin gehst." Every Man for Himself (1980)
- Put your coat there- Häng deinen Mantel dorthinEvery Man for Himself (1980)
And one way we do that is we love each other, like I love you.Und ein Weg dorthin ist die Liebe zueinander, wie ich dich liebe. Altered States (1980)
You're the one that sent me.Du hast mich dorthin geschickt. American Gigolo (1980)
South America... or around there.- Ja, genau. Irgendwo dorthinThe Last Metro (1980)
I feel like going there!Ich kann selbst entscheiden und ich möchte dorthinThe Last Metro (1980)
Put them there.- Stellen Sie sie dorthinThe Last Metro (1980)
No... Not there!Nein, nicht dorthinThe Last Metro (1980)
He simply doesn't belong here. He should be constantly looked after.Er gehört nicht hierher, sondern dorthin, wo man ihn pflegen kann. The Elephant Man (1980)
We really must go again some evening .Dann müssen wir an einem anderen Abend noch einmal dorthinThe Elephant Man (1980)
In you must go.Dorthin musst du. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
She refused to visit the site of her lightning strike, though her sons occasionally made the pilgrimage.Sie lehnte es ab, den Ort ihres Blitzschlages noch einmal zu besuchen, obwohl ihre Söhne manchmal dorthin pilgerten. The Falls (1980)
- Can I get a bus or something?- Fährt ein Bus dorthinFriday the 13th (1980)
The only women aboard were dragged there by the scruff of their neck.Die einzigen Frauen an Bord hatte man dorthin verschleppt. Herbie Goes Bananas (1980)
What are you doing? I want to take you back to your husband- Ich bringe euch dorthin zurück wo ihr hingehört. Ming jian (1980)
I'd like to see it.Ich möchte dorthin reiten. Little Lord Fauntleroy (1980)
Whoever killed him knew how to go directly to that room.Der Mörder kannte den Weg dorthin ganz genau. The Mirror Crack'd (1980)
She looked in that direction and then her face froze.Sie schaute dorthin und dann erstarrte ihr Gesicht. The Mirror Crack'd (1980)
That's over 50 miles from here.Es sind über 50 Meilen bis dorthinProm Night (1980)
The mouse jumps that way, and I grab him with my paw.Die Maus springt dorthin und ich schnappe sie mit meiner Pfote. Smokey and the Bandit II (1980)
Then we will go there too.Dann gehen wir auch dorthinSuperman II (1980)
In it, we placed these three arch-criminals imprisoning them there for all eternity.Dorthin verbannten wir die Verbrecher, als Gefangene auf Ewigkeit. Superman II (1980)
Just put it right there, darling.Stell es dorthin, Schatz. ffolkes (1980)
Should you be found within the described area or return thereto after expiry of the appointed period, in accordance with Clause 132, Paragraph 2 of the General State Administration Law dating from July 30, 1883, you will be fined the initial sum of 100 marks,Mit dem Eröffnen, dass, wenn Sie nach Ablauf der Frist im Ausweisungsbezirk noch getroffen werden oder dorthin zurückkehren, gegen Sie auf grund der Paragraphen 132 Nummer 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine Geldstrafe von zunächst 100 Mark oder, im Unvermögensfall eine Haftstrafe von 10 Tagen festgesetzt und vollstreckt werden wird. Die Strafe beginnt (1980)
Makes you go where you can't go Makes you want what you can't haveIch bin froh, dass ich dich zum weinen gebracht habe der dich dazubringt, dorthin zu gehen wo du nicht hinkannst... Downtown 81 (1981)
- Little do they know just getting there is a workout.- Sie wissen überhaupt nicht, wieviel Aufwand es ist, dorthin zu kommen. Downtown 81 (1981)
I know, that's why I'm taking her there myself.Darum werde ich sie selbst dorthin bringen. The Move (1981)
I know, that's why I'm taking her there myself.Darum werde ich sie selbst dorthin bringen. The Move (1981)
The wind just blew us hither and yon with me holding on to my hat all over the country.Der Wind trieb uns mal hier-, mal dorthin, immer weiter und weiter, durch das ganze Land. The Pearls (1981)
I don't want to go there, I just want to get my bearingsIch will nicht dorthin, ich will nur die Richtung behalten. The Aviator's Wife (1981)
Is that where we're goin'?Fahren wir dorthinBlow Out (1981)
- Put them down over there.- Dorthin. DorthinDiva (1981)
Sit him down over there.Setzen Sie ihn dorthinDiva (1981)
You brought me from the flames, you must send me back.Du hast mich aus den Flammen geholt, du musst mich dorthin zurückschicken. Dragonslayer (1981)
The president was on his way to the summit when his plane went down.Der Präsident war unterwegs dorthin, als seine Maschine abstürzte. Escape from New York (1981)
Let's sit down over there.Setzen wir uns dorthinThe Woman Next Door (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
da; dort; dorthinthere [Add to Longdo]
dorthinthither [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dorthin [dɔrthin]
     there; thither
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top