Search result for

donnés

(87 entries)
(0.1948 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donnés-, *donnés*, donné
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา donnés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *donnés*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't know, - Consul Dieudonne.Ich weiß nicht, Konsul DieudonnéA Problem of Memory (2017)
It belongs to Mother Marie De La Incarnation.Die Vespa der leibhaftigen Mutter Marie DieudonnéPremier mai (1958)
My name is Ferchaux. Dieudonné Ferchaux. The oldest of the Ferchaux brothers.Dieudonné Ferchaux, der ältere der Gebrüder Ferchaux. Magnet of Doom (1963)
That night, I would leave Dieudonné Ferchaux. But I didn't want to leave alone.Ich verlasse Dieudonné Ferchaux, aber nicht ohne das Geld. Magnet of Doom (1963)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood   FR: être ordonné
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้เช่า [v. exp.] (hai chao) EN: lease ; let   FR: louer ; donner en location ; affermer
ให้...แก่[v. exp.] (hai ... kaē) FR: donner à
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) FR: donner la défintion ; définir
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ให้เปล่า ๆ[v. exp.] (hai plāo-plāo) FR: donner gratuitement
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
ให้สัญญาณ[v. exp.] (hai sanyān) EN: signal ; give a signal   FR: donner le signal
ให้เวลา[v. exp.] (hai wēlā) FR: donner du temps
ฮัม[v.] (ham) EN: hum   FR: fredonner
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song   FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear   FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange   FR: ordonner ; classer
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
การเดินเขา[n. exp.] (kān doēn khao) EN: hiking trip   FR: randonnée [f]
การเก็บข้อมูล[n. exp.] (kān kep khømūn) FR: conservation des données [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon) EN: personal data protection   FR: protection des données personnelles [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DONNE    D AH1 N
DONNED    D AA1 N D
DONNER    D AA1 N ER0
DONNELL    D AA1 N AH0 L
ODONNEL    AA1 D AH0 N EH0 L
LEDONNE    L EH1 D AH0 N
MCDONNEL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
DONNELLY    D AA1 N EH0 L IY0
DONNELLY    D AA1 N AH0 L IY0
ODONNELL    OW0 D AA1 N AH0 L
DONNELLAN    D AA1 N AH0 L AE0 N
O'DONNELL    OW0 D AA1 N AH0 L
MCDONNELL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
DONNELLEY    D AA1 N AH0 L IY0
DONNELLEY    D AA1 N EH0 L IY0
MACDONNELL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
MCDONNEL'S    M AH0 K D AA1 N AH0 L Z
DONNELLY'S    D AA1 N EH0 L IY0 Z
DONNELLY'S    D AA1 N AH0 L IY0 Z
DONNELLEY'S    D AA1 N AH0 L IY0 Z
DONNELLEY'S    D AA1 N EH0 L IY0 Z
O'DONNELL'S    OW0 D AA1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donned    (v) (d o1 n d)
McDonnell    (n) (m @ k d o1 n @ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦道[Mài dào, ㄇㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] McDonnell Douglas (plane company) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top