Search result for

domine

(37 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domine-, *domine*
Possible hiragana form: どみね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domineer[VT] ครอบงำ, See also: ควบคุม, Syn. dominate, tyrannize
domineering[ADJ] ครอบงำ, See also: ควบคุม
domineer over[PHRV] มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. dominate over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domineer(ดอมมะเนียร์') vi. ปกครองแบบเผด็จการ,ใช้อำนาจเด็ดขาด. vt. ครอบงำ,ควบคุม, Syn. bully

English-Thai: Nontri Dictionary
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, his sister's disappearance, domineering grandma... all that.หนูหมายถึง น้องสาว ของเขาหายตัวไป ตกอยู่ใต้อำนาจ ของคุณย่าขนาดนั้น Polly Wants a Crack at Her (2010)
Typical story... domineering father, only spoke to him in French even though they grew up in Wyoming.ตำนานเชิงสัญลักษณ์-- พ่อที่ชอบใช้อำนาจ พูดกับเขาด้วยภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเขาจะเติบโต ในรัฐไวโอมิ่ง Better Angels (2010)
Based on the fact that one victim was dragged postmortem and the other were dragged alive, we believe that one woman is not as confident in the mission while the other is more domineering.ความจริงที่ว่าเหยื่อคนนึง ถูกลากหลังจากตายแล้ว และอีกคนถูกลากตอนมีชีวิตอยู่ เราเชื่อว่าหญิงคนนึง ไม่มีความมั่นใจในการลงมือ The Pact (2012)
All right, so they both have hardnosed wives, very domineering.ใช่,แล้ว พวกเขาทั้งคู่มีเมียที่ขี้โมโห ชอบครอบงำ The Gunk in the Garage (2012)
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล Broken (2013)
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น The Great Dictator (1940)
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domineHe tried unsuccessfully to domineer over his office workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่มหมู[V] intimidate, See also: domineer, browbeat, threaten, Syn. รังแก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press   FR: dominer ; soumettre
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMINE    D OW0 M IY1 N IY0
DOMINEE    D OW1 M AH0 N EY2
DOMINEY    D AA1 M AH0 N IY0
DOMINEER    D AA2 M AH0 N IH1 R
DOMINELLI    D OW2 M AH0 N EH1 L IY0
DOMINEERING    D AA2 M AH0 N IH1 R IH0 NG
DOMINELLI'S    D OW2 M AH0 N EH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domineer    (v) (d o2 m i n i@1 r)
domineers    (v) (d o2 m i n i@1 z)
domineered    (v) (d o2 m i n i@1 d)
domineering    (v) (d o2 m i n i@1 r i ng)
domineeringly    (a) (d o2 m i n i@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
威張り散らす[いばりちらす, ibarichirasu] (v5s) to domineer [Add to Longdo]
高飛車[たかびしゃ, takabisha] (adj-na,n) high-handed; domineering; on one's high horse [Add to Longdo]
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂傲[kuáng ào, ㄎㄨㄤˊ ㄠˋ, ] domineering; haughty [Add to Longdo]
跋扈[bá hù, ㄅㄚˊ ㄏㄨˋ, ] domineering; bossy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 domine \dom"i*ne\, dominee \dominee\, n. [See {Dominie}.]
   1. A name given to a pastor of the Reformed Church. The word
    is also applied locally in the United States, in
    colloquial speech, to any clergyman.
 
   Syn: dominus, dominie.
     [1913 Webster]
 
   2. [From Sp. domine a schoolmaster.] (Zool.) A West Indian
    fish ({Epinula magistralis}), of the family
    {Trichiurid[ae]}. It is a long-bodied, voracious fish.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domine
   n 1: a clergyman; especially a settled minister or parson [syn:
      {dominus}, {dominie}, {domine}, {dominee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top