หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

doe

(97 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doe-, *doe*
Possible hiragana form: どえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doe[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ), Syn. stag, hart, buck
does[AUX] กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
doesn't[ABBR] ไม่ (คำย่อของ does not)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doer(ดู'เออะ) n. ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ทำงานอย่างจริง ๆ จัง ๆ
doesn't(ดัซ'เซินท) abbr. does not
doeth(ดู'อิธ) v. กริยาปัจจุบันกาลบุรุษที่ 3 และเอกพจน์ของdo
dildoe(ดิล'โด) n. ลึงค์เทียมที่แข็ง
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer
welldoer(เวล'ดูเออะ) n. คนดี,คนที่กระทำแต่ความดี
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner,miscreant

English-Thai: Nontri Dictionary
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
does(vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3)
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doederleinโดเดอร์ลีน [การแพทย์]
Does More Good Than Harmก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doe-eyed (adj ) ซึ่งทำตาแป๋ว, ซึ่งทำตาไร้เดียงสา, ใสซื่อ, ไร้เดียงสา, เชื่อคนง่าย, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
See also: S. naive,
doesn't time fly ( ) ทำไมเวลาผ่าไปเร็วจัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
- It doesn't matter, Lily.// มันไม่สำคัญหรอกลิลี่ The Serena Also Rises (2008)
It does if his beloved wife... died giving birth to me.มันฟังขึ้นมั๊ยถ้ามันทำให้เมียสุดที่รักของเขา ต้องตายตอนคลอดฉัน The Serena Also Rises (2008)
That doesn't make sense.มันฟังไม่ขึ้นเลยหวะ The Serena Also Rises (2008)
Even Bart Bass doesn't hate babies.บาร์ท แบสคงไม่เกลียดแม้กระทั่งลูกของเค้าหรอก The Serena Also Rises (2008)
My father doesn't care enough to get angry.พ่อฉันไม่เคยแคร์ฉันมากพอที่จะรู้สึกโกรธฉันเลยด้วยซ้ำ The Serena Also Rises (2008)
What does the list say Jenny's in charge of?ว่าตกลงตอนนี้เจนนี่ดูแลเรื่องอะไรอยู่ The Serena Also Rises (2008)
Serena doesn't seem to think it's such a good idea.เซรีน่าคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่น่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Does it matter?// ไม่สำคัญหรอก The Serena Also Rises (2008)
Jenny doesn't go to school. She's got a-a...เจนนี่ไม่ได้ไปโรงเรียน เธอ.. The Serena Also Rises (2008)
How on earth does one lose models?เร่องบ้านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
- My sister doesn't dig stalkers.น้องสาวฉันไม่ชอบพวกโรคจิตตามรังความ // จริงๆแล้ว The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doeA baby does not know good or evil.
doeA big title does not necessarily mean a high position.
doeAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
doeAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
doeA child has a higher temperature than an adult does.
doeA dollar does not go very far these days.
doeA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
doeA fly does not fly into a shut mouth.
doeA freshly baked cake doesn't cut easily.
doeAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
doeA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
doeA great man doesn't care about his appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงมือ[N] doer, Syn. ผู้กระทำ, ผู้ทำ, Example: ตำรวจได้เบาะแสมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีปล้นธนาคาร, Count unit: คน
ดูไม่จืด[V] does not look good, Syn. ดูไม่ได้, ดูไม่ดี, Example: งานนี้ดูไม่จืดเลย, Thai definition: ดูไม่ดีเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
กรรตุ[N] doer, See also: performer, actor, Syn. ผู้ทำ
การก[N] doer, See also: producer, Syn. ผู้กระทำ
นักทำ[N] doer, See also: actor, performer, agent, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
การก[n.] (kārok) EN: doer   
... คืออะไร[X] (... kheū arai) EN: what is ... ? ; what does mean ... ?   FR: que signifie ... ? ; qu'est-ce que ... ? ; ... c'est quoi ? ; quel est ... ?
คนทุจริต[n. exp.] (khon thutjarit) EN: social evil doer   
คุณไม่เกี่ยว[xp] (khun mai kīo) EN: this doesn't concern you   FR: cela ne vous concerne pas ; vous n'êtes pas concerné
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
กวาง[n.] (kwāng) EN: deer ; doe ; stag ; muntjac   FR: cerf [m] ; daim [m] ; chevreuil [m] ; biche [f] ; muntjac [m] ; cervidé [m]
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem   FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่สู้เป็นไร[xp] (mai sū penrai) EN: it doesn't make much difference ; it does not matter   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOE    D OW1
DOES    D AH1 Z
DOER    D UW1 R
DOES    D AH0 Z
DOEGE    D OW1 JH
DOELL    D OW1 L
DOERS    D UW1 ER0 Z
DOE'S    D OW1 Z
DOERR    D AO1 R
DOEPKE    D OW1 P K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DoE    (n) (d ii2 ou2 ii1)
doe    (n) (d ou1)
doer    (n) (d uu1 @ r)
does    (n) (d ou1 z)
does    (v) (d uh z)
doers    (n) (d uu1 @ z)
doesn't    (v) (d uh1 z n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ricke {f}doe (of roe-deer) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
しようとしまいと[, shiyoutoshimaito] (exp) whether one does or does not [Add to Longdo]
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be) [Add to Longdo]
する事なす事[することなすこと, surukotonasukoto] (exp) (uk) everything one does [Add to Longdo]
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということもない[, doutoiukotomonai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どこ吹く風[どこふくかぜ, dokofukukaze] (exp) something that doesn't concern one at all [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不意味着[bù yì wèi zhe, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] does not mean that; that is not to say that [Add to Longdo]
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] does not understand; not realizing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
ヘッドエンド[へっどえんど, heddoendo] headend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doe \Doe\ (d[=o]), n. [AS. d[=a]; cf. Dan. daa, daa-dyr, deer,
   and perh. L. dama. [root]66.] (Zool.)
   A female deer or antelope; specifically, the female of the
   fallow deer, of which the male is called a buck. Also applied
   to the female of other animals, as the rabbit. See the Note
   under {Buck}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doe \Doe\ (d[=oo]), n.
   A feat. [Obs.] See {Do}, n. --Hudibras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DOE
   n 1: the federal department responsible for maintaining a
      national energy policy of the United States; created in
      1977 [syn: {Department of Energy}, {Energy Department},
      {Energy}, {DOE}]
   2: mature female of mammals of which the male is called `buck'

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOE
     Distributed Objects Everywhere (Sun)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOE
     Depends On Experience
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top