Search result for

dives

(46 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dives-, *dives*, dive
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divest[VT] ปลดเปลื้อง, See also: ทำให้หมดไป
divest of[PHRV] ปลดออกจาก, See also: ถอดออกจาก
divest of[PHRV] ปลด
divest of[PHRV] กำจัดออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive

English-Thai: Nontri Dictionary
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divestment (n ) การเลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dives in the hole, scurries up the other side.มุดรูแล้วรีบขึ้นอีกฝั่งนึง Adam Raised a Cain (2009)
There's a lot of dives in this town.เมืองนี้มีบาร์ตั้งเยอะแยะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Like this one woman runs marathons, and another one scuba dives.ผู้หญิงคนนึงวิ่งมาราธอน อีกคนดำน้ำ Love & Other Drugs (2010)
In that case, the woman dives into religion, while the man dives into a bottle-blonde bartender who tries to buy my love with action figures.ในกรณีนั้น ฝ่ายหญิงเกิดไปคลั่งศาสนา ระหว่างที่ฝ่ายชายไปคลั่งบาร์เทนเดอร์ผมทอง ที่พยายามซื้อความรักจากฉันด้วยการซ์้อหุ่นยนต์มาล่อ The Herb Garden Germination (2011)
It seems Conrad is seeking to divest you of your stock in the company.ดูหมือนคอนราดกำลังหาทาง ที่จะปลดคุณจากหุ้นในบริษัท Infamy (2012)
It's obvious that's why you want us to divest.มันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไม คุณต้องการให้เราละทิ้ง Forgiveness (2012)
Great men don't take dives for a couple of hundred bucks.ผู้ชายที่ดีไม่ได้ใช้เพื่อการดำน้ำ สองสามร้อยเหรียญ The Art of the Steal (2013)
Well, he needs someone to stop him from taking dives for $800.ดีเขาต้องการใครสักคนที่จะหยุด เขาจากการดำน้ำ $ 800 สำหรับ The Art of the Steal (2013)
After 15 dives, we've lost her. I know.- โดดเข้าไป 15 ครั้ง ยังไม่เจอเธอเลย Incarnate (2016)
Um... this is what we use to monitor Dr. Ember during dives.เอ่อ... เครื่องมือที่ใช้จับตาดู ด็อกเตอร์เอ็มเบอร์ตอนเข้าไป Incarnate (2016)
What I'll do if he sounds and dives, I don't know.ถ้าเขาเสียงและการดำน้ำ, ฉัน ไม่ทราบว่า ฉันจะทำอะไรบางอย่าง The Old Man and the Sea (1958)
What does a Bolshevik do when he dives into the Red Sea?พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซทำ when he ดำน้ำเข้าไปในทะเลสีแดงทำอะไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divesThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัลดีฟส์[n. prop.] (Maldīf) FR: Maldives [fpl]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
ปลด[v.] (plot) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge   FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVES    D AY1 V Z
DIVEST    D AY0 V EH1 S T
DIVEST    D IH0 V EH1 S T
DIVESTS    D AY0 V EH1 S T S
DIVESTS    D AY0 V EH1 S
DIVESTS    D AY0 V EH1 S S
DIVESTED    D AY0 V EH1 S T AH0 D
DIVESTING    D AY0 V EH1 S T IH0 NG
DIVESTMENT    D IH0 V EH1 S M AH0 N T
DIVESTMENT    D AY0 V EH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dives    (n) (d ai1 v ii z)
dives    (v) (d ai1 v z)
divest    (v) (d ai1 v e1 s t)
divests    (v) (d ai1 v e1 s t s)
divested    (v) (d ai1 v e1 s t i d)
divesting    (v) (d ai1 v e1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[, kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
ブラックアイ・ラビットフィッシュ;ブラックアイラビットフィッシュ[, burakkuai . rabittofisshu ; burakkuairabittofisshu] (n) blackeye rabbitfish (Siganus puelloides, species of rabbitfish found in the Maldives and the Similan Islands) [Add to Longdo]
マルディブ;モルジブ;モルディブ[, marudeibu ; morujibu ; morudeibu] (n) Maldive; Maldives [Add to Longdo]
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Dives \Di"ves\, n. [L., rich.]
     The name popularly given to the rich man in our Lord's
     parable of the "Rich Man and Lazarus" (--Luke xvi. 19-31).
     Hence, a name for a rich worldling.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top