Search result for

distressing

(24 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distressing-, *distressing*, distress
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distressing[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressingly[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps so by administering electric shocks, distressing the cosmonaut.บางทีอาจมีการป้อน กระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อค ทำให้นักบินอวกาศ เจ็บปวด Earthling (2009)
Walter, you said that timur could contain it by distressing the host.วอลเตอร์ คุณพูดว่า ทางทิเมอร์สามารถจุประจุ ให้ร่างรู้สึก เจ็บปวดได้ Earthling (2009)
Due to the distressing nature of the images, we are unable to broadcast the events currently streaming live on the Internet.เราเรียกไอแท่งๆแบบนี้ว่า ไม้เบสบอล ซึ่งเหมาะมากๆ เวลาฟาดที่หัวเข่า กับช่วงท้อง Kick-Ass (2010)
I find it's my duty to report some very distressing news.ผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผม ในการแจ้งข่าวเศร้าบางเรื่อง Under Control (2010)
You can kill them both. Well, I just had some distressing news.คุณฆ่าพวกเขาได้ทั้งคู่ ผมเพิ่งได้รับข่าวที่น่าหงุดหงิดใจ Beirut Is Back (2012)
But the most distressing thing her cells are dying.แต่ที่น่าเครียดที่สุดคือ.. The Kenzi Scale (2013)
How distressingly American.ช่างเป็นอเมริกันที่ขมขื่นจริงๆ The Blood Is the Life (2013)
It's distressing to know that there are over 500,000 children in the American foster care system, a system woefully lacking in funding.เป็นเรื่องเศร้าที่รู้ว่า มีเด็กมากกว่า 5 แสน คน ในอเมริกา ต้องอยู่ในบ้านอุปถัมป์ Victory (2013)
Their deaths were most distressing to myself and my staff.เป็นเรื่องที่ฉันและจนท.ของฉันเสียใจที่สุด เจ้าหน้าที่งั้นรึ Stonehearst Asylum (2014)
Michael, this is highly distressing.ไมเคิลนี้เป็นที่น่าวิตกอย่างมาก The Big Short (2015)
As for complex emotions and the capacity for empathy, we all saw the distressing images of Ted agonizing over his fallen friend,เขาไม่ได้ป่วย มันก็แค่อึเด็ก ใช่ เด็กก็อย่างนี้แหละ เท็ดดี้ - ไม่คิดว่าผ้าอ้อมนี่น่าขยะแขยงเหรอ Ted 2 (2015)
That what happened in London yesterday... must have been deeply distressing to you.ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุง ลอนดอนเมื่อวานนี้ ... ต้องได้รับความสุขอย่างมากให้กับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลเก่า[N] trauma, See also: distressing or unpleasant experience, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธที่ฉันเผลอพูดสะกิดแผลเก่าของเขาเข้า, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRESSING    D IH2 S T R EH1 S IH0 NG
DISTRESSINGLY    D IH2 S T R EH1 S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distressing    (v) (d i1 s t r e1 s i ng)
distressingly    (a) (d i1 s t r e1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, ] distressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distress \Dis*tress"\, v. t. [imp. & p. p. {Distressed}; p. pr.
   & vb. n. {Distressing}.] [Cf. OF. destrecier. See {Distress},
   n.]
   1. To cause pain or anguish to; to pain; to oppress with
    calamity; to afflict; to harass; to make miserable.
    [1913 Webster]
 
       We are troubled on every side, yet not distressed.
                          --2 Cor. iv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel by pain or suffering.
    [1913 Webster]
 
       Men who can neither be distressed nor won into a
       sacrifice of duty.          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To seize for debt; to distrain.
 
   Syn: To pain; grieve; harass; trouble; perplex; afflict;
     worry; annoy.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 distressing \dis*tress"ing\ (d[i^]s*tr[e^]s"[i^]ng), a.
   Causing distress; painful; unpleasant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distressing \Dis*tress"ing\, adv.
   In a distressing manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distressing
   adj 1: causing distress or worry or anxiety; "distressing (or
       disturbing) news"; "lived in heroic if something
       distressful isolation"; "a disturbing amount of crime";
       "a revelation that was most perturbing"; "a new and
       troubling thought"; "in a particularly worrisome
       predicament"; "a worrying situation"; "a worrying time"
       [syn: {distressing}, {distressful}, {disturbing},
       {perturbing}, {troubling}, {worrisome}, {worrying}]
   2: bad; unfortunate; "my finances were in a deplorable state";
     "a lamentable decision"; "her clothes were in sad shape"; "a
     sorry state of affairs" [syn: {deplorable}, {distressing},
     {lamentable}, {pitiful}, {sad}, {sorry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top