Search result for

dime

(128 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dime-, *dime*
Possible hiragana form: ぢめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dime[N] เหรียญ 10 เซนต์ (ของสหรัฐและแคนาดา)
dimension[N] การหามิติ, See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ, Syn. measurement
dimension[N] ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ, Syn. quantity, proportions
dimension[VT] หามิติ, See also: วัดระยะ, Syn. measure, size, survey
dimensional[ADJ] เกี่ยวกับขนาด
dimensionless[ADJ] ไม่มีขนาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dime(ไดมฺ) n. 1/10 ของดอลลาร์ -Phr. (a dime a dozen ธรรมดา ๆ ,มีอยู่ทั่วไป)
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
dimension(ไดเมน'เชิน,ดิ-) n. มิติ,ขนาดกว้างยาวและหนา,ความสำคัญ,ขนาด,, See also: dimensions n.,pl. การวัด., Syn. extent
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
condiment(คอน'ดะเมินทฺ) n. เครื่องปรุงรส
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles

English-Thai: Nontri Dictionary
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส
embodiment(n) การรวมตัว,การรวบรวม,การแปลงรูป
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
sediment(n) ตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionless numberจำนวนไร้มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimeganไดมีแกน [การแพทย์]
Dimelorไดมิเลอร์ [การแพทย์]
Dimenhydrinateไดเมนไฮดริเนต [TU Subject Heading]
Dimenhydrinateไดเม็นฮัยดรีเนท,ไดเมนฮัยดริเนท,ไดเมนไฮดริเนท [การแพทย์]
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Dimensional Habital, Threeสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ [การแพทย์]
Dimensionsมิติ [TU Subject Heading]
Dimensionsภาพ3มิติ,มิติ [การแพทย์]
Dimensions, Twoสองมิติ [การแพทย์]
Dimerไดเมอร์,โมเลกุลคู่,2สายที่เหมือนกัน,2หน่วยพื้นฐาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dimensional[ไดเมนชันแนล] (adv ) มิติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your dime.อ่อได้ Red Eye (2005)
Well, R2 units are a dime a dozen.โธ่เอ๊ย หุ่นยนต์รุ่นอาร์ทูมีเป็นโหล Downfall of a Droid (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Dance on your own dime, will you?เต้นไฟแลบเลยนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A portal! A pathway to another dimension!ทาง ทางสู่ต่างมิติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He had given me all of his pay. Hadn't spent a dime of it.เขาให้เงินผมที่เขาได้รับทั้งหมด ไม่ได้ใช้แม่แต่นิดเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're a dime a dozen! I can't tell which one's Marty!นายรู้อะไรมั้ย ฉันบอกไม่ได้หรอกว่าตัวไหนมาร์ตี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I hear that the guy that invented that... gets a dime for each one used.- ขอบใจจ้ะ - ได้ยินมาว่า คนที่คิดไอ้นี่ ได้ตั้งอันละสิบเหรียญ Made of Honor (2008)
History changed and time will right itself and recalibrate to the right dimension.ดังนั้นประวัตติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลง เวลาจะหวนกลับ และด้วยเส้นแบ่งของมิติ มันจะพยายามปรับตัวให้กลับสุ่มิติที่ถูกต้อง Cyborg Girl (2008)
Enough to live on for six months without you earning another dime.พอที่จะมีชีวิตอยู่บนเป็นเวลาหกเดือนโดยที่คุณไม่ได้รับค่าเล็กน้อยอีก Revolutionary Road (2008)
Emilio he thinks maybe you dimed on him.อิมิลิโอ... เขาคิดว่านายอาจจะหัหลังเขา Pilot (2008)
Thank you. - "Baby Drop a Dime" by Inez Charlie Foxx -เพลง "Baby Drop a Dime" ของ Inez Charlie Foxx Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dimeWhat are the dimensions of the room?
dimeI want to change this dollar bill into ten dimes.
dimeSpiders always weave their webs in three dimensions.
dimeShe lives alone in a house of enormous dimensions.
dimeGive me 20 quarters and the rest in dimes.
dimeCan you lend me a dime?
dimeThat adds a new dimension to our problem.
dimeIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
dimeTen dimes are equal to one dollar.
dime5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
dimeChange this dollar bill for ten dimes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิติ[N] dimension, See also: measurement, Example: เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก, Count unit: มิติ, Thai definition: ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
หินชั้น [n. exp.] (hinchan) EN: sedimentary rock   FR: roche sédimentaire [f]
หินตะกอน[n. exp.] (hintakøn) EN: sedimentary rock   FR: roche sédimentaire [f]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
ขนาดเท่ากัน[v. exp.] (khanāt thaokan) EN: be of the same size   FR: avoir les mêmes dimensions
ขี้ตะกอน[n.] (khītakøn) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment   
ข้อกำหนดทางกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot thāng kotmāi) EN: impediment   
เครื่องปรุง[n.] (khreūangprung) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring   FR: ingrédient [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangprung āhān) EN: condiment ; seasoning ; flavouring   FR: condiment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIME    D AY1 M
DIMEO    D IY1 M IY0 OW0
DIMES    D AY1 M Z
DIMER    D AY1 M ER0
DIME'S    D AY1 M Z
DIMENACI    D IH2 M EH1 AH0 CH IY0
DIMEGLIO    D IH2 M EH1 G L IY0 OW0
DIMETAPP    D AY1 M AH0 T AE2 P
DIMENSION    D IH2 M EH1 N SH AH0 N
DIMERCURIO    D IH2 M ER0 K UH1 R IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dime    (n) (d ai1 m)
dimes    (n) (d ai1 m z)
dimension    (n) (d i1 m e1 n sh @ n)
dimensions    (n) (d i1 m e1 n sh @ n z)
dimensional    (j) (d i1 m e1 n sh @ n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dimension {f} | Dimensionen {pl} | ohne Dimensiondimension | dimensions | dimensionless [Add to Longdo]
Dimension {f} [math.]dimension [Add to Longdo]
Dimensionierung {f}; Auslegung {f}dimensioning [Add to Longdo]
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability [Add to Longdo]
Groschenroman {m}dime novel [Add to Longdo]
dimensional {adj}dimensional [Add to Longdo]
dimensional {adv}dimensionally [Add to Longdo]
dimensionieren; festlegen | dimensionierend | dimensioniert | nicht dimensioniertto dimension | dimensioning | dimensioned | undimensioned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ジメチルグリオキシム[, jimechiruguriokishimu] (n) dimethylglyoxime [Add to Longdo]
セジメント[, sejimento] (n) sediment; sludge [Add to Longdo]
ダイム[, daimu] (n) dime [Add to Longdo]
ダイメンション[, daimenshon] (n) dimension [Add to Longdo]
ディメトロドン[, deimetorodon] (n) dimetrodon (dinosaur) [Add to Longdo]
ディメンショナリティ[, deimenshonaritei] (n) {comp} dimensionality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一角银币[yī jiǎo yín bì, ㄧ ㄐㄧㄠˇ ˊ ㄅㄧˋ, / ] dime [Add to Longdo]
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
二硫基丙醇[èr liú jī bǐng chún, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] dimercaprol [Add to Longdo]
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, ] dimension; magnitude; size; measurement [Add to Longdo]
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, / ] dimension (unit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
区間[くかん, kukan] dimension, segment [Add to Longdo]
次元[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning [Add to Longdo]
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
多次元[たじげん, tajigen] multidimensional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dime \Dime\ (d[imac]m), n. [F. d[^i]me tithe, OF. disme, fr. L.
   decimus the tenth, fr. decem ten. See {Decimal}.]
   A silver coin of the United States, of the value of ten
   cents; the tenth of a dollar.
   [1913 Webster]
 
   {Dime novel}, a novel, commonly sensational and trashy, which
    is sold for a dime, or ten cents; -- they were popular
    from ca. 1850 to ca. 1920. Sometimes the term is still
    applied to any novel of the type, though the price has
    greatly increased.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dime
   n 1: a United States coin worth one tenth of a dollar
   2: street name for a packet of illegal drugs that is sold for
     ten dollars [syn: {dime bag}, {dime}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIME
     Desktop Integrated Media Environment (COSE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIME
     DIrect Memory Execute (AGP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top