Search result for

dilators

(64 entries)
(1.2657 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilators-, *dilators*, dilator
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dilators มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dilators*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilatory[ADJ] ซึ่งทำให้ช้าลง, See also: ซึ่งทำให้เสียเวลา, ซึ่งมักล่าช้า, Syn. laggard, slow, tardy, Ant. responsive, hurried, quick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilator(ไดเล'เทอะ) n. ผู้ขยายความ,ผู้ขยาย,สิ่งที่ขยายออก,สิ่งที่ถ่างออก,เครื่องมือถ่างรูโพรงหรือท่อ
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy

English-Thai: Nontri Dictionary
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bronchodilatorสารขยายหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion, dilatoryญัตติประวิงเวลา (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, vasodilatorศูนย์ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiodilatorเครื่องมือถ่างปากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilator๑. เครื่องถ่าง๒. ยาขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilatoryประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilatory motionญัตติประวิงเวลา (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilatory pleaคำให้การแก้ฟ้องเพื่อประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vasohypotonic; vasodilator๑. -ทำให้หลอดเลือดขยาย๒. สารขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilator; vasohypotonic๑. -ทำให้หลอดเลือดขยาย๒. สารขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilator centreศูนย์ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilator nerveประสาทขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, vasodilatorประสาทขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethral dilator; urethreurynterเครื่องถ่างท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethreurynter; urethral dilatorเครื่องถ่างท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchodilator agents ยาขยายหลอดลม [TU Subject Heading]
Vasodilator agentsสารขยายหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Bronchodilator Agentsยาขยายหลอดลม [การแพทย์]
Bronchodilatorsยาขยายหลอดลม [การแพทย์]
Bronchodilators, Aerosolฝอยละอองยาขยายหลอดลม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bronchodilator (n ) ยาขยายหลอดลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Viagra's a vasodilator.ไวอาก้า เป็น vasodilato Compromising Positions (2010)
No, it's not an aphrodisiac. It's a vasodilator.มันไม่ใช่ยากระตุ้นความต้องการ มันช่วยให้ขยายตัว Love & Other Drugs (2010)
A vasodilator. No, Ma...มันช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ไม่ครับแม่ Love & Other Drugs (2010)
Which is a vasodilator.การสัมผัสสารนั่นนิดๆหน่อยๆ The Dig (2011)
Even the heart attack. Hydrogen sulfide is also a vasodilator.ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ ยังเป็นตัวขยายหลอดเลือดด้วย The Dig (2011)
We put her on vasodilators.เราให้ยาขยายหลอดเลือดกับเธอ Last Temptation (2011)
It's a Vasodilator, increases the blood circulation ... and reduce the pressure inside your head.มันเป็นยาขยายหลอดเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนและลดความดันในหัวนาย Criminal (2016)
Potassium's what you'd expect because of the bronchodilators.Kalium ist das, was Sie auf Grund der Bronchodilatoren erwarten würden. Insensitive (2007)
I need a broncho-dilator.Ich brauche ein BronchodilatorThomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
There's your broncho-dilator!Da hast du deinen BronchodilatorThomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
It's a vasodilator.Das ist ein VasodilatorMoving the Chains (2010)
Trach tube and dilator.Trachealtubus und DilatorRisk (2014)
A bronchodilator. It'll work.- Ein BronchodilatorRequired Reading (2015)
What is that? A bronchodilator.- Ein BronchodilatorRequired Reading (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อืด[ADV] slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืดอาด[ADV] tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
อืดอาด[ADJ] tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด[V] be tardy, See also: be dilatory, be slow, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: หลายคนที่เคยขึ้นโรงพักบ่นนักบ่นหนาว่า การบริการอืดอาดล่าช้า ทำให้เสียเวลาเป็นวันๆ
อืด[ADJ] slow, See also: dilatory, tardy, sluggish, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รัฐมนตรีกล่าวเสียใจต่ออาการอืดยืดยาดไม่ทันใจของทบวงฯ ในการสนองตอบนโยบายรัฐ
อืด[V] be slow, See also: be dilatory, be tardy, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
เอื่อย[ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ[ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ร่ำไร[V] be tardy, See also: be dilatory, Syn. ร่ำรี้ร่ำไร, ชักช้า, ร่ำไร, ชักช้า, อ้อยอิ่ง, Ant. รีบเร่ง, Example: หากร่ำไรอยู่กับ ของใหม่ ก็จะไม่ได้ชมสิ่งที่เป็นรากฐานของอารยะธรรมชวาเขมร
ร่ำรี้ร่ำไร[V] be tardy, See also: be dilatory, Syn. ร่ำไร, ชักช้า, อ้อยอิ่ง, Ant. รีบเร่ง
เชือนแช[V] stray, See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant, Syn. แชเชือน, ไถล, เถลไถล, Example: เมื่อเลิกประชุมแล้วท่านมักไม่กลับบ้านทันทีคงเชือนแชอยู่ที่ร้านขายสุราที่อยู่ใกล้ๆ ที่ประชุมนั้นเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
ร่ำไร[v.] (ramrai) EN: be tardy ; be dilatory   
ร่ำรี้ร่ำไร[v.] (ramrīramrai) EN: be tardy ; be dilatory   

CMU English Pronouncing Dictionary
DILATORY    D IH1 L AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilatory    (j) (d i1 l @ t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaudern {n}dilatoriness [Add to Longdo]
aufschiebenddilatory [Add to Longdo]
aufschiebend {adv}dilatorily [Add to Longdo]
langsam; zögernd; trödelnd {adj} | sich viel Zeit lassen beidilatory | to be dilatory in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖拉[tuō lā, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ, ] dilatory; slow; sluggish [Add to Longdo]
拖沓[tuō tà, ㄊㄨㄛ ㄊㄚˋ, ] dilatory; procrastinating; obstructive [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] dilatory; to moisten [Add to Longdo]
迂缓[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, / ] dilatory; slow in movement; roundabout [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top