Search result for

digit

(137 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digit-, *digit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digit[N] ตัวเลข (0 ถึง 9), See also: จำนวน (0 ถึง 9), Syn. numerical, figure
digit[N] นิ้ว, See also: นิ้วมือหรือนิ้วเท้า, Syn. phalange, extremity, thumb
digit[N] นิ้ว (หน่วยวัดความยาว)
digital[ADJ] ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข, Syn. computerized, numerical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digit(ดิจ'จิท) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า,ตัวเลขโดดตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึง9,หลักหน่วยสิบร้อยพัน, See also: digital adj. ดูdigit
digit bitบิตเลขเป็นกลุ่มของบิต ที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน (zone bit) สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขมีความหมายเหมือน numeric bit
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
digital(ดิ' จิทัล) adj. เชิงเลข, แสดงในรูปแบบของตัวเลข
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
digitalisn. พืชยากระตุ้นหัวใจ, Syn. foxgove
digitate(ดิจ'จิเทท) adj. ซึ่งมีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ
digiti-Pref. " นิ้วมือ "
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้

English-Thai: Nontri Dictionary
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digitเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digitเลขโดด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digitเลขโดด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
digit bitบิตเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digit preferenceตัวเลขบุริมนิยม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
digit; dactylนิ้ว (มือหรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digitalเชิงเลข, ดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digitalเชิงเลข, ดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital adderวงจรบวกเชิงเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital clockนาฬิกาแบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digitalดิจิทัล เชิงเลข มีความหมายโดยนัยว่าเป็นระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สัญญาณ หรือทำงานด้วยสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเลขโดด (digit) โดยเฉพาะที่เป็นเลขฐานสองคือ เลข 0 กับ 1 [คอมพิวเตอร์]
Digitalเครื่องบอกตัวเลข,การคลำตา,วิธีการทางดิจิตัล [การแพทย์]
Digital Accessible Information System Bookหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี, สื่อข้อมูลดิจิทัล เช่น แผ่นซีดี หรือ หน่วยความจำ ที่สามารถนำมาเล่นด้วยเครื่อเล่นหรือคอมพิวเตอร์แล้วได้เป็นเสียงอ่านที่เคยบันทึกเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยใช้วิธีการกำหนดตำแหน่ง (mark up) ระหว่างเสียง กับข้อความ (ป้ายกำกับข้อมูลเสียง) ตามมาตรฐานเปิด ของสมาคมเดซี (Daisy Consortium) [Assistive Technology]
Digital archiveจดหมายเหตุดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital audio editorsส่วนชุดคำสั่งแก้ไขเสียงระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital broadcastingการแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล
การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์อนาลอกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบใหม่ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Digital camerasกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
digitaldodge[ดิ-จิ-ตัล-ดอด-จ์] (vt slang ) หลบเเบบดิจิตัล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Find the final three digits.หาตัวเลข3ตัวที่เหลือ Odyssey (2008)
Four of them had digital cameras, Which i composited like nasa did4 คนในนั้นมีกล้องดิจิตอล ซึ่งฉันทำเหมือนเวลาที่นาซ่า Not Cancer (2008)
There's a whole digital world of "heroes"มันยังมีโลกดิจิตอลของ "Heroes" อีกโลกหนึ่ง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
In association with Premiere Entertainment Sebang Digital LabIn association with Premiere Entertainment Sebang Digital Lab Baby and I (2008)
Oh, yeah, and I got digits from this Polish chick in Rio.จากนั้นผมโดดกลับไปดูบาส NBA ควอเตอร์สุดท้ายรอบชิง Jumper (2008)
It looks like a cell phone but it's really like a digital black hole.เหมือนโทรศัพท์ไหมล่ะ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นตัวดูดข้อมูลอุปกรณ์ดิจิตอลต่างหาก Breaking and Entering (2008)
I'm picking up all kinds of gak from the house, man. Small stuff, maybe a digital camera, an MP3 player.พวกของเล็กๆ เช่นกล้อง ดิจิตอล เครื่องเล่นเอ็มพีสาม Breaking and Entering (2008)
So he examines the files and pulls off the digital watermark, which tells you what computer it was created on.แล้วเขาตรวจไฟล์ แล้วดึงลายน้ำดิจิตอลออกมา ซึ่งบอกได้ว่า มันสร้างจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหน Burn After Reading (2008)
The camera dumped a digital copy to the LAPD servers.กล้องส่งภาพมาที่ LAPD Pilot (2008)
Here's a digital camera.เฮ้ย มีกล้องดิจิตอลด้วย เว้ยเฮ้ย Cyborg Girl (2008)
It's like a digital Black hole.มันเป็นเหมือนหลุมดำที่ดูดข้อมูลดิจิตอล The Price (2008)
In an election tainted by a suspected digital fraud.ใช่ค่ะ ในการนับคะแนน ที่ไม่โปร่งใสทางเทคนิค Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digitHe's good. His handicap is in the single digits.
digitI also digitized it and made a desktop image.
digitLegal changes threaten online sales in digital commerce.
digitMy father bought me a digital watch for birthday present.
digitThat year's buzzword was digital : digital clocks, digital microwave ovens, even digital pens.
digitThe articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.
digitWe heard about your company from Mr Morris of Digital Com Company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฬิกาจับเวลา[N] stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
ดีวีดี[N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
ระบบดิจิทัล[N] digital, Example: ปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ใช้ระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่, Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบที่รับและส่งข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขหนึ่งและศูนย์
สัญญาณดิจิทัล[N] digital alarm
หลักหน่วย[N] digit, See also: figure, Example: ในการเขียนตัวเลข ด้านขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วย หลักถัดมาซ้ายมือจะเป็นหลักสิบ
เลขฐานสิบ[N] digit, Example: ตัวเลขที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเลขฐานสิบ, Thai definition: ตัวเลขสัญลักษณ์ 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 โดยแต่ละตัวของเลขนี้เรียกว่า เลขโดด
เลขโดด[N] digit, Thai definition: ตัวเลขหลักมูล
จำนวนนับ[N] counting number, See also: digit, Example: ในที่นี้เราจะศึกษาถึงจำนวนนับของการสลับของและการผสมของบางประเภทเท่านั้น, Count unit: จำนวน, Thai definition: จำนวนที่เกิดจากการนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4
ดิจิทัล[N] digital, Example: การบันทึกแม่เหล็กแบบดิจิตอลกระทำบนผิวโลหะที่มีความไวต่อแม่เหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิจิตอล[X] (dijitøn) EN: digital   FR: digital
ดิจิตอลซูม[n. prop.] (dijitøn sūm) EN: digital zoom   FR: zoom digital [m]
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD   FR: DVD [m]
จำนวน 5 หลัก[n. exp.] (jamnūan hā lak) EN: five-digit number   FR: nombre de cinq chiffres [m]
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนแพนดิจิตัล[n. exp.] (jamnūan phaēndigitan) EN: pandigital number   
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (kløng dijitøn) EN: digital camera   FR: appareil photo digital [m]
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint   FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายนิ้วมือ[n. exp.] (lāiniūmeū) EN: fingerprint   FR: empreinte (digitale) [f]
หลัก[n.] (lak) EN: figure ; digit   FR: chiffre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGIT    D IH1 JH AH0 T
DIGITS    D IH1 JH AH0 T S
DIGITAL    D IH1 JH AH0 T AH0 L
DIGITIZE    D IH1 JH AH0 T AY2 Z
DIGITECH    D IH1 JH AH0 T EH2 K
DIGITAL'S    D IH1 JH AH0 T AH0 L Z
DIGITALIS    D IH2 JH AH0 T AE1 L AH0 S
DIGITALLY    D IH1 JH AH0 T AH0 L IY0
DIGITIZED    D IH1 JH AH0 T AY2 Z D
DIGITIZING    D IH1 JH AH0 T AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digit    (n) (d i1 jh i t)
digits    (n) (d i1 jh i t s)
digital    (j) (d i1 jh i t l)
digitally    (a) (d i1 jh i t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Digital...digital [Add to Longdo]
Digital-Ausgabeeinheit {f}digital output unit [Add to Longdo]
Digital-Eingabeeinheit {f}digital input unit [Add to Longdo]
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter [Add to Longdo]
Digital/Analog-Umsetzer {m}digital-analog converter [Add to Longdo]
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control [Add to Longdo]
Digitalausgabe {f}digital output [Add to Longdo]
Digitaleingabe {f}digital input [Add to Longdo]
Digitalis {n}; Roter Fingerhut [bot.]digitalis [Add to Longdo]
Digitalisierbrett {n}digitizing board [Add to Longdo]
Digitalisierer {m}digitizer [Add to Longdo]
Digitalisierung {f}digitalization [Add to Longdo]
Digitalisierung {f}digitization [Add to Longdo]
Digitalisierung {f}digitizing [Add to Longdo]
Digitalrechner {m}digital computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数位[shù wèi, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] digital [Add to Longdo]
数位信号[shù wèi xìn hào, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数位网路[shù wèi wǎng lù, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] digital network; digital network [Add to Longdo]
数字信号[shù zì xìn hào, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数字分频[shù zì fēn pín, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, / ] digital frequency sharing [Add to Longdo]
数字网[shù zì wǎng, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ, / ] digital network [Add to Longdo]
数字订购线路[shù zì dìng gòu xiàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] digital subscriber line; DSL [Add to Longdo]
数字通信[shù zì tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] digital communications [Add to Longdo]
数字电视[shù zì diàn shì, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] digital television [Add to Longdo]
数字电路[shù zì diàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] digital circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs) [Add to Longdo]
ディジタル[でいじたる, deijitaru] digital [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 digit \dig"it\ (d[i^]j"[i^]t), n. [L. digitus finger; prob. akin
   to Gr. da`ktylos, of uncertain origin; possibly akin to E.
   toe. Cf. {Dactyl}.]
   1. (Zool.) One of the terminal divisions of a limb appendage;
    a finger or toe.
    [1913 Webster]
 
       The ruminants have the "cloven foot," i. e., two
       hoofed digits on each foot.      --Owen.
    [1913 Webster]
 
   2. A finger's breadth, commonly estimated to be three fourths
    of an inch.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) One of the ten figures or symbols, 0, 1, 2, 3, 4,
    5, 6, 7, 8, 9, by which all numbers are expressed; -- so
    called because of the use of the fingers in counting and
    computing.
    [1913 Webster]
 
   Note: By some authorities the symbol 0 is not included with
      the digits.
      [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) One twelfth part of the diameter of the sun or
    moon; -- a term used to express the quantity of an
    eclipse; as, an eclipse of eight digits is one which hides
    two thirds of the diameter of the disk.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 digit \dig"it\, v. t.
   To point at or out with the finger. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digit
   n 1: one of the elements that collectively form a system of
      numeration; "0 and 1 are digits" [syn: {digit}, {figure}]
   2: the length of breadth of a finger used as a linear measure
     [syn: {finger}, {fingerbreadth}, {finger's breadth}, {digit}]
   3: a finger or toe in human beings or corresponding body part in
     other vertebrates [syn: {digit}, {dactyl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top