Search result for

didoes

(59 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -didoes-, *didoes*, didoe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา didoes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *didoes*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidosisแคนดิโดซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
50 Cent? Dido?ฟิฟตี้เซนต์? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Reputed to have whacked one "Dog" Paulson back when our homegrown bandidos were wresting the crank trade away from the So Cal biker gangs.เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่แก๊งมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะหลบหนี ไปยังเม็กซิกันประเทศที่ 3 Grilled (2009)
Bandidos, although sometimes I can not tell ...คนนอกรีต แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
(Dido:(วงดีโด้ : Love Actually (2003)
He was enlisted to help us uncover the real bandido.เขาเสนอตัวที่จะช่วยเรา จับผู้ร้ายตัวจริง Bandidas (2006)
ntendido?ntendidoFire/Water (2007)
Yes, except for los perdidos — the ones with no names.Ja, außer "los perdidos" - die Namenlosen. Missing (1982)
And the man who's become America's newest screen idol.Und Amerikas neuestes Leinwandidol ist ebenfalls hier, The Cotton Club (1984)
I can see it now. With your little bandidos running everywhere.Ich sehe es vor mir - wie eure kleinen Bandidos dort herumlaufen. ¡Three Amigos! (1986)
I thought you two bandidos might need a new disguise.Ich dachte mir, ihr zwei Bandidos braucht 'ne Verkleidung. Fled (1996)
One speech in it I chiefly loved, 'twas Aeneas' tale to Dido and thereabout of it especially where he speaks of Priam's slaughter.Eine Rede darin liebte ich vorzüglich. Es war des Äneas Erzählung an Dido, besonders da herum, wo er von der Ermordung Priams spricht. Hamlet (1996)
Dido lado Lel!Dido lado Lel! Ruslan and Lyudmila (1996)
Oy, dido lado Lel!O dido lado Lel! Ruslan and Lyudmila (1996)
Oy, dido lado Lel!O dido lado Lel! Ruslan and Lyudmila (1996)
Oy, dido lado Lel!O dido lado Lel! Ruslan and Lyudmila (1996)
I could tell they were banditos because they had taco breath... and they called me 'hombre.'"Ich wusste, dass es Bandidos waren, denn ihr Atem roch nach Tacos "und sie nannten mich Hombre. Hardball (2001)
I was scared of the banditos. It was good.Die Bandidos haben mir Angst gemacht, es war gut. Hardball (2001)
- In Puerto Escondido?- Nach Puerto EscondidoY Tu Mamá También (2001)
I'll take a bus to Puerto Escondido!Ich nehm den Bus nach EscondidoY Tu Mamá También (2001)
-Aren't you in Bandidos?- Bist du nicht in Bandidos? Elling (2001)
- Dido.- DidoLike Mother, Like Daughter (2001)
Unos malditos bandidos que mueren del dolor del culo.Unos malditos bandidos que mueren del dolor del culo. Evolution: Part 2 (2003)
Hey, come on, Dandido.Hey Dandido. Komm her. Harm's Way (2004)
Candles, champagne, a Dido CD.Kerzen, Champagner, eine Dido-CD. My Common Enemy (2004)
Dido, and you've really got to meet my brother, Barry.Dido. Du musst meinen Bruder Barry kennen lernen. My Common Enemy (2004)
Dido?DidoMy Common Enemy (2004)
Candles champagne... a Dido CD.Kerzen Champagner... eine Dido-CD. My Common Enemy (2004)
I can't find my Dido CD!Ich kann meine Dido-CD nicht finden! My Common Enemy (2004)
He was enlisted to uncover the real Bandido.Er entlarvte den echten BandidoBandidas (2006)
Reputed to have whacked one "Dog" Paulson back when our bandidos were wresting the crank trade away from the SoCal biker gangs.Angeblich erschlug er einen "Dog" Paulson... als unsere Bandidos die Motorradgangs in Südkalifornien... aus dem Crank-Geschäft drängten. Grilled (2009)
You ever have one of these Cuban coffees?Hattest du schon mal einen dieser kubanischen Kaffees? Cortadidos... Enemies Closer (2010)
Tell me, did he check you for a yeast infection while he was down there, too?Hat er auch nachgesehen, ob du Kandidose hast? You Must Meet My Wife (2010)
These two are the bandidos.Die 2 hier sind die Bandidos. Chapter 11 (2010)
Hidy-do-dee-doody there.Heididodidudi, zusammen! Happy Feet Two (2011)
What about this?28-jährige Frau kam rein mit brandwundenähnlichen Verletzungen im Mund und der Speiseröhre von einer Kandidose-Infektion. The Fix (2011)
You was listening to Dido.Du hast Dido gehört. Cockneys vs Zombies (2012)
And when you do, I'm gonna take you to puerto escondido.Und wenn du das bist, nehme ich dich mit nach Puerto EscondidoChase (2012)
Dido Elizabeth Belle Lindsay.Dido Elizabeth Belle Lindsay. Belle (2013)
We will call her Dido.Wir werden sie Dido nennen. Belle (2013)
Once again, Dido?Wie bitte, DidoBelle (2013)
You will not be dining with us, Dido.- Du wirst nicht mit uns speisen, DidoBelle (2013)
Dinner with guests is a formal proceeding, Dido.Ein Dinner mit Gästen ist ein formelles Ereignis, DidoBelle (2013)
I would rather dine with Dido.Ich würde lieber mit Dido speisen. Belle (2013)
Dido, my dear.Dido, meine Liebe. Belle (2013)
Miss Dido Lindsay.Miss Dido Lindsay. Belle (2013)
Dido.DidoBelle (2013)
You are simply to sit still, Dido.Du musst nur still sitzen, DidoBelle (2013)
Oh, Dido.Oh, DidoBelle (2013)
Dido the Reverend Davinier has asked me to take his son under my tutelage.Dido,... Vikar Davinier hat mich gebeten, seinen Sohn anzuleiten. Belle (2013)
Dido is not.Dido nicht. Belle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIDO    D AY1 D OW0
CANDIDO    K AE0 N D IY1 D OW0
DIDONNA    D AH0 D AA1 N AH0
DIDONATO    D AH0 D OW0 N AA1 T OW0
ESCONDIDO    EH2 S K AA0 N D IY1 D OW0
DIDOMENICO    D AH0 D OW0 M EH1 N IH0 K OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freudensprung {m}dido [Add to Longdo]
typographischer Punkt (Schriftgrößenskala)didot point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top