Search result for

dicta

(108 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dicta-, *dicta*
English-Thai: Longdo Dictionary
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictate[VI] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] บอกให้เขียนตาม
dictate[VI] บอกให้เขียนตาม, Syn. record, verbalize
dictator[N] ผู้เผด็จการ, See also: ผู้กดขี่, Syn. authoritarian, despot, totalitarian
dictation[N] การเขียนตามคำบอก
dictate to[PHRV] บอกให้จดตาม, See also: บอกให้เขียนตาม
dictate to[PHRV] สั่ง, See also: บังคับ
dictatorial[ADJ] เกี่ยวกับเผด็จการ, See also: ซึ่งใช้อำนาจสั่งให้คนอื่นทำตามใจตัวเองโดยไม่มีเหตุผล, เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหง, Syn. tyrannical, autocratic, Ant. democratic
dictatorship[N] ระบบเผด็จการ, See also: การปกครองแบบเผด็จการ, Syn. despotism, autarchy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dicta(ดิค'ทะ) n. พหูพจน์ของ dictum
dictaphonen. เครื่องบันทึกตามคำบอกและเปิดฟังใหม่เพื่อเขียนตามคำบอกได้สะดวก
dictate(ดิค'เทท) v. บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ n. คำสั่ง,คำบอก
dictation(ดิคเท'เชิน) n. การบอกให้เขียนตามคำบอก,การเขียนตามคำบอก,การบงการ,กำหนดเอาตามใจชอบ
dictator(ดิคเท'เทอะ) n. ผู้เผด็จการ,ผู้บอกคำบอกให้,เขียนตาม,ผู้บงการ,ผู้ชี้ขาด., See also: dictatorship n. dictatress (ผู้เผด็จการหญิง)
dictatorial(ดิคทะโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เผด็จการ, See also: dictatorialness n ดูdictatorial
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
dictate(vt) สั่ง,บัญชา,บงการ,บอกจด
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dictatorshipระบอบเผด็จการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dictatorship of the proletariatลัทธิเผด็จการโดยชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictatorsนักเผด็จการ [TU Subject Heading]
Dictatorsผู้นำแบบเผด็จการ [การแพทย์]
Dictatorshipเผด็จการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
Get rid of dictatorial government and establish an interim government!กำจัดรัฐบาลเผด็จการ, ตั้งรัฐบาลชั่วคราว! Episode #1.7 (2008)
You know how these deposed dictators are.รู้ไหมไอ้พวกเผด็จการตกกระป๋องมันเป็นยังไง Quantum of Solace (2008)
The CIA doesn't care about another dictator as long as they get their handซีไอเอไม่สนใจเผด็จการตราบใดที่ได้ตามข้อตกลง Quantum of Solace (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)
I've got some dictation for you, Monica.มาเล่นอะไรกันหน่อย โมนิก้า Made of Honor (2008)
You're gonna be able to dictate terms, rebuild your reputation.ท่านสามารถควบคุมเกมส์ได้ สร้างภาพลักษณ์ได้ Frost/Nixon (2008)
I'm just saying as a layperson... I think the quality of the intelligence dictates how high up he is.ฉันคิดว่าคุณภาพของสายลับน่ะ อยู่ที่ว่าตำแหน่งสูงแค่ไหน Burn After Reading (2008)
That doesn't sound right, but, I'm just saying, what else could you do? Maybe, Cuban dictator?นอกจากเป็นนักเผด็จการคิวบา หรือโบกี้แมน พี่เป็นโบกี้แมนได้ Bedtime Stories (2008)
Then I guess that makes it a dictatorship.ฉันเดาว่านี่คงเป็นแบบเผด็จการ Eggtown (2008)
If I was a dictator,I would just shoot you and go about my day.ผมจะยิงคุณแล้วเดินไปเฉยๆ Eggtown (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictaHe dictated several letters to his secretary.
dictaHitler is one of the most notorious dictators.
dictaI will not be dictated to by some idiot in the personnel department.
dictaLet's master example sentences and the make-up of text by dictation.
dictaMy boss dictated a letter for his secretary to type.
dictaNo one shall dictate to me.
dictaThe clock dictates man's movements.
dictaThe dictator abused his privileges to his heart's content.
dictaThe dictator arrogated judicial powers to himself.
dictaThe dictator enforced obeisance on the people.
dictaThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
dictaThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
จอมบงการ[N] dictator, Syn. จอมวางแผน, จอมเผด็จการ, Example: ร่องรอยนี้จะนำไปสู่การควานหาจอมบงการตัวจริงได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ผู้ที่ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
เผด็จการ[V] dictate, See also: order, command, Example: เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา, Thai definition: ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ[ADJ] dictatorial, Example: ประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการมาบริหารประเทศ, Thai definition: ที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
บอกคำบอก[V] dictate, Example: ครูบอกคำบอกเร็วเกินกว่าที่เด็กจะเขียนทัน, Thai definition: อ่านให้เขียนตาม, บอกให้เขียนตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phadetkān) EN: dictatorial power   
บอกให้เขียน[v. exp.] (bøk hai khīen) EN: dictate   FR: dicter
บอกคำบอก[n.] (bøkkhambøk) EN: dictation   FR: dictée [f]
บอกคำบอก[v.] (bøkkhambøk) EN: dictate   FR: dicter
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo chīo) EN: that's so predictable !   FR: c'est évident !
คำบอก[n. exp.] (kham bøk) EN: dictation   FR: dictée [f]
เขียนไทย[n. exp.] (khīen Thai ) EN: Thai dictation   FR: dictée en thaï [f]
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai samāt phayākøn dāi) EN: unpredictable   FR: imprévisible
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Prachāthippatai) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD)   

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTA    D IH1 K T AH0
DICTATE    D IH0 K T EY1 T
DICTATE    D IH1 K T EY2 T
DICTATOR    D IH0 K T EY1 T ER0
DICTATES    D IH1 K T EY2 T S
DICTATES    D IH0 K T EY1 T S
DICTATED    D IH1 K T EY2 T AH0 D
DICTATOR    D IH1 K T EY0 T ER0
DICTATING    D IH1 K T EY2 T IH0 NG
DICTATION    D IH0 K T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dicta    (n) (d i1 k t @)
dictate    (n) (d i1 k t ei t)
dictate    (v) (d i1 k t ei1 t)
dictated    (v) (d i1 k t ei1 t i d)
dictates    (n) (d i1 k t ei t s)
dictates    (v) (d i1 k t ei1 t s)
dictator    (n) (d i1 k t ei1 t @ r)
dictating    (v) (d i1 k t ei1 t i ng)
dictation    (n) (d i1 k t ei1 sh @ n)
dictators    (n) (d i1 k t ei1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディクテーション[, deikute-shon] (n) dictation [Add to Longdo]
プロレタリア独裁[プロレタリアどくさい, puroretaria dokusai] (n) proletarian dictatorship [Add to Longdo]
ボイスレコーダー[, boisureko-da-] (n) dictaphone (wasei [Add to Longdo]
ワンマン[, wanman] (adj-na,n) (1) dictator (wasei [Add to Longdo]
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] (n) (1) reigning; controlling; (vs) (2) to reign; to dictate; to control; (P) [Add to Longdo]
軍事独裁政権[ぐんじどくさいせいけん, gunjidokusaiseiken] (n) military dictatorship [Add to Longdo]
軍部独裁[ぐんぶどくさい, gunbudokusai] (n) military dictatorship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口述[kǒu shù, ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, ] dictate; recount orally [Add to Longdo]
专政[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] dictatorship [Add to Longdo]
独裁[dú cái, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ, / ] dictatorship [Add to Longdo]
独裁者[dú cái zhě, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ ㄓㄜˇ, / ] dictator [Add to Longdo]
听写[tīng xiě, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ, / ] dictate; dictation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディクテーション[でいくてーしょん, deikute-shon] dictation [Add to Longdo]
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dicta \Dic"ta\, n. pl. [L.]
   See {Dictum}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictum \Dic"tum\, n.; pl. L. {Dicta}, E. {Dictums}. [L., neuter
   of dictus, p. p. of dicere to say. See {Diction}, and cf.
   {Ditto}.]
   1. An authoritative statement; a dogmatic saying; an
    apothegm.
    [1913 Webster]
 
       A class of critical dicta everywhere current. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A judicial opinion expressed by judges on points that
      do not necessarily arise in the case, and are not
      involved in it.
    (b) (French Law) The report of a judgment made by one of
      the judges who has given it. --Bouvier.
    (c) An arbitrament or award.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top