Search result for

dich

(86 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dich-, *dich*
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
dichten (vi vt ) dịch•ten ; dichtete, hat gedichtet; [Vt/i] (etwas) (über jemanden/etwas) dichten ein literarisches Werk (besonders in Form von Versen) verfassen dịch•tén, ㄊㄣˊ; dichtete, hat gedichtet; [Vt] 1. etwas dichten etwas dicht (3) machen ≈ abdichten ; [Vt/i] 2. etwas dichtet (etwas) ein Material macht etwas dicht (3): Das Isoliermaterial an den Fenstern dichtet nicht gut
See also: R. Dichter

English-Thai: Longdo Dictionary
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dicho-Pref. เป็นสองส่วน,เป็นคู่
dichogamy(ไดคอก'กะมี) n. ภาวะที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสุกในเวลาต่างกัน, See also: dichotomous adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dichasiumช่อกระจุกซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichlamydeousมีวงกลีบครบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichogamyเกสรต่างเพศแก่ไม่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichorial twin; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorionic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichotomising search; dichotomizing searchการค้นหาแบบทวิวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dichotomising search; dichotomizing searchการค้นหาแบบทวิวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dichotomous-แบ่งเป็นสอง (กิ่ง, แฉก, ส่วน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichotomousแยกสองแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichotomyระบบแยกสองแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dichlorine Monooxideไดคลอรีนโมโนออกไซด์ [การแพทย์]
Dichlormateไดคลอเมท [การแพทย์]
Dichloro Diphenyl Trichloroethaneดีดีที
เป็นสารเคมีที่มีการนำมาใช้ในการป้องกันโรคมาลาเรีย ในปี ค.ศ. 1910 และมีการนำมาใช้ในทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1945 ดีดีทีมีการแพร่กระจายและตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นาน ดีดีทีเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษปานกลาง โดยค่า LD50 ในหนูทดลองได้รับพิษทางปาก เท่ากับ 11010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประเทศไทยได้ห้ามการนำเข้าดีดีทีมาใช้ในทางการเกษตรตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526 [สิ่งแวดล้อม]
Dichloro Diphenyl Trichloroethane, DDT ดีดีที
ดีดีทีมีการนำมาใช้ในการป้องกันโรคมาลาเรีย ในปี ค.ศ. 1934 และมีการนำมาใช้ในทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1945 ดีดีทีมีการแพร่กระจายและตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นาน ดีดีทีเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษปานกลาง โดยค่า LD50 ในหนูทดลองได้รับพิษทางปาก เท่ากับ 11010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประเทศไทยได้ห้ามการนำเข้าดีดีทีมาใช้ในทางการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2526 [สิ่งแวดล้อม]
dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT)ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (ดีดีที), สารเคมีชนิดเหนึ่ง มีจุดหลอมเหลว 108.5°C ละลายได้ดีในเอทานอล เป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง ใช้เป็นสารฆ่าแมลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dichloroacetic Acidกรดไดคลอโรอซีติค [การแพทย์]
Dichlorodifluoromethaneไดคลอโรไดฟลูออโรมีเธนสารระงับกลิ่นตัว [การแพทย์]
Dichlorodiphenyldichloroethaneไดคลอโรไดฟีนิลไดคลอโรอีเทน(ดีดีดี) [การแพทย์]
Dichlorodiphenyltrichloroethaneไดคลอโรไดเฟนิลไตรคลอโรอีเทน,ดีดีที [การแพทย์]
Dichloromethaneไดคลอโรมีเทน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dichotomy (n) การแบ่งครึ่ง, การแบ่งขั้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี The Ugly Truth (2009)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Ich fordere Dich zum Schaukampf, Bruder!ไอซี fordere Dich zum Schaukampf, Bruder! Sacramentum (2012)
That's a dichotomy.มันคือการแบ่งข้าง All We Had (2016)
Noel Dichter?โนเอล ดิชเตอร์? eXistenZ (1999)
The dichotomy of good and evil.อารมณ์แตกแยก ระหว่าง ความดี และความชั่ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีดีที[N] DDT, See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane, Syn. สารฆ่าแมลงดีดีที
ดีดีที[N] D.D.T., See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane, Syn. ยาฆ่าแมลง, Example: สารดีดีทีมีส่วนผสมของสารหนูและสารปรอท, Thai definition: ชื่อสารประกอบเคมี มีชื่อเต็มว่า Dichloro Diphenyl Trichloroethane ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นสารอย่างแรงในการฆ่าแมลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[n. exp.] (nok chīo dong thammadā) EN: Common Woodshrike   FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
พญาแร้ง[n. exp.] (phayāraēng) EN: Red-headed Vulture   FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICHTER    D IH1 K T ER0
DICHIARA    D IH2 K IY0 AA1 R AH0
DICHROIC    D AY0 K R OW1 IH0 K
DICHOTOMY    D AY0 K AA1 T AH0 M IY0
DICHROMATE    D AY0 K R OW1 M EY2 T
DICHROMATE    D AY1 K R OW0 M EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dichotomy    (n) (d ai1 k o1 t @ m ii)
dichotomies    (n) (d ai1 k o1 t @ m i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
dich(Pron.) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk.) เช่น Wer liebt dich?
Dichter(n) |der, pl. Dichter| นักกวี
Gedicht(n) |das, pl. Gedichte| บทกวี, บทกลอน
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dichotomie {f}; auf dem Wert 2 basierenddichotomy [Add to Longdo]
Dichtband {n}; Dichtungsband {n}sealing tape [Add to Longdo]
Dichtbeilage {f} [techn.]gasket [Add to Longdo]
Dichte {f}; Dichtheit {f}density; thickness [Add to Longdo]
Dichte {f}; Wichte {f}; spezifisches Gewicht [phys.]specific gravity (S.G.) [Add to Longdo]
Dichte {f}; Schwärzung {f} [photo.]density [Add to Longdo]
Dichtefunktion {f}density function [Add to Longdo]
Dichtemesser {m}densimeter [Add to Longdo]
Dichter {m} | Dichter {pl}poet | poets [Add to Longdo]
Dichterin {f} | Dichterinnen {pl}poetess | poetesses [Add to Longdo]
Dichterling {m}poetaster [Add to Longdo]
Dichterling {m}rhymer [Add to Longdo]
Dichterling {m} | Dichterlinge {pl}versifier | versifiers [Add to Longdo]
Dichteströmung {f}density current [Add to Longdo]
Dichteverhältnis {n}density ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
ジクロルボス[, jikurorubosu] (n) dichlorvos [Add to Longdo]
ジクロロベンゼン[, jikurorobenzen] (n) dichlorobenzene [Add to Longdo]
ダイクロイックミラー[, daikuroikkumira-] (n) {comp} dichroic mirror [Add to Longdo]
パラジクロロベンゼン[, parajikurorobenzen] (n) paradichlorobenzene [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[, hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
モンツキアカヒメジ[, montsukiakahimeji] (n) yellowstripe goatfish (Mulloidichthys flavolineatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯乙烷中毒[èr lǜ yǐ wán zhōng dú, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] dichloroethane poisoning [Add to Longdo]
二氯甲烷[èr lǜ jiǎ wán, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] dichloromethane [Add to Longdo]
二氯胺[èr lǜ àn, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄢˋ, ] dichloramine [Add to Longdo]
敌敌畏[dí dí wèi, ㄉㄧˊ ㄉㄧˊ ㄨㄟˋ, / ] dichlorvos [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
二分分類体系[にぶんぶんるいたいけい, nibunbunruitaikei] dichotomized classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
密度[みつど, mitsudo] Dichte [Add to Longdo]
林立[りんりつ, rinritsu] dicht_nebeneinander_stehen [Add to Longdo]
濃度[のうど, noudo] Dichte, Konzentration [Add to Longdo]
濃霧[のうむ, noumu] dichter_Nebel [Add to Longdo]
茂る[しげる, shigeru] dicht_wachsen, ueppig_wachsen, wuchern [Add to Longdo]
[し, shi] DICHTUNG, GEDICHT [Add to Longdo]
詩人[しじん, shijin] Dichter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Dich \Dich\, v. i.
     To ditch. [Obs.]
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dich [diç]
     thee
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top