Search result for

destine

(54 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destine-, *destine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine[VT] กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destined[ADJ] ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined[ADJ] ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
destine for[PHRV] ส่งไปยัง
destine for[PHRV] (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, Syn. design, See also: destinedadj.
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
The one person in the whole wide world that we were destined to be with, which is I guess why you can't take a 10-year-old...ออกไปจากที่นี่กันเถอะ ... พรหมลิขิตบรรดาลชักพา ...ทำให้เราพบกันทันใด, Committed (2008)
Your life is destined for important things.เมอร์ลิน, ฟ้ากำหนดให้เธอต้องทำงานสำคัญนะ The Mark of Nimueh (2008)
Arthur was never destined to die at my hand.ชะตาเขาไม่ได้ถูกกำหนดให้ตายด้วยน้ำมือข้า Le Morte d'Arthur (2008)
'In contrast, Merlin, your life is destined for greatness.แต่เจ้า เมอลิน ชะตากรรมเจ้าที่กำหนดไว้นั้นยิ่งใหญ่นัก Le Morte d'Arthur (2008)
We're not destined for each other.เราไม่ได้เกิดมาคู่กัน My Sassy Girl (2008)
If we were destined to meet,ถ้าเราถูกชะตาลิขิตให้มาคู่กัน My Sassy Girl (2008)
To see souls destined to repeat death everyday and unable to find peace?คุณเมารถหรือเปล่า The Eye (2008)
He believed in him. He told him he was destined for greatness.ชื่อในตัวเขา และบอกเขาว่า จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต Kung Fu Panda (2008)
I think you and I are destined to do this forever.ฉันว่าเราถูกลิขิตมา ให้เป็นแบบนี้ตลอดกาล The Dark Knight (2008)
Ponyo is destined to live in the sea.ปองโย่ถูกลิขิตให้อยู่ในทะเล Ponyo (2008)
We were never special or destined or anything at all.เราไม่เคยพิเศษหรือชะตาหรืออะไรเลย Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destineHe was destined never to meet her again.
destineHe was destined never to see his wife again.
destineHe was destined to become a great musician.
destineHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destineThey were destined never to meet.
destineWe were destined to get married from the time we were born - Not!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: ordain ; predestine ; destine   
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ความลับ[n.] (khwāmlap) EN: secret ; covertness ; clandestineness   FR: secret [m]
กระติบ[n.] (kratip) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice   FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ลอบ[v.] (løp) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal   FR: agir subrepticement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target   FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
ออกแบบมา[v. exp.] (økbaēp mā) EN: be designed   FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray   FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED    D EH1 S T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine    (v) (d e1 s t i n)
destined    (v) (d e1 s t i n d)
destines    (v) (d e1 s t i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers [Add to Longdo]
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers) [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destine \Des"tine\, v. t. [imp. & p. p. {Destined}; p. pr. & vb.
   n. {Destining}.] [F. destiner, L. destinare; de + the root of
   stare to stand. See {Stand}, and cf. {Obstinate}.]
   To determine the future condition or application of; to set
   apart by design for a future use or purpose; to fix, as by
   destiny or by an authoritative decree; to doom; to ordain or
   preordain; to appoint; -- often with the remoter object
   preceded by to or for.
   [1913 Webster]
 
      We are decreed,
      Reserved, and destined to eternal woe.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Till the loathsome opposite
      Of all my heart had destined, did obtain. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Not enjoyment and not sorrow
      Is our destined end or way.       --Longfellow.
 
   Syn: To design; mark out; determine; allot; choose; intend;
     devote; consecrate; doom.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destine
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]
   2: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top