Search result for

destin

(101 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destin-, *destin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine[VT] กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destiny[N] ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom
destined[ADJ] ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined[ADJ] ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
destination[N] จุดหมายปลายทาง, See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission
destine for[PHRV] ส่งไปยัง
destine for[PHRV] (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, Syn. design, See also: destinedadj.
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
predestinate(vt) กะไว้ล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination codeรหัสปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination fileแฟ้มปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destinyพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
The one person in the whole wide world that we were destined to be with, which is I guess why you can't take a 10-year-old...ออกไปจากที่นี่กันเถอะ ... พรหมลิขิตบรรดาลชักพา ...ทำให้เราพบกันทันใด, Committed (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't die. This isn't your destiny.ท่านตายไม่ได้ นี่ไม่ใช่ชะตากรรมของท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่ระบุว่าชะตาของข้าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The Labyrinth of Gedref (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
whatever you think my destiny is, whatever it is you think I'm supposed to do, you've got the wrong person.ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าผมจะทำ ท่านบอกผิดคนแล้ว Valiant (2008)
DRAGON: If only it were so easy to escape one's destiny.คงไม่ใช่เรื่องง่ายในการหนีไปจากชะตาชีวิต Valiant (2008)
How can it be my destiny to protect someone who hates me?มันจะเป็นชะตาชีวิตผมได้ยังไงที่จะไปปกป้องคนที่เกลียดผม Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinAfter lunch, set out for the next destination.
destinAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
destinAs soon as I arrived at the destination I called him.
destinAt last we reached our destination.
destinBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
destinBy the time the sun sets, we will arrive at the destination.
destinDestiny is sometimes cruel.
destinEveryone ought to be a master of his own destiny.
destinHe was destined never to meet her again.
destinHe was destined never to see his wife again.
destinHe was destined to become a great musician.
destinHe was destined to become a simultaneous interpreter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจวาสนา[N] destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
เคราะห์กรรม[N] destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
ปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
พรหมลิขิต[N] fate, See also: destiny, Syn. โชคชะตา, บุญกรรม, Example: ผู้กล่าวว่าชีวิตมนุษย์สุดแล้วแต่พรหมลิขิตเป็นการกล่าวแก้ตัวของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิต, Thai definition: อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)
บุญกรรม[N] destiny, Syn. โชควาสนา, โชคชะตา, Example: ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน, Thai definition: สิ่งที่พึงกระทำมา
โฉลก[N] fate, See also: destiny, fortune, horoscope, Syn. ชะตา, โชคชะตา, Example: สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทย
ชะตา[N] destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตากรรม[N] fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น
ชาตา[N] destiny, See also: fate, lot, fortune, Syn. ชะตา, Example: มนุษย์มีชาตาชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai definition: เวลาที่เป็นกำเนิดของคนและของสิ่งสำคัญ
ที่หมาย[N] destination, See also: end, terminal point, terminus, target, landing place, stop, Syn. ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง, Thai definition: ที่ที่มุ่งไปให้ถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
บันดาล[v.] (bandān) EN: ordain ; predestine ; destine   
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune   FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTIN    D EH1 S T IH2 N
DESTINY    D EH1 S T AH0 N IY0
DESTINED    D EH1 S T AH0 N D
DESTINIES    D EH1 S T AH0 N IY0 Z
DESTINATION    D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N
DESTINATIONS    D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine    (v) (d e1 s t i n)
destiny    (n) (d e1 s t i n ii)
destined    (v) (d e1 s t i n d)
destines    (v) (d e1 s t i n z)
destinies    (n) (d e1 s t i n i z)
destining    (v) (d e1 s t i n i ng)
destination    (n) (d e2 s t i n ei1 sh @ n)
destinations    (n) (d e2 s t i n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination [Add to Longdo]
ディスティネーション[, deisuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティニー[, desuteini-] (n) destiny [Add to Longdo]
デスティネーション[, desuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[, desuteine-shondoraibu] (n) {comp} destination drive [Add to Longdo]
マニフェストデスティニー[, manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny [Add to Longdo]
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address; target address [Add to Longdo]
目的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, ] destination (location) [Add to Longdo]
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Destin \Des"tin\, n. [Cf. F. destin.]
     Destiny. [Obs.] --Marston.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top