Search result for

dentines

(88 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dentines-, *dentines*, dentine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dentines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dentines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dentine[N] ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin

English-Thai: Nontri Dictionary
dentine(n) เนื้อฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dentineเนื้อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dentinเนื้อฟัน [TU Subject Heading]
Dentin sensitivityอาการเสียวฟัน [TU Subject Heading]
Dentinเดนติน,เดนติน,สาร,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentin Chip, Intrusion ofเศษผงเด็นตีนเข้าไปอุดตันภายในพัลพ์ [การแพทย์]
Dentineเนื้อเยื่อฟัน,เดนทีน,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentine Bridgeสะพานเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Chipผงเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Enamel Junctionรอยต่อระหว่างอีนาลเมลและเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Matrixเด็นตีนแมทริกซ์ [การแพทย์]
Dentine, Cariousบริเวณเด็นตีนที่ผุ [การแพทย์]
Dentine, Humanฟันของคน [การแพทย์]
Dentine, Repairativeการสร้างเด็นตีนใหม่ [การแพทย์]
Dentine, Scleroticแผลเป็นเด็นตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The hard part was when my friend tried help me with a loan, and I thanked her by becoming a lunatic and denting her car.ส่วนที่ยากที่สุดคือตอนที่เพื่อนฉันพยายามช่วยฉันด้วยเงินทุน และฉันก็ขอบคุณเธอด้วยการเป็นคนบ้า และชนกระแทกรถเธอ Crime Doesn't Pay (2009)
The lingual surface to the first molar is fractured down to the dentin.พื้นผิวของฟันกรามซี่แรก มีรอยแตก The Tiger in the Tale (2012)
From the way it seeped into the dentine, there was a lot of it.จากการที่มันซึมเข้าไปในเนื้อฟัน แปลว่าต้องมีปริมาณเยอะมาก The Patriot in Purgatory (2012)
The enamel on the lingual surface was eroded, exposing the dentin and...เคลือบผิวฟันด้านติดกับลิ้นถูกกร่อน ทำให้เนื้อฟันหลุดออกมา The Diamond in the Rough (2013)
Thanks for denting the Jaguar.ขอบคุณที่ทำจากัวร์เป็นรอย Cassandra's Dream (2007)
It's to be conducted... by a girl studentand herboyfriend.Der Protest wird angeführt von einer Studentin und ihrem Freund. The Right to Know (1980)
I'm a medical student specializing in psychiatry, and you're studying chemistry and industrial technology.Ich studiere Medizin. Mein Fach ist Psychiatrie. Du bist auch eine StudentinMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
I'm seeing one of my students tonight.Ich treffe nachher eine StudentinAltered States (1980)
News watcher Connie Bishop is standing by: With a live eye-cam report from our sister city:Unsere Korrespondentin Connie Bishop live aus unserer Partnerstadt. Atlantic City (1980)
- Good day, Madam President.- Guten Tag, Frau PräsidentinThe Lady Banker (1980)
- Hello, Madam President. - Hello.Guten Tag, Frau PräsidentinThe Lady Banker (1980)
My President!Sag mal, Präsidentin ... The Lady Banker (1980)
My president, that's all we have left.Aber Präsidentin, wir haben nur noch das. The Lady Banker (1980)
I'll make you my vice president.Ich mache dich zur VizepräsidentinThe Tempest (1981)
Our illustrious student miraculously survived a tragic accident that took place just 3 months ago in the Amazon jungle.Unsere Studentin hat wie ein Wunder einen Unfall der sich vor 3 Monaten im Dschungel des Amazonas ereignet hatte, überlebt. Cannibal Ferox (1981)
Dear President, ladies and gentlemen, members of the juryVerehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Geschworenen, La passante du Sans-Souci (1982)
Just a moment, please, dear President.Einen Moment, bitte, verehrte Frau PräsidentinLa passante du Sans-Souci (1982)
He suggests we alert the secretary of defence, vice president General Wombat...Wir sollen den Verteidigungsminister, die Vizepräsidentin... - und General Wombat... Wrong Is Right (1982)
Meet the vice president of the United States.Das ist die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Wrong Is Right (1982)
Madam Vice President was dealing with national issues, unavailable.Die Vizepräsidentin mit nationalen Problemen beschäftigt: Unerreichbar. Wrong Is Right (1982)
If you'd been president, how would you have handled King Awad?Wären Sie Präsidentin, was hätten Sie mit König Awad getan? Wrong Is Right (1982)
These coeds are souls without a man to guide them.Diese Studentinnen sind ohne einen starken Mann verloren. Bad Time on the Border (1983)
Unless he's gone undercover as a coed or a nun.Es sei denn, er ist als Studentin oder Nonne verkleidet. Saved by the Bells (1983)
This is the student I told you about.Die Studentin, von der ich erzählt habe. Breathless (1983)
"Expelled from Moscow University for antisocial behaviour and unwise associations, particularly with Siberian renegade..."Von der Moskauer Universität wegen unsozialen Verhaltens und falschen Umgangs exmatrikuliert." "Befreundet mit der sibirischen Dissidentin... Gorky Park (1983)
Nobody'd be dead, and I'd just be a dumb psych student with nothing on mind but having a good time.Niemand wäre tot und ich nur eine dumme PsychologiestudentinPsycho II (1983)
-She's VP of Webscoe Industries.- Sie ist Vizepräsidentin von WEBSCOE. Superman III (1983)
So she's a student.Sie ist also StudentinThe Lift (1983)
She was a student.Sie war StudentinPart Three (1984)
Look, Laura, there are only two ways to go through life, like you, the mathematics student, expecting to find your universe in perfect working order, demanding too much of yourself and everyone around you,Sehen Sie, Laura... Man kann auf zwei Weisen leben. So wie Sie, die Mathematikstudentin, für die alles perfekt sein soll, die zu viel von sich und anderen erwartet. Elegy in Steele (1984)
- Heidi, I want you to meet a genuine recurring nightmare and traumatic amnesiac.Es reicht, Adams. Wer ist die neue StudentinThe Initiation (1984)
"Graduate student abducted.""Studentin entführt". KITTnap (1985)
I'm an accredited correspondent, and you have no right to do this.Ich bin Korrespondentin. Sie dürfen mich nicht behindern. The Gauntlet (1985)
It's time for the old math major to go to work.Die Mathestudentin muss jetzt ran. Diced Steele (1985)
I can see it: "Coed found roaming around men's dorm."Ich kann es sehen: "Studentin treibt sich im Männerwohnheim herum." The Secret Underground (1985)
Ricky, this is Monique, the French student who'll be staying with us.Ricky, das ist Monique, die französische Studentin, die bei uns wohnen wird. Better Off Dead... (1985)
Lane, have you seen the student who's staying at the Smiths' house?Lane, hast du die Studentin gesehen, die bei den Smiths wohnt? Better Off Dead... (1985)
And our daughter, Ruth, she has just become... the youngest female ever to be accepted at Harvard Law School.Und unsere Tochter, Ruth, wurde soeben als jüngste Studentin aller Zeiten von der Harvard Law School akzeptiert. National Lampoon's European Vacation (1985)
You steal the secret of life and death, and here you are trysting with the bubble-headed coed, you're not even a second-rate scientist.Sie stehlen das Geheimnis von Leben und Tod und ich finde Sie hier mit einer einfältigen Studentin. Sie sind nicht mal ein zweitklassiger Wissenschaftler. Re-Animator (1985)
She was a student and she was in love with your son.Sie war Studentin und sie und Ihr Sohn haben sich geliebt. Another Kind of War, Another Kind of Peace (1986)
Your contact is Karen Bennett... Vice President in charge of production.Ihre Kontaktperson ist Karen Bennett, die Vizepräsidentin dieser Filmproduktion. Fright Knight (1986)
Seems everybody in town knew the professor was working on that guidance system with one of his students.Der Professor arbeitete mit einer Studentin an dem Leitsystem. Ugly Duckling (1986)
Find him... and we may have the student.Vielleicht finden wir so die StudentinUgly Duckling (1986)
And I accessed a new fraternity bulletin board with over a hundred co-eds at Maryland cross-referenced by hair, eyes, measurements....Und ich habe Zugang zu einem neuen Verbindungsportal, mit über 100 Studentinnen in Maryland, sortiert nach Haarfarbe, Augen, Maßen... The Triumvirate (1986)
One student kissed me four times.Eine Studentin küsste mich 4-mal. Heartbreak Ridge (1986)
One of the girl's science projects.Das Wissenschaftsprojekt einer StudentinNight of the Creeps (1986)
Hire the jobless to give you piggy-Back rides.Kate, vielleicht solltest du Präsidentin werden. Hail to the Chief (1987)
What did you think of my debate ?Sie sollten nicht Präsidentin sein. Hail to the Chief (1987)
She was in med school, wanted to be a doctor.Sie war Medizinstudentin. Sie wollte Ärztin werden. Doctor Jack (1987)
I may be holding the first woman president.Ich habe sicher gerade die 1. Präsidentin auf dem Arm. The Big Three-O (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTIN    D EH1 N T AH0 N
DENTINE    D EH1 N T IY0 N
DENTING    D EH1 N T IH0 NG
DENTINO    D EH0 N T IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denting    (v) (d e1 n t i ng)
indenting    (v) (i1 n d e1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretende {m,f}; Abtretender; Zedent {m}; Zedentin {f}assigner; assignor [Add to Longdo]
Dissident {m}; Dissidentin {f}; Regimekritiker {m}; Regimekritikerin {f} | Dissidenten {pl}dissident | dissidents [Add to Longdo]
Studentin {f}co ed [Add to Longdo]
Medizinstudent {m}; Medizinstudentin {f}medical student [Add to Longdo]
Präsident {m} | Präsidenten {pl} | Frau Präsidentin | Herr Präsident | des Präsidentenpresident | presidents | Madam President | Mister President | presidential [Add to Longdo]
Student {m}; Studentin {f} | Studenten {pl}student | students [Add to Longdo]
Werkstudent {m}; Werkstudentin {f}; Werksstudent {m}; Werksstudentin {f} | Werkstudenten {pl}; Werkstudentinnen {pl}working student | working students [Add to Longdo]
ehemalige Studentin | ehemalige Studentinnenalumna | alumnae [Add to Longdo]
einbeulen; verbeulen; eindellen; eindrücken | einbeulend; verbeulend; eindellend; eindrückend | eingebeult; verbeult; eigedellt; eingedrücktto dent | denting | dented [Add to Longdo]
einkerben | einkerbendto intend | indenting [Add to Longdo]
verbeulenddenting [Add to Longdo]
Bindentinamu {m} [ornith.]Barred Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
象牙質[ぞうげしつ, zougeshitsu] (n) dentin; dentine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top