Search result for

dens

(146 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dens-, *dens*, den
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dense[ADJ] ขุ่นมัว, See also: ขุ่น, ทึบ, Syn. foggy, smoky, Ant. thinness
dense[ADJ] หนาแน่น, See also: ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด, Syn. concrete, solid, Ant. sparse, uncrowded, empty
density[N] ความหนาแน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
densimeter(เดนซิม'มิเทอะ) n. เครื่องมอวัดความเข้มขน., See also: densimetric adj. ดูdensimeter densimetry n. ดูdensimeter
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dens in dentaeเดนส์อินเดนเต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denseหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denseหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dense bone; bone, compactกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dense bone; compact bone; cortical boneกระดูกทึบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dense setเซตหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dense slag; solid slagขี้เชื่อมแน่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
densely inhabited districtเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
densely inhabited districtเขตที่อยู่หนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
densityความหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denseแข็งแรง [การแพทย์]
Dense and Lumpyหนาทึบมากแบบเป็นก้อน [การแพทย์]
Dense and Undulatingทึบและผิวมีลักษณะเป็นลูกคลื่น [การแพทย์]
Densification การทำให้หนาแน่น [สิ่งแวดล้อม]
Densitometersเดนซิโตมิเตอร์,เดนสิโตมิเตอร์ [การแพทย์]
Densitometers, Scanningตรวจโดยใช้เดนสิโตมิเตอร์ [การแพทย์]
Densitometryความหนาแน่น,การวัด [การแพทย์]
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
densityความหนาแน่น, ปริมาณมวลสารที่มีอยู่ใน 1 หน่วยปริมาตร  ใช้สัญลักษณ์ ρ  มีหน่วยเป็น kg m-3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Density Gradientความหนาแน่นต่างกัน,ความหนาแน่นของสาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
densitometer (n ) เครื่องมือวัดแสง และความเข้มแสง ใช้ใน Fuel supply system

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด Bangkok Dangerous (2008)
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม Death Note: L Change the World (2008)
- "My people's density is my density."- ความ"หนาแน่น" ของประชาชน คือ ความ"หนาแน่น"ของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง The Happening (2008)
Oh, God, Frank, please don't look so dense.โอ้พระเจ้าแฟรงค์โปรดอย่ามองหนาแน่นดังนั้น Revolutionary Road (2008)
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
Well, we've chosen these areas for maximum population density, so the ratio could be as high as 80%.เราเลือกที่นี่ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นที่สุด อัตราการสูญเสีย อาจสูงถึง 80% เลยครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
- That's a densely populated area. Were they able to triangulate?หมายถึงถ้าเค้าเจอเธอ Cold Comfort (2009)
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย Ben 10: Alien Swarm (2009)
Okay, just don't get all densive if I know somethinmore than yo.ตกลง แต่ไม่อยากให้คุณเสียหน้า ที่ผมรู้อะไรมากกว่าคุณ The Bond in the Boot (2009)
the club used as a lightning rod is steel, but some of these shavings aren't dense enough to match the metal.หัวไม้ของเธอแบบก้านเบา เป็นเหล็ก แต่มันไม่หนาแน่นพอเหมือนกับเหล็ก Bolt Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
densThere is a dense growth of vines in this forest.
densThe South East region of England is densely populated.
densOur plane couldn't land on account of the dense fog.
densThe entire body is densely covered with hair.
densThe dense fog made the building invisible.
densThe freight train was held up about half an hour because of a dense fog.
densThere is a dense population of young people around here.
densA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
densA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
densThe mist was so dense that I could not see even an inch ahead.
densDense bushes concealed him.
densNot a soul was to be seen because of a dense fog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนาแน่น[N] density, Example: ข้อมูลที่บรรจุในเทปที่มีความหนาแน่นระหว่าง 800 บีพี ไอ (BPI) ถึง 1,600 บีพี ไอ (BPI)
ความหนาแน่นของประชากร[N] density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่
พงหญ้า[N] dense grasses, See also: thick growth of grass/weeds, a mass of reeds/grasses, Syn. ดงหญ้า, Example: ด้านนอกของรั้วบ้านนั้นมีพงหญ้าและหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้น, Count unit: พง, Thai definition: ดงหญ้าที่เป็นหมู่ๆ
ปึก[ADJ] firm, See also: dense, thick, hard, solid, stiff, massive, compact, Syn. แน่น, แน่นหนา, แข็ง, Ant. อ่อน, Example: บนโต๊ะมีสมุดปกแข็งหนาปึก 2 เล่มวางอยู่
หนาตา[ADJ] dense, See also: congested, crammed, Syn. มากมาย, Ant. บางตา, Example: ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน
รกเรี้ยว[ADJ] greatly overgrown, See also: densely overgrown with brambles, Thai definition: รกมาก
รกชัฏ[ADJ] overgrown, See also: dense, Syn. รกทึบ, Example: ป่ารกชัฏมักจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่, Thai definition: รกยุ่ง, รกฟั่นเฝือ (อย่างป่าทึบ)
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เขาท่องเที่ยวเข้าไปในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
ดงดึก[N] dense and impenetrable forest, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดึก, Thai definition: ป่าลึกหนาทึบ, ป่าลึกเข้าไปไกล
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เราเดินเลยทุ่งเข้าไปถึงในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัฏ[X] (chat) FR: forêt dense [f]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme   FR: intense ; dense ; extrême
การจราจรหนาแน่น[n. exp.] (kān jarājøn nānaen) FR: circulation dense [f] ; trafic dense [m]
การควบแน่น[n.] (kān khūapnaen) EN: condensation   FR: condensation [f]
โขมง[adj.] (khamōng) EN: thick   FR: épais ; dense
ข้น[v.] (khon) EN: thicken ; condense   FR: épaissir
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คอนเดนเซอร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser   
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress   FR: condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
DENS    D EH1 N Z
DENSE    D EH1 N S
DENSER    D EH1 N S ER0
DENSON    D EH1 N S AH0 N
DENSLEY    D EH1 N S L IY0
DENSITY    D EH1 N S AH0 T IY0
DENSHIN    D EH1 N SH IH2 N
DENSEST    D EH1 N S AH0 S T
DENSELY    D EH1 N S L IY0
DENSLOW    D EH1 N S L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dens    (n) (d e1 n z)
dense    (j) (d e1 n s)
denser    (j) (d e1 n s @ r)
densely    (a) (d e1 n s l ii)
densest    (j) (d e1 n s i s t)
density    (n) (d e1 n s i t ii)
denseness    (n) (d e1 n s n @ s)
densities    (n) (d e1 n s i t i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電車[でんしゃ, densha] (n) รถไฟ
電子[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
電子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Densitometer {n}densitometer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
こんもり;こんもりと[, konmori ; konmorito] (adv,vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密度[mì dù, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] density; thickness [Add to Longdo]
密度波[mì dù bō, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄅㄛ, ] density wave [Add to Longdo]
密度计[mì dù jì, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] density gauge [Add to Longdo]
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, / ] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color) [Add to Longdo]
浓重[nóng zhòng, ㄋㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] dense [Add to Longdo]
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere) [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] dense; crowded; thick; many [Add to Longdo]
稠密[chóu mì, ㄔㄡˊ ㄇㄧˋ, ] dense [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] dense vegetation; sieve [Add to Longdo]
缜匝[zhěn zā, ㄓㄣˇ ㄗㄚ, / ] dense; fine (texture) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density [Add to Longdo]
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝承[でんしょう, denshou] Ueberlieferung [Add to Longdo]
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]
電子[でんし, denshi] Elektron [Add to Longdo]
電車[でんしゃ, densha] (elektrischer) Zug [Add to Longdo]
電車賃[でんしゃちん, denshachin] Fahrgeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  dens
     its
  

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  dens
     tooth
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top