Search result for

delta

(68 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delta-, *delta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delta[N] พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ, See also: อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ, Syn. fan, inlet, mouth
delta[N] อักษรกรีกตัวที่ 4 (ตัวอักษรย่อคือ d)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delta(เดล'ทะ) n. พยัญชนะกรีกตัวที่4,รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายพยัญชนะเดลต้าของกรีก,สันดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำ
delta cellดูที่ islet cells

English-Thai: Nontri Dictionary
delta(n) สันดอน,รูปสามเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deltaดินดอนสามเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม
ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Deltaรูปสามเหลี่ยม [การแพทย์]
deltadelta, ดินดอนสามเหลี่ยม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
deltaดินดอนสามเหลี่ยม, พื้นดินตรงบริเวณปากน้ำที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม  เกิดขึ้นจากการทับถมของตะกอนถูกน้ำพัดพามา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Delta infectionตับอักเสบดี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Delta modulationการมอดูเลตแบบเดลต้า [TU Subject Heading]
Delta Type Aเส้นประสาทชนิดเอเดลตา [การแพทย์]
Deltacortrilเดลตาคอร์ทริล [การแพทย์]
Deltafluoreneเดลตาฟลูออรีน [การแพทย์]
Deltasดินดอนสามเหลี่ยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delta waves out of nowhere.คลื่นเดลต้าหายไปไหน Joy (2008)
Normal theta. Normal delta.คลื่นเธลต้าปกติ คลื่นเดลต้าปกติ The Itch (2008)
... thisisLieutenantKintu at Checkpoint delta.ผมร้อยโท คินตู ที่จุดเช็คพอยท์ เดลต้า 24: Redemption (2008)
Delta-Tango-Alpha, this is Ricochet. Go ahead, Mad Dog.เดลต้า.แทงโก้.เอาฟ่า.นี่คือริโคเช่ต์. ว่ามาแม็กด็อกซ์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You're delta force?แกเป็นหน่วยเดลต้าเหรอ? Dirt Nap (2008)
On the delta of the Ganges and Brahmaputra,เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยม ปากแม่น้ำคงคาและพรหมบุตร Home (2009)
Standing in front of you are Delta-6 Accelerator suits.ที่ยืนอยู่ตรงหน้านายมันคือชุดเร่งความเร็ว เดลต้า 6 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Detaching SHARCs Alpha, Bravo, Charlie, Delta.กำลังปล่อย ชาร์ค อัลฟ่า, บราโว้, ชาร์ลลี, เดลต้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- The military has just told us they have assumed Condition Delta, which is the highest level we've been at since 9/11.- เนสท์ ทีม นิวเจอร์ซี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All teams, Attack Plan Delta.-ทุกทีมบุกได้ แผน เดลต้า Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Without getting into Delta V, thrust-to-weight ratios, then--ปราศจาก การเข้าถึง เดลต้า วี อัตราส่วนของน้ำหนัก แล้ว Light (2009)
Bravo, Delta, nine, one, five, Oscar.B - D - 9 Bone Voyage (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินดอนสามเหลี่ยม[N] delta, Syn. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ, Example: รัฐบาลได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ขุดดินดอนสามเหลี่ยมที่ปากน้ำเจ้าพระยา, Thai definition: พื้นดินตรงบริเวณปากน้ำ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัดด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินดอนสามเหลี่ยม[n.] (dindønsāmlīem) EN: delta   FR: delta [m]
หัวธนู[n. exp.] (hūa thanū) EN: arrowhead ; delta   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELTA    D EH1 L T AH0
DELTAK    D EH1 L T AE2 K
DELTA'S    D EH1 L T AH0 Z
DELTAIC    D EH0 L T EY1 IH0 K
DELTACORP    D EH1 L T AH0 K AO2 R P
DELTADROMEUS    D EH2 L T AH0 D R OW1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delta    (n) (d e1 l t @)
deltas    (n) (d e1 l t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deltamuskel {m}deltoid [Add to Longdo]
Dreieck-Schaltung {f} | im Dreieck geschaltetdelta connection | delta connected [Add to Longdo]
Dreieckschütz {m}delta contactor [Add to Longdo]
Dreieckspannung {f} [electr.]delta voltage [Add to Longdo]
deltaförmig {adj}deltoid [Add to Longdo]
Deltaschnabel {m} [ornith.]Flammulated Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロネッカーのデルタ[, kuronekka-no deruta] (n) Kronecker delta [Add to Longdo]
ディープリーフクロミス[, dei-puri-fukuromisu] (n) deep reef chromis (Chromis delta) [Add to Longdo]
デルタインベントリ[, derutainbentori] (n) {comp} delta inventory [Add to Longdo]
デルタインベントリファイル[, derutainbentorifairu] (n) {comp} delta inventory file [Add to Longdo]
デルタフォース[, derutafo-su] (n) Delta Force (US) [Add to Longdo]
デルタ波[デルタは, deruta ha] (n) delta wave [Add to Longdo]
メコンデルタ[, mekonderuta] (n) Mekong delta; (P) [Add to Longdo]
Δ;δ[デルタ, deruta] (n) delta; (P) [Add to Longdo]
三角州;三角洲[さんかくす, sankakusu] (n) delta [Add to Longdo]
三角翼[さんかくよく, sankakuyoku] (n) delta wing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角洲[sān jiǎo zhōu, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] delta [Add to Longdo]
汇业财经集团[huì yè cái jīng jí tuán, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄝˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Delta Asia financial group (Macau) [Add to Longdo]
天权[tiān quán, ㄊㄧㄢ ㄑㄩㄢˊ, / ] delta Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]
得尔塔[děi ěr tǎ, ㄉㄟˇ ㄦˇ ㄊㄚˇ, / ] delta (Greek letter Δδ) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] Adaptive Delta Modulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delta \Del"ta\, n.; pl. {Deltas}. [Gr. de`lta, the name of the
   fourth letter of the Greek alphabet (the capital form of
   which is [Delta], Eng. D), from the Ph[oe]nician name of the
   corresponding letter. The Greeks called the alluvial deposit
   at the mouth of the Nile, from its shape, the Delta of the
   Nile.]
   1. The fourth letter of the Greek alphabet ([Delta] [delta]),
    corresponding to {D}. Hence, an object having the shape of
    the capital [Delta].
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A tract of land shaped like the letter delta ([Delta]),
    especially when the land is alluvial and inclosed between
    two or more mouths of a river; as, the delta of the
    Ganges, of the Nile, or of the Mississippi.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec.) The closed figure produced by connecting three
    coils or circuits successively, end for end, esp. in a
    three-phase system; -- often used attributively, as delta
    winding, delta connection (which see), etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delta
   n 1: a low triangular area of alluvial deposits where a river
      divides before entering a larger body of water; "the
      Mississippi River delta"; "the Nile delta"
   2: an object shaped like an equilateral triangle
   3: the 4th letter of the Greek alphabet

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 delta
  n.
 
   1. [techspeak] A quantitative change, especially a small or incremental one
   (this use is general in physics and engineering). ?I just doubled the speed
   of my program!? ?What was the delta on program size?? ?About 30 percent.?
   (He doubled the speed of his program, but increased its size by only 30
   percent.)
 
   2. [Unix] A {diff}, especially a {diff} stored under the set of
   version-control tools called SCCS (Source Code Control System) or RCS
   (Revision Control System).
 
   3. n. A small quantity, but not as small as {epsilon}. The jargon usage of
   {delta} and {epsilon} stems from the traditional use of these letters in
   mathematics for very small numerical quantities, particularly in
   ?epsilon-delta? proofs in limit theory (as in the differential calculus).
   The term {delta} is often used, once {epsilon} has been mentioned, to mean
   a quantity that is slightly bigger than {epsilon} but still very small.
   ?The cost isn't epsilon, but it's delta? means that the cost isn't totally
   negligible, but it is nevertheless very small. Common constructions include
   within delta of ?, within epsilon of ?: that is, ?close to? and ?even
   closer to?.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DELTA
     Developing European Learning through Technology Advance
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 delta [dɛlta]
   delta
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 delta
   delta
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 delta
   delta
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 delta [dɛlta]
   delta
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top