Search result for

deli

(177 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deli-, *deli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delict[N] ความผิดที่กระทำต่อผู้อื่น (ทางกฎหมาย), Syn. misdeed, offense, quilty act
delist[VT] คัดออกจากรายการ, See also: คัดชื่อออก, เอาชื่อออก, Syn. discontinue, leave off, refrain from
delight[N] ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delight[VT] ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ, Syn. amuse, enchant, please, Ant. annoy, bore;dislike, disapprove
delight[VI] พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
delimit[VT] จำกัดจำนวน, See also: จำกัดปริมาณ, Syn. bound, circumsciribe, fix, restrict
deliver[VT] ขว้าง, See also: ปา, Syn. pitch, fling, hurl
deliver[VT] คลอด (มักใช้รูป passive voice), See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก, Syn. give birth to, bring forth
deliver[VT] ช่วยทำคลอด, See also: ช่วยคลอดลูก, Syn. midwife
deliver[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ, Syn. announce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delight(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ปีติ,ทำให้สุขใจ,ทำให้เบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delicateละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
delictความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delimitคั่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delimiterอักขระคั่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delinquency, juvenileการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delinquentผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
delictละเมิด [การทูต]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล) การกำหนด หรือการอธิบาย หรือการจำกัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ [การทูต]
Delimiterตัวคั่น
สัญลักษณ์ หรืออักขระที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยคคำสั่ง ปกติใช้ระบุว่าคำสั่งหนึ่งสิ้นสุดที่ตรงไหน และคำสั่งใหม่ตั้งต้นที่ไหน [คอมพิวเตอร์]
Delineateขอบเขตเป็นเส้น [การแพทย์]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขต
หลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Delinquencyเด็กเกเร [การแพทย์]
Delinquentพาลเกเร [การแพทย์]
Delinquent Actการกระทำเป็นอันธพาล [การแพทย์]
Deliquescentสมบัติชื้นเหลว,หลอมเหลวได้ [การแพทย์]
Deliriumภาวะเพ้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
delicates (n ) ชุดชั้นใน
deliverables (n ) ชิ้นงานที่สร้างขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deliciousอร่อยนะ Rice Rhapsody (2004)
Delicious.อร่อยมาก Commitment (2012)
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
And it's gonna be delivered on friday.มันจะมาส่งวันศุกร์ Adverse Events (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
I'm delivering you to your mother, and that's it.ฉันมีหน้าที่เอานายไปส่งแม่นาย และดังนั้น Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliA baby has a delicate skin.
deliA deliberate plan.
deliA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
deliA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
deliAfter the battle they delivered the town to the enemy.
deliAlthough natto smells awful, it is delicious.
deliAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
deliA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
deliAny dish will do if it is delicious.
deliArticles bought here will be delivered free of charge.
deliAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
deliAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
ทุรกรรม[N] delinquency, Thai definition: ความล้มเหลวของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมที่กำหนดไว้ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางสังคม
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ลำเลียง[V] transport, See also: deliver, send, Example: อาวุธอันทรงแสนยานุภาพได้ถูกลำเลียงออกมาอย่างครบครัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ, Thai definition: ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ความละเอียดอ่อน[N] delicacy, See also: elaboration, Example: การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูง, Thai definition: ความประณีตบรรจง
เดินหนังสือ[V] deliver a message or a letters, See also: deliver a document, Example: หัวหน้าใช้เสมียนเดินหนังสือไปตึกโน้น, Thai definition: เอาหนังสือไปส่ง
เดินหมาย[V] deliver a warrant, See also: serve court summons, Example: เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย, Thai definition: นำเอาหมายไปส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant

CMU English Pronouncing Dictionary
DELI    D EH1 L IY0
DELIO    D EY1 L IY0 OW0
DELIA    D IY1 L Y AH0
DELIAL    D AH0 L AY1 EH0 L
DELIAL    D IY0 L AY1 EH0 L
DELINE    D EH0 L IY1 N IY0
DELIMA    D EH0 L IY1 M AH0
DELICH    D EH1 L IH0 K
DELILA    D EH0 L IY1 L AH0
DELISA    D EH0 L IY1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delight    (v) (d i1 l ai1 t)
delimit    (v) (d ii1 l i1 m i t)
deliver    (v) (d i1 l i1 v @ r)
delicacy    (n) (d e1 l i k @ s ii)
delicate    (j) (d e1 l i k @ t)
delights    (v) (d i1 l ai1 t s)
delimits    (v) (d ii1 l i1 m i t s)
delirium    (n) (d i1 l i1 r i@ m)
delivers    (v) (d i1 l i1 v @ z)
delivery    (n) (d i1 l i1 v @ r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delikatessen {pl}; Feinkost {f}delicatessen [Add to Longdo]
Delikatessenhandlung {f} | Delikatessenhandlungen {pl}delicatessen shop | delicatessen shops [Add to Longdo]
Delinquenz {f} [jur.]delinquency [Add to Longdo]
Deliquent {m} | Deliquenten {pl}delinquent | delinquents [Add to Longdo]
Delirium {n}; Säuferwahnsinn {m} | Delirien {pl}delirium | deliriums [Add to Longdo]
delikat; zart; fein; lecker {adj}delicate [Add to Longdo]
Delirium tremens {n} [med.]delirium tremens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce) [Add to Longdo]
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] delivery period [Add to Longdo]
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, / ] deliver; pay [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
大利拉[Dà lì lā, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄌㄚ, ] Delilah (person name) [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] delicate; graceful [Add to Longdo]
娇弱[jiāo ruò, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄛˋ, / ] delicate [Add to Longdo]
娇气[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, / ] delicate; squeamish; finicky [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] delicate; graceful [Add to Longdo]
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] deliberately [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍味[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
繊細[せんさい, sensai] delikat, -fein, -zart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (20 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deli
   n 1: a shop selling ready-to-eat food products [syn:
      {delicatessen}, {deli}, {food shop}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Deli
   Delhi
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crackpot
 
 1. (argo) acayip, deli, akılsız
 2. ayrıksı kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crazy
 
 1. deli, kaçık, çıIgın
 2. (slang) salak. crazy about, crazy over düşkün, muptelâ crazy bone (bak.) funny bone Crazy, man ! (argo) Yaşasın ! crazy quilt (ABD) gelişigüzel desen
 3. karışık vaziyet. crazily çılgınca, delice. craziness delilik, çılgınlık
 4. (slang) salaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crotchet
 
 1. ufak çengel
 2. garip bir merak, tutku delilik. crotchety ters, tuhaf, acayip, meraklı, deli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 daffy
 
 1. (k.dili) kaçık, deli, çatlak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 daft
 
 1. kaçık, deli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 demented
 
 1. deli, kaçık, çıldırmış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 demoniac
 
 1. kötü ruhların etkisi altında olan kimse
 2. deli kimse
 3. mecnun, deli, cinli, kötü ruhların etkisi altında olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fond
 
 1. deli, meraklı, düşkün. fond of seven, âşık. fondly şefkatle, sevgiyle, muhabbetle. fondness sevgi, merak, iptilâ, düşkünlük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 harumscarum
 
 1. deli, patavatsız
 2. delidolu kimse .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 haywire
 
 1. kuru ot balyalarını bağlamakta kullanılan tel
 2. (k.dili.) ayarsız, bozuk
 3. deli, çatlak. go haywire (k.dili.) sapıtmak, delirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 insane
 
 1. deli, çıldırmış
 2. delilere mahsus
 3. delice, manasız. insane asylum tımarhane. insane person deli kimse. insanely delicesine. insanity delilik, cinnet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 irrational
 
 1. akılsız, mantıksız, kaçık, deli, muhakeme kabiliyeti olmayan
 2. makul olmayan, akla uygun gelmeyen
 3. münasebetsiz, saçma
 4. (mat.) yadrasyonel. irrational'ity mantıksızlık. irra'tionally mantıksız bir şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lunatic
 
 1. deli, mecnun, akıl hastası, çılgıca yapılan
 2. delilere mahsus
 3. deli kimse. lunatic fringe aşırı hareketlerle bir fikir veya hareketi destekleyen kimseler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 madman
 
 1. deli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maniac
 
 1. çılgın, deli
 2. manyak kimse, çıldırmış kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moonstruck
 
 1. aysar, çılgın, deli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rocker
 
 1. beşik veya salıncaklı sandalye altmdaki kavisli ağaç, ayak
 2. beşik sallayan kimse.off one, rocker (argo) çatlak, dengesiz, deli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 screwy
 
 1. (argo) kafadan çatlak, deli
 2. tuhaf, acayip
 3. karışık
 4. şüphe uyandıran.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top